Najčešća pitanja novih paušalaca ? Evo odgovora

Registrovani ste za paušalno oporezivanje (paušalac)? Čestitamo ! Samim tim sto ste paušalac poslovanje Vam je u mnogome pojednostavljeno. Obavezna administracija je minimalna i za početak je možete voditi sami. Ali, i dalje postoje pravila kojih se morate držati da ne bi došli u sukob sa Zakonom i izgubili status paušalca.

Navodimo osnovne obaveze svakog paušalno oporezovanog preduzetnika i često postavljana pitanja:

 • Mesečne obaveze za poreze i doprinose
 • Koliki paušal mogu da očekujem sledeće godine ?
 • Da li paušalac mora da ima knjigovođu ?
 • Da li paušalac isplaćuje sebi platu ?
 • Poduzanje novca sa računa
 • Paušalac i godišnji porez na prihod građana
 • Ekološka taksa
 • Poslovanje sa inostranstvom, devizni račun
 • Da li se mora platiti mesečni paušal i kad paušalac nije imao dovoljan promet ?
 • Da li paušalac može da bude u sistemu PDV-a ?
 • Granica od 6.000.000 dinar prihoda godišnje – objašnjenje

Odgovore na sva ova pitanja možete naći ispod. Pa, da krenemo.


Obaveze po pitanju doprinosa i poreza na prihod

Paušalac po registraciji dobija rešenje od strane Poreske uprave (RUJP) o mesečnom iznosu obaveza i to:

 • porez na prihode od samostalne delatnosti,
 • doprinos za obavezno PIO,
 • doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Iznos ovih obaveza paušalac je obavezan da uplati do 15. u mesecu za prethodni mesec. Svaki od četiri iznosa se uplaćuje na poseban tekući račun To znači da je potrebno napisati 4 naloga i uplate uputiti na četiri različita tekuća računa. Ovi računi su navedeni u rešenju za svaku obavezu ponaosob.

Prilikom popunjavanja naloga za plaćanje, pored ispravne sume i broja tekućeg računa, bitno je navesti i ispravan poziv na broj inače uplate neće biti ispravno proknjižene.

U rešenju su za svaku od obaveza navedena dva poziva na broj – prvi za obaveze iz tekuće godine, i drugi za plaćanje akontacije za obaveze iz sledeće godine. Drugi poziv na broj je bitan u slučaju da je rok za plaćanje obaveza u sledećoj godini dospeo a rešenje za tu godinu još nije stiglo. Na primer: 15. februara 2022. godine treba da platite obaveze za januar 2022. godine a rešenje od poreske uprave za tu godinu još niste primili. Tada plaćate sa pozivom na broj za 2022. godinu.

Rešenje smatra dostavljenim u trenutku kada se dostavi u e-sanduče na portalu e-porezi. Za pristup sajtu ePorezi, a i drugim elektronskim servisima, neophodno je da posedujete sertifikat za el.potpis.

Koliki paušal mogu da očekujem sledeće godine ?

Poreska uprava je obezbedila kalkulator za obračunavanje visine procenjenog paušala za odabranu šifru delatnosti. Budući paušalci tako mogu da steknu uvid u visinu procenjenog mesečnog zaduženja u sledeće tri godine.

Ako nije bilo većih promena u poslovanju, paušalno utvrdjene obaveze bi trebalo da ostanu iste i sledeće godine. RUJP ima pravo da digne paušal za sledeću godinu maksimalno 10%.

Na osnovu iskustva, računajte da će svake naredne godine paušalna obaveza biti uvećana 10%.

Da li je paušalac obavezan da ima knjigovodju ?

Paušalac nema obavezu vođenja bilo kakvih knjiga sem knjige KPO (knjiga paušalno oporezovanog obveznika) u koju se jednostavno samo upisuje svaki izdat račun kupcima. Od dokumentacije je obavezan da izda račun za svaku prodaju robe ili usluga i taj račun uvede u KPO. Zahvaljujući ovome, nije neophodno angažovanje profesionalnog knjigovođe.

Poslovni program takodje nije neophodan nabaviti ali je to topla preporuka. Naročito ako niste angažovali knjigovodju, pravnog ili poreskog savetnika. Poslovni program u mnogome olakšava i ubrzava rad. Smanjuje se mogućnost greške ili previda pri fakturisanju i omogućava izdavanje elektronske dokumentacije uključujući i obaveznu KPO knjigu. Takođe, od 1.1.2022. godine postepeno se uvodi obaveza izdavanja elektronske fakture svim poslovnim subjektima.

Modul RobProXP programa BandD for Professionals omogućava da brzo i jednostavno napravite reprezentativne fakture/račune i profakture/predračune . Svi računi, bilo dinarski prema domaćim kupcima ili devizni prema inostranim, čuvaju se i automatski uvode u KPO knjigu. Budite sigurni da Vaš račun ispunjava sve zakonom propisane zahteve.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Da li paušalac isplaćuje sebi platu ?

Paušalac ne isplaćuje sebi platu na način na koji se to radi sa zaposlenima. Po plaćanju paušalne mesečne obaveze slobodno raspolaže sredstvima preostalim na računu.

Podizanje novca sa računa ?

Podizanje gotovog novca sa poslovnog računa paušalca je jednostavno i ne zaheva nikakvo pravdanje računima za troškove. Gotov novac se može podizati sa bankomata do visine dnevnog limita od 150.000 dinara bez navodjenja svrhe. Sume preko 150.000 dinara dnevno je moguće podići na šalteru banke uz navodjenje svrhe podizanja u skladu sa propisima NBS o sprečavanju pranja novca.

Paušalac i godišnji porez na prihod građana

Prihod paušalne radnje ne ulazi u osnovicu za obračun godišnjeg prihoda na dohodak građana. Bez obzira na visinu prihoda paušalne radnje.

Ako paušalac ostvaruje druge prihode koji prelaze neoporezivi iznos dužan je da plati porez na njih. Neoporezivi iznos za 2020. godinu je bio 2.987.424 dinara.

Ekološka taksa

Ekološka taksa ili taksa za unapredjenje životne sredine je obaveza svih privrednih subjekata. U obavezi ste da se sami prijavite za njeno plaćanje do 31.07. svake godine. Prijava se podnosi elektronski na sajtu lokalne poreske administracije

Visina se određuje na osnovu veličine pravnog lica i procenjenog uticaja na životnu sredinu. Kao preduzetnik godišnje plaćate sledeće iznose:

 • 5.000 din – za mali uticaj
 • 10.000 din – srednji uticaj
 • 20.000 din – veliki uticaj

Taksa ne može biti veća od 0,4% godišnjeg prihoda.

Poslovanje sa inostranstvom, devizni račun

Paušalac normalno može poslovati sa inostranstvom uz plaćanje u stranoj valuti. U tu svrhu otvara jedan ili više deviznih računa kod svoje poslovne banke. Stranom komitentu izdaje devizni račun sa instrukcijama za plaćanje na osnovu kojih mu ovaj uplaćuje novac u devizama na devizni račun.

Modul RobProXP programa BandD for Professionals omogućava lako izdavanje deviznih računa inostranim kupcima Računi se trajno čuvaju i automatski uvode u KPO knjigu za Poresku upravu. Mogu se izdavati u digitalnom ili papirnom obliku uz automatsko formiranje sa svim zakonom odredjenim parametrima na srpskom, engleskom ili nemačkom jeziku. Rčuni, KPO knjiga i ostali dokumenti su uvek dostupni pritiskom na dugme.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Novac na deviznom računu se vodi u valuti računa i može se koristiti za plaćanje obveza u inostranstvu. U zemlji je plaćanje devizama zabranjeno osim u slučajevima koji su taksativno navedeni od strane NBS. Za plaćanje u zemlji potrebno je dati nalog banci za otkup deviza sa deviznog računa. Na osnovu ovog naloga banka konvertuje iznos u dinare koje uplaćuje na dinarski račun.

Da li se mora platiti mesečni paušal i kad paušalac nije imao dovoljan promet ?

Da. Paušalno utvrđene obaveze su unapred utvrđene i plaćaju se bez obzira na mesečni promet. Ipak, u slučaju da paušalac zna da u privremeno neće imati posla može staviti preduzetničku radnju u mirovanje predavanjem zahteva APR-u i obaveštavanje poreske uprave (popunjavanjem elektronske poreske prijave). Time se njegove mesečne obaveze, ali i prava zamrzavaju. Staž u periodu mirovanja se ne upisuje, a preduzetnik nije ni zdravstveno osiguran po ovom osnovu.

Odjava poreza i doprinosa je moguća samo posle registracije prijave o privremenog prekidu obavljanja delatnosti kod APR.

U periodu mirovanja, paušalac ne sme da se bavi delatnošću, naplaćuje na bilo koji način ili izdaje fakture. Ipak može da vrši naplatu zaostalih potraživanja na osnovu prethodno izdatih računa. Takodje, slobodno može da raspolaže sredstvima na poslovnom računu. Period mirovanja može a ne mora biti vremenski ograničen.

Za nastavak delatnosti se ponavlja procedura u APR-u i poreskoj upravi. U slučaju da u periodu mirovanja izdate fakturu načinili ste prekršaj koji automatski prekida mirovanje obaveza.

Da li paušalac može da bude u sistemu PDV ?

Ne. Iako su u pitanju različiti porezi, evidentiranjem u sistemu PDV-a prestaje pravo na paušalno oporezivanje. Ulazak u PDV stvara obavezu za vodjenja knjiga, a porez na dohodak se obračunava na osnovu stvarno ostvarenog prihoda. Uprošćeno rečeno – paušalac postaje knjigaš sa obavezom vodjenja troškova, obračuna plate, dugovanja poraživanja, izradom završnog računa…

Većina paušalaca, korisnika programa BandD for Professionals je ovaj program našla vrlo korisnim za svoje poslovanje. BrandD omogućava uvid u promet, kartice dugovanja i potraživanja prema klijentima. Evidenciju računa za troškove i plaćanja, i još mnogo mogućnosti. Ovi podaci se, iako nisu zakonski obavezni, koriste za interne potrebe kao izuzetna pomoć u poslovanju. BandD for Professionals možete da nastavite da koristite i ako se preregistrujete. Svi uneti podaci Vam ostaju na raspolaganju, bilo da postanede knjigaš ili osnujete preduzeće.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Granica od 6.000.000 prihoda godišnje – objašnjenje

Preduzetnik ima pravo da bude paušalno oporezovan samo ako njegov ukupni prihod u toku kalendarske godine ne pređe 6 miliona dinara.

Ovde radi o prihodu a ne prometu preko računa. Kod paušalca se kao prihod uzima suma izdatih računa. U praksi je to saldo KPO knjige. Ova cifra u praksi skoro nikada ne odgovara ostvarenom prometu preko računa banke, niti zbiru uplata na račun. Račun u izdat u jednoj godini može biti plaćen u drugoj. Takodje se može desiti da neko greškom uplati znatna sredstva na račun i ona mu budu vraćena. Ova promena svakako nije prihod, ali se ipak evidentira kao promet.

Poreska uprava ne traži podnošenje podnošenje PPDG-1R obrasca za paušalno oporezivanje za svaku godinu. Ako ste u prethodnoj godini bili paušalac ovaj status dobijate po automatizmu i za sledeću. Ipak, kontrola može na osnovu prometa na računu da zaključi da je prekoračen limit prihoda od 6 miliona. U tom slučaju ima pravo da zahteva na uvid KPO knjigu na osnovu koje se dokumentuje da li je limit prekoračen ili ne.

Modul RobProXP automatski formira KPO knjigu za Poresku upravu na osnovu izdatih računa. U svakom trenutku, jednim pritiskom na dugme možete proveriti saldo knjige, da li ste blizu limita, imati uvid i planirati.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Paušalac koji u kalendarskoj godini ostvari prihod (saldo KPO knjige) veći od šest miliona dinara gubi pravo na paušalno oporezivanje. U obavezi je da sam podnese PPDG-1S prijavu za sledeću godinu na portalu e-porezi.

Da bi ste bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Da li morate da imate fiskalnu kasu ?

 1. Miloš left a comment on 20.11.2022. at 09:41

  Da li kao paušalac sa šifrom delatnosti 4333 smem da prodajem i fakturišem materijal?

  • Darko Aksentijević left a comment on 14.12.2022. at 19:43

   Kao pausalac iskljucivo mozete da fakturisete svoje usluge ili svoj proizvod. Materijal ne mozete posebno da prodajete i fakturisete.

   • Žaklina left a comment on 07.05.2024. at 07:42

    Poštovani

    Imam 3 pitanja, nadam se da mi možete pomoći.
    1. Da li ja kao paušalac smem slati ponude i sklapati ugovor sa firmama dok još nisam prijavila datum osnivanja iste? U APR registrovati i staviti na mirovanje dok ne pronađem klijente i kad ih pronađem prijavim datum. Datum prve fakture bi bio naravno nakon datuma aktivacije paušalne radnje.
    2. Da li moj suprug ili sin mogu raditi u toj istoj radnji kao ispomoć bez prijave zaposlenja?
    3. Kada imam storno račun, u slučaju kada kupac ne želi uslugu ili je radnju zatvorio, moram li istu čuvati za poreznu ili je samo obrišem iz sistema gde vodim fakture?
    Hvala na odgovorima unapred.
    S poštovanjem

    • Darko Aksentijević left a comment on 07.05.2024. at 09:29

     1. Da bi poslovni subjekt sklopio ugovor mora da postoji. Ne mozete sklopiti ugovor u ime poslovnog subjekta koji nije osnovan.
     2. Ne
     3. Zavisi od sistema (programa) u kom vodite fakture kako cete to tehnicki izvesti. U KPO knjizi treba da postoji zapis sa fakturim koju stornirate pod datumom izdavanja te fakture i zapis kojim stornirate tu fakturu (storno faktura sa minusnim iznosom) pod datumom storniranja.

 2. Nemanja left a comment on 06.12.2022. at 08:31

  Zdravo. Recite mi kako ja placam doprinos, online placanje preko ePorezi mi ne radi, znaci moram da ispisujem nalog za isplatu. Da li onda samo taj nalog odnesem na salter banke i oni dalje obave ostalo ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 14.12.2022. at 19:57

   Pausalci placaju na odvojene racune 3 doprinosa i jedan porez. Znaci 4 naloga, popunite i pustite u vasoj poslovnoj banci, bilo rucno bilo elektronski

 3. Tanja Milosavljevic left a comment on 15.12.2022. at 17:19

  Postovanje.
  Mozete li mi razjasniti IOS koji sam dobila od banke. A pritom sam pausalac i redovno uplacujem porez.

  • Darko Aksentijević left a comment on 15.12.2022. at 19:56

   Zakonska je obaveza pravnih lica da godisnje sravnjuju stanje poslovnih knjiga sa svojim komitentima. Tako su svi, a i Vi dobili IOS od banke u kojoj imate otvoren poslovni racun. Ako nemate drugih dugovanja/potrazivanja sa bankom, stanje izvoda bi trebalo da je jednako stanju racuna (saldu izvoda) na dan kada je IOS napravljen.

 4. Zoran left a comment on 22.12.2022. at 22:25

  Postovani,
  Zanima me kako se racuna godina kod pausalaca,od dana otvaranja firme pa narednih 12 meseci ne sme da predje uplata 6 miliona ili kalendarski od 1.januara do 31.decembra.
  Tj.ako je firma otvorena u martu da li se gleda 365 dana ili do 31.decembra
  Hvala,
  Pozrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.01.2023. at 14:04

   Limit 6.000.000 se odnosi na saldo KPO knjige, a ona se vodi na nivou knjigovodstvene godine (1.1.- 31.12.)

 5. Bojan left a comment on 28.12.2022. at 07:05

  Dobar dan.
  Da li ja kao preduzetnik mogu da prebacim novac nalogom za prenos na svoj lični račun koji imam u drugoj banci u kojoj se vodim kao fizičko lice? Ako mogu (negde sam pročitao u Zakonu da mogu), koliko to iznosi u kalendarskoj godini, tj da li imam neki godišnji limit?

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.01.2023. at 14:02

   Mozete da prebacujete novac na svoj licni racun. Suma nije ogranicena, dok god ste platili porez (ili poreze i doprinose).

   Kod poreza obratite paznju na razliku izmedju preduzetnika pausalca i preduzetnika koji vodi knjige i obracunava platu. Na pausalca se odnose limiti vezani za to do kog prometa na nivou godine moze da bude pausalac (ispod 6.000.000 dinara godisnje po saldu KPO knjige). Ako ste preduzetnik koji vodi knjige onda bi po ovom pitanju trebalo da se posavetujete sa Vasim knjgovodjom jer je tu bitan osnov po kome prebacujete sredstva na svoj racun na osnovu cega se i obracunava porez koji placate.

 6. Mlađa left a comment on 10.01.2023. at 23:00

  Poštovani,
  Vlasnik sam agencije, paušalac. Pošto nisam zadovoljan uslugama banke kod koje trenutno imam otvoren račun, tačnije od početka poslovanja, želeo bih što pre da promenim banku. Interesuje me koja je procedura, tj. redosled kojim treba da zatvorim/otvorim račun agencije, zatim, moje obaveze prema APR i slično?
  Unapred hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.01.2023. at 13:40

   Nema ogranicenja u broju racuna koje imate otvorene kao preduzetnik t.j. mozete da imate vise racuna kod iste ili razlicitih banaka. Preporuka je da prvo otvorite racun kod nove banke za koju ste se odlucili, pa kad on proradi zatvorite racun kod stare banke kojom niste zadovoljni. Ove promene nije potrebno prijavljivati APR-u.

 7. Snezana left a comment on 14.01.2023. at 13:33

  Poštovani,
  Da li mogu da budem paušalni preduzetnik ako obavljam promet na malo putem interneta? Da li mi za taj promet treba fiskalna kasa?

  • Darko Aksentijević left a comment on 14.01.2023. at 18:27

   Ne, pausalac od 1.1.2022. godine ne moze da bude onaj koji se bavi prometom robe pa ni preko Interneta. Za maloprodaju bilo kog oblika potrban Vam je ESIR sertifikovan od strane PU. Fiskalne racune ste obavezni da izdajete fizickim licima i u zemlji i u inostranstvu pa i kad je placanje u stranoj valuti. U tom slucaju izdajete fiskalni racun preracunat u dinare po kursu NBS na taj dan.

   Pogledajte tekst na https://bandd.abit.rs/fiskalizacija-sta-odabrati-kasu-ili-program/ za informacije o vrstama ESIR-a.

   Info o fiskalnom resenju ciji smo mi proizvodjac mozete da nadjete na adresi: ESIR modul Fiskalna kasa V3.10

 8. Dejan left a comment on 19.01.2023. at 13:31

  Poštovani,
  Paušalac sam, da li se ja vodim kao zaposlen sa punim radnim vremenom (potreban mi je taj uslov za učestvovanje na konkursu)?

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.01.2023. at 15:04

   Postovani,

   Vi ste pausalno oporezovani samostalni preduzetnik.

   • Dejan left a comment on 20.01.2023. at 11:26

    Poštovani
    Pitanje je da li sam zaposlen ili eventualno nezaposlen? Ako sam zaposlen, da li sam zaposlen na puno radno vreme ili ne. meni su potrebni sledeći obrascii “M1/M2 i/ili M-3A, M-A obrazac overen od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, odnosno M1/SZ obrazac overen od Republičkog fonda samostalnih delatnosti” – mogu li ja to izvaditi?

 9. Slađana left a comment on 25.01.2023. at 14:35

  Poštovani,
  da li su paušalcu u obavezi da predaju potvrdu o prometu na računu , kpo knjigu ili neku poresku prijavu u januaru 2023 za prethodnu godinu Poreskoj upravi ukoliko nisu prešli promet od 6 000 000 dinara.

  • Darko Aksentijević left a comment on 25.01.2023. at 18:35

   Ne, nemaju obavezu dostavljanja izvestaja na kraju godine. KPO je jedina propisana evidencija koju je pausalno oporezovani obveznik duzan da vodi i inspektor je moze traziti na uvid u slucaju kontrole.

 10. Vesna left a comment on 02.02.2023. at 18:04

  Ako kao pausalac zaposlim jedno lice,placam li doprinose kao svi zaposlemi npr. u privrednim društvima
  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.02.2023. at 13:22

   Da

 11. Maja left a comment on 06.02.2023. at 10:18

  Pozdrav.

  Na prvom mestu, hvala za tekst, vrlo je koristan.

  Da li možete da mi kažete kolika je visina (može i otprilike) mesečnih troškova jednog preduzetnika – paušalca.
  Ono što sam uspela da pronađem:
  1) Porez na prihod od samostalne delatnosti (okvirno 1.000 din mesečno)
  2) Doprinos za PIO – gledajući najnižu osnovicu (okvirno 8.500 din mesečno)
  3) Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (okvirno 3.700 din mesečno)
  4) Osiguranje za slučaj nezaposlenosti – nisam uspela da pronađem, tj našla sam neku cifru min osiguranja od 23.000 rsd okvirno?

  i ekološka taksa 5.000 din za celu godinu – da li se ona deli na mesečne iznose, ili se plaća jednokratno?

  Unapred najlepše zahvaljujem na odgovoru.

  Lep pozdrav
  Maja

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.02.2023. at 13:19

   Postovana,

   nemaju svi pausalci iste mesecne izdatke za poreze i doprinose. Visina poreza i doprinosa koje placa pausalac zavisi od vise faktora (delatnosti, godina zivota, mesta obvljanja delatnosti…). Zato je Poreska uprava na svom sajtu obezbedila kalkulator poreza i doprinosa koji omogucava da pausalac obracuna ove izdatke.

   Vise podataka imate tekstu https://bandd.abit.rs/pausalac-prednosti-i-mane/ gde imate i linkove prema izvorima dodatnih informacija pa i pomenutom kalkulatoru. Takodje, na nasem blogu imate celu kategoriju sa razlicitim tekstovima koji su namenjeni onima koji zapocinju biznis: https://bandd.abit.rs/category/sta_treba_znati_na_pocetku/.

   Pored poreza i doprinosa, od izdataka imate i ekolosku taksu cija se visina isto odredjuje prema delatnosti, ali za one koji ispunjavaju uslove za pausalno oporezivanje i nemaju vise objekata u kojima obavljaju delatnost je do 5000 dinara na godisnjem nivou (racunajte na 5000). Za nju imate obavezu da podnesete elektronsku prijavu do 30.6. za tekucu godinu. To radite prego sajta lokalne poreske administracije (lpa.gov.rs). Moze se placati na mesecnom nivou.

 12. Aleksandra left a comment on 07.02.2023. at 09:51

  Dobar dan.
  Ja sam paušalac i želela bih da uplatim novac sa svog racuna kao fizickog lica na svoj racun kao pravnog lica kako bih podmirila sve obaveze, doprinose, porez i dr. Kada mi neko kupi proizvod i uplati novac na racun u tom slucaju izdajem fiskalni racun preko Esir kase. Posto bih ja samoj sebi uplatila novac zanima me koja je sifra uplate i svrha uplate?
  Hvala!

  • Darko Aksentijević left a comment on 07.02.2023. at 18:48

   Vasa pausalna radnja nije pravno lice te nema potrebe da komplikujete. Ako nemate radnike i placate poreze i doprinose za sebe, mozete da platite i sa svog licnog racuna. Ono sto je vazno je da ih platite na vreme, na ispravne racune i sa ispravnim pozivom na broj.

 13. Nemanja left a comment on 07.02.2023. at 15:04

  Poštovani,

  Hvala na odličnom tekstu i odgovorima na pitanja!

  Takođe i mene interesuje nešto, kao paušalca.

  Nekoliko puta se desilo da mi je na račun agencije uplaćen novac sa računa fizičkog lica.
  Ja sam za te prilive rezervisao broj računa kako bih ih nekako zabeležio ali pošto nije u pitanju pravno lice nego fizičko, da li i na koji način ovo uopšte mogu da zabeležim u KPO ako već nije izdata redovna faktura?

  Hvala!

  • Darko Aksentijević left a comment on 07.02.2023. at 18:41

   Ako prodajete robu ili usluge fizickim licima bez izdavanja fiskalnog racuna u prekrsaju ste. Fizickim licima se mora izdati fiskalni racun bez obzira na nacin placanja. U tom slucaju Vam je potrebno resenje za fiskalizaciju, a to je nasa oblast i nacicemo najpovoljnije resenje za Vas. Posaljite e-mail abit@abit.rs sa podacima za kontakt.

   • Nemanja left a comment on 07.02.2023. at 22:40

    Hvala na brzom odgovoru!

    To nije ni bila usluga/roba već je greškom uplaćeno (da ne detaljišem kako je do toga došlo…) na račun agencije, umesto na moj privatni.

    Šta sada sa tim da radim? Kako to može da se pravda/reguliše?
    Pogotovo što imam slučaj i prošle i ove godine 🤨

    Napominjem, nije usluga/roba, niti sam planirao da pružam usluge fizičkim licima.

    • Darko Aksentijević left a comment on 08.02.2023. at 14:36

     Pogresna uplata se regulise tako sto se ceo iznos vrati na racun uplatioca cim se primeti greska. Pravda se tako sto se dokumentuje sta se i zasto desilo u slucaju kontrole. U KPO se upisuje prodaja, a ovo je greska u uplati pa ne treba da ide u KPO. Ali, da li ce eventualna inspekcija prihvatiti opravdanje zavisi od njihove procene.

     Napomena:
     Primanje novca od fizickog lica bez fiskalnog racuna je zicer za svaku kontrolu i skoro po automatizmu se izrice kazna. Moze da bude jedna uplata u 10 godina od 2 dinara, nema veze. Da li je roba, usluga, osnovno sredstvo, koji nacin placanja nema veze. Fizicko lice = izdavanje fiskalnog racuna, osim ako vasa delatnost nije taksativno oslobodjena obaveze. Za iznos najnize kazne koja se moze izreci preduzetniku moze se koristiti ESIR+LPFR na racunaru tri godine. Zato se sa ovim ne treba igrati jer moze da bude preskupo.

     Napomena u gornjem pasusu mozda nema veze direktno sa Vasim slucajem, ali mislim da nekome moze da bude bitna.

     • Nemanja left a comment on 09.02.2023. at 23:35

      Hvala puno na odgovoru!

 14. Saša left a comment on 12.02.2023. at 20:48

  Dobro veče, pokrenuo sam taksi delatnost 11.Januara ove godine kao paušalac i to kao dodatna delatnost jer sam zaposlen u firmi. Koliko sam čitao na poreskom portalu meni će u esanduce na portalu eporezi stići sve sta i kako da platim. E sad za eporezi aplikaciju treba fizicki sertifikat koji ja nemam jer mi je stara lična karta, a inače imam sertifikat u kaludu ali on jos uvek ne radi na eporezi.
  Kako ja da znam koliko sta treba da platim kad nemam pristup

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.02.2023. at 16:49

   Da bi prisli sajtu ePorezi neophodan Vam je vazeci elektronski sertifikat-potpis.

 15. Petar left a comment on 17.02.2023. at 20:31

  Postovanje, zanima me posto kalkulator na poreskoj upravi kaze da bi mi porez bio oko 20.831 dinara mesecno da li je moguce da se desi u trenutku prijavljivanja firme da taj iznos bude mnogo veci npr. 40.000 hiljada dinara ? tj. da li treba toga da se plasim i zanima me da li je u tom iznosu uracunato zdravstveno,pio,itd..

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.02.2023. at 16:52

   Kalkulator u mesecne obaveze pausalca uracunava sve – porez i doprinose (PIO, zdravstveno, nezaposlenost). Ako ste sva polja za unos popunili kako treba ne bi trebalo da bude velikih odstupanja.

 16. Darko left a comment on 17.02.2023. at 23:47

  Prijavio sam radnju paušalno, kako da proverim da li kada sam popunjavao dokumentaciju za APR popunio pravilno polje za paušalno oporezivanje.

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.02.2023. at 16:54

   Proverite tamo gde ste predali dokumentaciju.

 17. Danijela Stosic left a comment on 28.02.2023. at 11:53

  Dobar dan, zbog buduceg studiranja svoje cerke u Sloveniji, i da bi dobila vizu treba da imam primanja veca od 450eura,a ja sam pausalac i sebi ne uplacujem platu kako da nabavim taj dokument, hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 28.02.2023. at 13:21

   Potvrdu o visini mesečnih primanja i zaposlenju privrednik izdaje sam sebi. Paušalcu je visina primanja poreska osnovica iz rešenja kojim se utvrđuju mesečne obaveze, a knjigašu iznos bruto plate iz obračuna.

 18. Mirjana left a comment on 28.02.2023. at 22:22

  Pozdrav,
  Ukoliko je preduzetnička radnja u mirovanju a imam dug za porez i doprinose.
  Da li dug mogu da platim tako što napišem naloge za uplatu i platim kao fizičko lice ili moram novac da uplatim na tekući račun pa da radim dalja plaćanja?
  Hvala…

  • Darko Aksentijević left a comment on 01.03.2023. at 15:06

   Sve jedno je. Nema potrebe da komplikujete – najlakše je i najjeftinije da svoje poreze i doprinose uplatite opštom uplatnicom ili prenosom sa ličnog racuna. Bitno je da upišete ispravne pozive na broj da bi uplate u Poreskoj upravi bile ispravno rasknjižene.

   • Tatjana left a comment on 18.05.2023. at 16:12

    Postovani,
    desilo se da se uplacena sredstva vrate na racun uplatioca. Za sve obaveze po Resenju. Zasto?
    Sta nije u redu?
    Placeno je sa licnog tr za obaveze Preduzetnika.

    • Darko Aksentijević left a comment on 19.05.2023. at 16:11

     Ako niste grubo pogresili prilikom popunjavanja naloga za placanje (pogresan broj racuna, poziv na broj itd…), razloge vracanja sredstava na Vas racun treba da proverite prvo sa Vasom bankom, a onda sa primaocem kome je uplata namenjena.

 19. Igor left a comment on 02.03.2023. at 12:33

  Postovanje, u postupku sam zatvaranja doo i zelim da pokrenem SZR pausal, da li kao 9511 – Popravka racunara i periferije, imam prava prodaje polovnih delova drugim firmama koje placaju preko racuna ? Znaci ne fizickim licima, zanimaju me iskljucivo firme kojima bih prodao laptop ili deo za laptop preko racuna firme ?

  Pozdrav i svako dobro zelim

  • Darko Aksentijević left a comment on 02.03.2023. at 13:52

   Kao pausalac nemate pravo da trgujete delovima bilo novim, bilo polovnim. U cenu popravke moze se ukljuciti i potrosni materijal. Na pr. obucar kad zameni fleknice fakturise zamenu fleknica, a u cenu usluge uracunava i potrosni materijal – fleknice, eksere lepak, ali nema pravo da kupi i proda bilo polovne, bilo nove cipele.

 20. Mladen left a comment on 03.03.2023. at 13:13

  Postovani,

  pre dve godine sam otvorio preduzetnicku agenciju sa pausalnim placanjem poreza. Prosle godine u decembru 2022 sam jednom klijentu ispostavio tri razlicita racuna/fakture, koje su placene u januaru 2023 godine. Interesuje me da li se prihod od faktura iz decembra 2022 godine a koji su ostvareni na osnovu racuna/faktura koji su poslati prosle godine u decembru, racuna u makimalni dozvoljeni prihod od 6 miliona dinara za 2022 ili 2023 godinu. Zahvaljujem unapred na odgovoru.

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.03.2023. at 13:34

   Objasnjeno je u tekstu. Ogranicenje od 6 miliona se odnosi na saldo KPO knjige u okviru godine, sto znači na zbir računa koje ste izdali. Fakture koje ste izdali u 2022. godini idu u KPO knjigu za 2022. a fakture izdate u 2023. godini u KPO za 2023. godinu.

  • Tamara left a comment on 18.10.2023. at 20:57

   Postovani,

   Molim Vas za informacije:
   1. Da li je moguce preduzetnicku radnju otvoriti iz invalidske penzije- 100% invalid? Kakve su obaveze u tom slucaju?
   2. Ako student otvara preduzetnicku radnju, i u koliko je samo vlasnik a ne i zaposleni, da li se racuna staz? I sta su “nepogodnosti”?

   Hvala unapred

   • Darko Aksentijević left a comment on 19.10.2023. at 10:03

    Generalno za sve – mesecne obaveze veazano za poreze i doprinose zavise prvo od nacina oporezivanja (pausalac/knjigas), a onda od drugih parametara (delatnost, promet, opstina u kojoj se delatnost obavlja, broj zaposlenih, itd…). Preduzetnik snosi punu odgovornost i za poslovanje preduzetničke radnje, uključujući i obaveze prema zaposlenima, odgovara celokupnom svojom imovinom.

    1. U prvom slucaju osoba gubi pravo na invalidsku penziju. Ako neko moze da radi znaci da nije invalid, a ako nije invalid onda nema razloga da prima invalidsku penziju.
    2. Student preduzetnik ima iste obaveze kao i bilo koji drugi preduzetnik.

    Pregledajte tekstove iz kategorije Šta treba znati na početku

 21. Miloš left a comment on 08.03.2023. at 06:15

  Poštovni,

  Da li paušalac iz radnog odnosa ima pravo na povraćaj novca iz PIO fonda ukoliko je u pretplati?
  Ukoliko meni firma već uplaćuje maksimalan iznos PIO fondu, koja je tada bolja varijanta u slučaju jednokratnog posla od par meseci, ugovor o delu ili osnivanje agencije iz radnog odnosa?

  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.03.2023. at 11:15

   Kada ste za bilo sta i bilo kome uplatili više sredstava nego što je potrebno, uvek imate pravo da trazite povraćaj ili preknjižavanje sredstava.

 22. Jovan left a comment on 10.03.2023. at 21:18

  Postovani,
  Vlasnik sam preduzetnicke agencije sa pausalnim oporezivanjem. Da li mi na racun agencije moze biti uplacen novac od strane pravnog lica iz inostranstva? Da li ja sa racuna agencije mogu vrsiti uplatu na racun pravnog lica u inostranstvu? Da li se iznos ovih transakcije uracunava u dozvoljeni godisnji prihod od 6 mil. dinara?

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.03.2023. at 11:04

   Odgovore na sva ova pitanja cete naci unutar teksta na linku https://bandd.abit.rs/najcesca-pitanja-novih-pausalaca-evo-odgovora

   • Jovan left a comment on 13.03.2023. at 15:27

    Hvala najlepse na odgovoru. Izvinjavam se unapred ukoliko iz teksta nisam razumeo ili pronasao odgovor.
    Zelim da Vas pitam konkretnije da li uplata iz inostranstva od strane pravnog lica ( konkretno neprofitne organizacije koja se bavi finansiranjem organizacija ili firmi koje se bave odredjenom naucnom delatnoscu, dakle ne prodajom roba i usluga) da li ta uplata mojoj firmi predstavlja prihod ili promet mog preduzeca. I isto da li ja kao pravno lice mogu preko racuna svoje firme slati uplate firmama u inostranstvu bez fiskalnih racuna vec po ugovoru tj da li te uplate ulaze u prihod/promet?

    • Darko Aksentijević left a comment on 14.03.2023. at 13:13

     Poštovani Jovane,

     preduzeće je pravno lice i obavezno je da vodi poslovne knjige, te je za odgovor na oba pitanja nadležan Vaš računovodja koji i zna šta je kako knjižio.
     Sto se tiče isplata, kao što preduzeće može primati uplate na svoj devizni račun po različitim osnovama, isto može i isplaćivati preduzećima u inostranstvu sa svog deviznog računa po različitim osnovama. Isplate sa računa generalno su trošak Vaseg preduzeća a ne njegov prihod. U svakom slučaju, ovo su sve pitanja za Vašeg računovodju.

 23. Mija left a comment on 16.03.2023. at 11:46

  Penzioner sam, imam SZR, i plaćam porez na dobit i uplaćujem u PIO fond na osnovu rešanja PU. Moje pitanje je; da li sam u obavezi, i do kada, da uplaćujem sredstva za PIO?
  Koristim priliku da Vas pohvalim za izvanredan doprinos za razjašnjenje nedoumica koja su od “životne” važnosti za nas, male i nezaštićene preduzetnike.
  Pozdrav, i unapred, veliko hvala.

  • Darko Aksentijević left a comment on 16.03.2023. at 16:19

   U obavezi ste da placate PIO dok god obavljate delatnost. Ako obavljate delatnost iz penzije najmanje godinu dana, posle prestanka obavljanja delatnosti mozete traziti ponovni obracun visine penzije. I ovo vazi samo u slucaju da ste otisli u starosnu penziju, sto pretpostavljam da je slucaj jer bi inace imali drugi problem. U slucaju porodicne penzije danom otvaranja radnje bi Vam stopirali placanje porodicne penzije, a ako bi je otvorili kao primalac invalidske penzije pozvali bi Vas na ponovnu procenu radne sposobnosti.

 24. Sasa left a comment on 17.03.2023. at 15:26

  Postovanje,

  novi preduzetnik pausalac ovde. Ako biste bili ljubazni da mi kazete koje sifre se stavljaju za prenos novca sa pr. racuna na licni racun. Znam npr. za 241 ali dosta njih govore da za ovu sifru je najbolje prenositi samo do visine osnovice iz resenja, ako je to tacno onda koju sifru je najbolje koristiti za prenos, 289 mozda i sta je najbolje staviti kao svrhu prenosa posto pasualac nema ni platu, ni zaradu i da li i ovde vazi pravilo do 150.000 dnevno?

  Hvala.
  Sasa

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.03.2023. at 10:07

   Kao pausalac 241 koristite ako imate zaposlene pa njima prebacijete platu i druge prinadleznosti. Pausalac sam sebi ne isplacuje platu, ne vodi poslovne knjige (vodi samo KPO) pa ni troskove. Sredstvima sa racuna raspolaze slobodno. To znaci da moze da ih prebacuje ziralno (sa racuna na racun) ili podize u gotovini na salterima banke ili poslovnom karticom na bankomatima. Teoretski nemate potrebe ni da prebacujete novac sa racuna na licni racun, jer je vas poslovni racun vezan i za Vas licno, samo placate bankarsku proviziju za prenos na drugi racun. Na racun pausalca (poslovni) ne mozete da primate eventualne druge uplate upucene Vama licno, a sa njega mozete da placate. Ogranicenje od 150.000 dnevno se odnosi na podizanje gotovine sa racuna bez navodjenja razloga zasto je tolika kolicina kesa potrebna i vazi za sve poslovne subjekte pa i pausalce.

 25. Mina left a comment on 24.03.2023. at 13:33

  Poštovani,
  ako želim da se zaposlim u firmi iz SAD koja ovde nema svoj ogranak i da radim od kuće u Srbiji za istu, mogu li da postanem paušalac i preko tog računa da primam platu?

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.03.2023. at 15:38

   Da, pausalac kao privredni subjekt moze da radi i u zemlji i u inostranstvu. Procitajte tekst https://bandd.abit.rs/pausalac-prednosti-i-mane/.

  • Ђорђе left a comment on 23.12.2023. at 19:31

   Postovana Mina,
   Imam slicnu situaciju, zaposlio bih se u stranoj kompaniji koja ovde nema svoj ogranak. Radio bih od kuce za njih. Da li mozes da podelis tvoje iskustvo kako je tvoj poslodavac resio pitanje tvog radnog statusa (kao nerezidenta) ? Mislim da li je regulisan radno pravni status, plata, ko plaća doprinose za tvoju platu, staz..Moja mejl adresa je correctms@gmail.com
   Hvala. Đorđe

 26. Miloš left a comment on 27.03.2023. at 18:37

  Poštovani,
  Da li i ove godine paušalci ne plaćaju godišnji porez na prihod građana za prošlu godinu, pošto od 1. januara 2023. važe nekakve izmene Zakona o porezu na dohodak građana?

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.03.2023. at 10:47

   Pausalac porez od pausalno oporezovane delatnosti placa po resenju PU kao i do sada.

   • Miloš left a comment on 02.04.2023. at 19:21

    Poštovani,
    Puno hvala na odgovoru. Porez po rešenju plaćam po rešenju PU svakog meseca, naravno, ali moje pitanje je bilo da li paušalac mora i da dodatno prijavi (i plati) GODIŠNJI porez na dohodak građana na UKUPAN PRIHOD OSTVAREN U PRETHODNOJ GODINI – od delatnosti njegove paušalne agencije/radnje. To do sada nije slučaj, ali ne znam da li tu ima nešto novo na osnovu izmena u Zakonu o porezu na dohodak građana?

 27. Srba Ivanović left a comment on 30.03.2023. at 12:33

  Poštovani,nov sam paušalac i puno su mi značili komentari i Vaši odgovori kao i tekst.Radim samo sa pravnim licima i bez fiskalne kase i uglavnom e-fakture koje su valjda sada i u obavezi.Jedino me zanima kod izdavanja faktura,pošto se pretežno bavim ugradnjom trakastih i zebra zavesa,da li može u fakturi može da stoji “nabavka materijala(trakaste zavese) i ugradnja” ili je to pogrešno?
  Unapred zahvalan na odgovoru!

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.03.2023. at 15:49

   Pogledajte odgovor dat Igoru.

   P.S. Pausalci nisu u obavezi da koriste sistem eFaktura (SEF) osim ako se nisu dobrovoljno prijavili.

 28. Zoran Babić left a comment on 30.03.2023. at 19:01

  Poštovani,
  u periodu od 365 dana sam ostvario promet veći od 8 miliona ali mi je skoro pola uplata u tom iznosu na osnovu deviznih faktura. Razumeo sam da nemam obavezu ulaska u pdv. Ali, nisam razumeo da li neko moze protumačiti te devizne fakture kao da su izvršene u zemlji pa mi ostaje nejasno da li je to stvar procene poreske. U pitanju je prodaja audio i video materijala na digitalnim platformama putem interneta. Deo deviznih priliva sam podigao u evrima po osnovu putnog naloga u inostranstvo.

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.04.2023. at 15:06

   Ovo je pitanje za Vaseg knjigovodju.

 29. Slađana left a comment on 04.04.2023. at 17:17

  Poštovani, da li kao paušalac sa šifrom delatnosti 4321 smem da fakturišem uslugu prevoza ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.04.2023. at 14:59

   Samo kao sastavni deo vasih usluga postavljanja instalacija. Ne posebno.

 30. Lela left a comment on 06.04.2023. at 22:45

  Poštovani,
  Da li se u prihod računa i promet koji je ostvaren putem Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje interesa u oblasti javnog informisanja od gradskih, odnosno opštinskih uprava, tj. da li iznos koji opština dodeljuje preduzetniku kao pomoć da bi uradio projekat ulazi u prihod preduzetnika paušalca i upisuje se u KPO knjigu?

  • Darko Aksentijević left a comment on 21.04.2023. at 11:12

   U KPO ide prodaja (fakture i maloprodajni promet). Krediti, finansijska pomoc itd ne.

 31. Milos Smoljanic left a comment on 09.04.2023. at 02:31

  Poštovanje,
  Zaista jasan članak. Hvala Vam.

  Moram da pitam nešto što pretražujem danima i odgovora nigde ne mogu naći.

  Ukratko dal je preduzetniku paušalcu dozvoljen uvoz materijala ili robe koju preprodaje u Srbiji ili u inostranstvu ili je za to ipak potreban DOO.

  Hvala Vam puno na odgovoru

  • Darko Aksentijević left a comment on 21.04.2023. at 11:06

   Pausalac ne moze da se bavi trgovinom.

 32. Vlada left a comment on 12.04.2023. at 15:57

  Dobar dan,
  ako biste bili ljubazni da mi odgovorire u slučaju da zatvorim paušalnu firmu zbog odlaska ( ne bi stavljao radnju u mirovanje) u inostranstvo a zatim otvorim novu ( kroz neki period) da li ću snositi neke posledice u tom slučaju? Vezano za veće troškove i ostalo. Kao i da li je to moguće.

  • Darko Aksentijević left a comment on 21.04.2023. at 11:06

   Naravno da mozete da zatvorite radnju ako nikome nista ne dugujete. U trenutku zatvaranja morate da isplatite sva eventualna dugodanja za poreze, doprinose, takse i sl. Takodje, mozete da otvorite radnju kad god to smatrate za potrebno, ako se na Vas u tom trenutku ne vodi druga radnja, bez obzira da li ste nekada u proslosti imali nesto otvoreno na svoje ime i situacija sa porezima iz prethodnog perioda Vam je cista.

 33. Vekate left a comment on 20.04.2023. at 18:18

  Poštovani,
  Suprug bi iz radnog odnosa otvorio školu za jezike kao paušalac. Iz teksta je jasno da bi po tom osnovu plaćao porez i doprinose za PIO. Međutim, kako ne bi mogao odmah da počne da radi kao profesor jezika, angažovao bi drugog zaposlenog. Koje su njegove obaveze prema tom zaposlenom, koji već ima stalni radni odnos u drugoj školi?

  • Darko Aksentijević left a comment on 21.04.2023. at 10:59

   Obaveze pausalca prema zaposlenom su potpuno iste kao i obaveze bilo kog drugog poslodavca. Ovu sferu uredjuje Zakon o radu.

 34. marija left a comment on 21.04.2023. at 12:38

  Dobar dan,

  Recimo da sam imala fakturu broj 4 od datuma 07.04.2023. (koja je već plaćena) a da faktura 5 koji izdajem je zapravo trebala da bude sa datumom prometa od 31.03.2023. Da li je ovo problem i ako jeste na koji način mogu to da rešim?

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.04.2023. at 14:51

   Zasto bi bio problem ? Na fakturi imate datum dokumenta (datum izdavanja fakture), datum nastajanja duznicko-poverilackog odnosa i datum valute (kad treba najkasnije izvrsiti placanje).

 35. Sladja left a comment on 25.04.2023. at 13:59

  Poštovanje,
  da li sam u obavezi da plaćam doprinose za PIO obzirom da sam iz radnog odnosa otvorila firmu paušalac?

  • Darko Aksentijević left a comment on 25.04.2023. at 14:11

   Da

 36. Jelena left a comment on 27.04.2023. at 09:34

  Dobar dan,

  da li kao paušalac koji prima uplate iz inostranstva, novac iz banke mogu da podignem u stranoj valuti, ili moram da prebacim sredstva na tekući račun?

  Hvala Vam najlepše

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.04.2023. at 14:48

   Kao pausalac sa deviznog poslovnog racuna ne mozete da dizete gotovinu u stranoj efektivnoj valuti. Ako vam treba gotovina u Srbiji, devize prodajete poslovnoj banci koja dinarsku protivvrednost prebacuje na Vas dinarski poslovni racun. U devizama se moze placati samo prema inostranstvu.

   Poslovni subjekti koji vode poslovne knjige mogu da dignu gotovinu za potrebe placanja gotovinom u inostranstvu (na pr. za troskove sluzbenog puta ) i to vode kroz deviznu blagajnu, a utrosak knjigovodstveno pravdaju putnim nalozima sa prilozenim racunima za devizne troskove koje je lice upuceno na sluzbeni put imalo.

   • Veliša left a comment on 20.06.2023. at 23:51

    Poštovani,

    Hvala puno na konkretnim i preciznim odgovorima, a i tekstu koji dosta stvari pojašnjava.

    Meni je ostalo nedorečeno oko novca na deviznim računima. Od poslovne banke imam Dina karticu vezanu za dinarski račun i master vezanu za devizni. Prihode imam mešano i dinarske i ino prilive.

    Da li karticu koja je vezana za devizni račun, kao paušalac, mogu da koristim u inostranstvu za devizna plaćanja? Npr. za troškove goriva, smeštaja, hrane… Na isti način kao i dinarsku karticu u Srbiji?

    • Darko Aksentijević left a comment on 22.06.2023. at 10:20

     Mozete.

 37. Milan left a comment on 16.05.2023. at 16:43

  Poštovani, ukoliko preduzetnička radnja nije ostvarila promet u toku meseca i na računu nema novca, a ne želim da je stavim u stanje mirovanja već da nastavim da uplaćujem paušalno određeni porez i doprinose, da li uplatu na račune PU i sa pozivom na broj koji mi je dodeljen mogu učiniti ja (ili bilo ko drugi) kao fizičko lice?

  • Darko Aksentijević left a comment on 16.05.2023. at 16:49

   Da. Mozete i opstom uplatnicom.

 38. Djole left a comment on 18.05.2023. at 20:29

  Krajem prošle godine sam stavio firmu na mirovanje (6201, programer), a negde na jesen planiram da joj se ponovo posvetim kada završim poslovnu epizodu u kojoj sam trenutno. Iznenada, stigla mi je ove nedelje ponuda iz inostranstva za otkup licence na neku video igru napravljenu dok sam još uvek poslovao, pa me zanima da li postoji neko elegantnije rešenje od odmrzamanja firme na dan-dva da se pošalje faktura pa novo mirovanje do jeseni? Otvorio sam poslovni PayPal nalog koji još nisam povezao sa računom u banci, pa mogu li tamo da držim sredstva koja ću da povučem tek kada firma opet proradi, ili je državi bitniji datum sa fakture nego kada su sredstva legla na zvanični račun? I da li kao paušalac sme u fakturi da mi stoji iznajmljivanje licence / autorskih prava, ili treba da redefinišem u prodaju softvera? Unapred hvala!

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.05.2023. at 16:26

   Za vreme mirovanja preduzetnik ne sme da radi i fakturiše. Ako izdate fakturu prekinuli ste mirovanje.

   Paušalac ne može da se bavi trgovinom t.j. nemate pravo preprodaje licenci, softvera itd… 6201 programira, fakturise i naplaćuje isključivo svoje programerske usluge (ili svojih zaposlenih ako ih ima).

 39. Andrija left a comment on 30.05.2023. at 20:00

  Postovani, pre svega hvala na energiji i profesionalnom tekstu. Zeleo bih da proverim i potvrdim jednu stvar sa Vama.
  Supruga i ja planiramo da otvorimo pausalnu radnju, osnovna delatnost je proizvodnja ostale odeće, a finalne proizvode bi prodavali putem interneta uglavnom i u nekom momentu kroz izdvojenu poslovnu jedinicu.
  1. Da li je to moguce kod pausalaca, i u tom slučaju da li smo u obavezi da prikazujemo cenu sa PDV-om i izdajemo fiskalne racune?

  2. Prebivaliste nam je u Beogradu, a mama je u gradu van Beograda, gde zajedno sa jos jednom zenom šiju garderobu. Da li je moguće da sediste pausalne radnje bude u tom gradu iako smo prijavljeni sa prebivalistem u Beogradu?

  Hvala unapred

  • Darko Aksentijević left a comment on 05.06.2023. at 14:27

   Poštovani Andrija,

   hvala Vam na lepim recima. Evo i odgovora na Vaša pitanja:

   1. U obavezi ste da prodaju fizickim licima evidentirate koriscenjem ESIR-a sertifikovanog od strane Poreske uprave. To nema veze sa tim kako plaćate porez, kako vršite prodaju (udaljeno ili u maloprodajnom objektu), sa pravnim oblikom ili organizacijom poslovnog subjekta. Postoje izuzeci koji su taksativno navedeni u Zakonu, ali oni se odnose mahom na komunalne firme i taksiste.
   Mesto uredjaja fiskalna kasa preporucujem Vam ESIR koji se instalira na racunaru —> fiskalizacija.abit.rs.

   2. “Sedište preduzetnika je mesto na teritoriji Republike Srbije gde preduzetnik obavlja delatnost.” (Zakon o privrednim društvima, Član 87.)

   Takođe, obavezno pročitajte tekst https://bandd.abit.rs/pausalac-prednosti-i-mane/. U njemu ćete naći odgovore na druga pitanja.

 40. Kristina left a comment on 03.06.2023. at 08:33

  Zdravo,
  Da li smem kao pausalac da izdam fakturu na jedan iznos a da uplata bude izvrsena u dve mesecne rate? Znaci jedna faktura na ukupan iznos a dve uplate.
  Hvala puno

  • Darko Aksentijević left a comment on 05.06.2023. at 12:17

   Naravno.

 41. Csaba left a comment on 05.06.2023. at 18:24

  Poštovani,

  interesuje me da pausalac, da li može da obavlja i druge delatnost pored osnovnog? Npr pausalac 9524- Održavanje i popravka nameštaja da li sme da bavi sečenjem drva?

  Pozdrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.06.2023. at 10:54

   Šifra delatnosti poslovnog subjekta predstavlja njegovu osnovnu delatnost. Pored osnovne, poslovni subjekt se moze baviti i svim drugim delatnostima iz sifarnika delatnosti (koje ne zahtevaju dodatne dozvole). U slucaju da u toku godine neka druga delatnost postane preovladjujuća, prijavi se promena osnovne delatnosti.

   Kod paušalaca, sto je Vaš slučaj, postoji ograničenje uslovljeno činjenicama da je paušal ograničen na taksativno nabrojane šifre delatnosti kao i da se visina poreza i doprinosa odredjuje donetim rešenjem na osnovu prijavljene osnovne šifre delatnosti. Zbog toga paušalac uz osnovnu delatnost može uz osnovnu da fakturiše i usluge samo iz vrlo srodnih delatnosti koje su takodje paušalno oporezovane.

 42. Nikola left a comment on 10.06.2023. at 20:25

  Tekst je odlican, i imam jedno pitanje.

  Kao pausalac ako radim sa stranim fizickim licem. Da li je potrebno da imam fiskalnu kasu i da izdajem racune.

  Hvala.

  • Darko Aksentijević left a comment on 12.06.2023. at 10:06

   Da. U slučaju prodaje fizičkim licima uvek morate promet evidentirati preko fiskalnog uredjaja.

   Umesto fiskalne kase kao uređaja preporučujemo ESIR koji se instalira na racunaru zbog zaista mnogobrojnih prednosti Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom

 43. Dragan Guzijan left a comment on 13.06.2023. at 09:33

  Koliko placam porez kao preduzetnik paušalac ako naplatim sumu izmedju 6 i 8.000.000 din u toku 1 fiskalne godine ?
  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 16.06.2023. at 13:24

   Paušalac koji pređe 6 miliona je u obavezi da popuni prijavu i predje iz paušalaca u knjigaše.

 44. Branislav left a comment on 15.06.2023. at 23:04

  Poštovani,
  Hvala Vam za savete i odličan tekst.
  Mene buni jedna stvar, naveli ste u tekstu da kao paušalac mogu da poslujem sa strancima i primam prihode od njih u devizama na deviznom računu. Ja sam registrovan pod šifrom 2229 što je proizvodnja proizvoda od plastike, da li ja smem da uz izdat račun prodam svoj proizvod nekome u inostranstvu? Čak nisam siguran ni da li smem da prodajem svoj proizvod fizičkim licima u Srbiji ili smem da prodajem isključivo pravnim licima? Kažu ne smemo da se bavimo trgovinom, ja se bavim proizvodnjom ali kad proizvedem moram i prodati, pa mi to nije baš najjasnije. Interesuje me i da li imam pravo da uvezem repromaterijal?
  Hvala unapred!

  • Darko Aksentijević left a comment on 16.06.2023. at 13:19

   Naravno da mozete da prodajete, koja bi bila poslovna svrha vaše proizvodnje ako ne bi mogli da prodajete rezultat svoga rada? Takodje, naravno da možete da kupujete repromaterijal jer kako bi proizvodili bez njega. Ono što je ograničenje je da možete da prodajete samo svoje proizvode. Nemate pravo da kupite tuđi proizvod, dodate maržu i onda ga preprodate.

   Paušalac nema obavezu korisćenja sistema eFaktura (SEF) i može da izdaje obične fakture. Firmama iz inostranstva se izdaje devizna faktura.

   U slučaju prodaje fizičkim licima uvek morate promet evidentirati preko fiskalnog uredjaja, bez obzira da li su stranci ili ne. U tom sluičaju umesto fiskalne kase kao uređaja, preporučujemo ESIR koji se instalira na racunaru zbog zaista mnogobrojnih prednosti. Takodje, imamo i povoljno rešenje namenjeno paušalcima koje rešava sve što je potrebno paušalcu i automatski formira KPO knjigu.
   Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom.

 45. Marina left a comment on 21.06.2023. at 16:49

  Postovani, da li ja kao pausalac 8559, mogu da odrzim cas i primim novac u kesu, i za to izdam fiskalni racun u esiru? Ili mora da ide iskljucivo placanje putem racuna?Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 22.06.2023. at 10:25

   U slučaju prodaje fizičkim licima uvek morate promet evidentirati preko fiskalnog uredjaja. Cak i ako je fizičko lice izvršilo uplatu preko računa.

   Umesto fiskalne kase kao uređaja, preporučujemo ESIR koji se instalira na racunaru zbog zaista mnogobrojnih prednosti uključujući i finansijski. Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom

 46. Zoran left a comment on 21.06.2023. at 23:34

  Poštovani,
  koji datumi se uzimaju za period od 365 dana u pogledu limita od 8 miliona – datumi izdavanja faktura ili datumi uplata na racun banke po tim fakturama ?
  Znaci, ako je prva faktura od osnivanja firme bila 03.03. a uplata po njoj 15.04. koji datum se gleda kao start perioda od 365 dana ?
  Hvala !

  • Darko Aksentijević left a comment on 22.06.2023. at 10:36

   Uzimaju se datumi faktura, a ne datumi plaćanja i to za period od godinu dana između bilo koja dva datuma.

   • Zoran left a comment on 22.06.2023. at 23:34

    Hvala puno na brzom i jasnom odgovoru

 47. Matija Dagović left a comment on 22.06.2023. at 10:05

  Pozdrav, da li je moguće da kao paušalac imam samo jednog, istog klijenta? Znam da je ranije bilo reči o tome da mora biti bar tri različita klijenta, ali nigde ne mogu da nađem informacije o tome. Hvala unapred na odgovoru.

  • Darko Aksentijević left a comment on 22.06.2023. at 10:33

   Možete. Ono o čemu treba da vodite raluna je da prolazite test samostalnosti. Više o ovome možete pročitati u tekstu: Da li prolazite test samostalnosti ?

 48. Darko Aksentijević left a comment on 22.06.2023. at 10:41

  Ako ste paušalac nemate obavezu pravdate troškove (vodite samo KPO). Ako ste knjigaš ovo je pitanje za vašeg knjigovodju.

 49. Milos left a comment on 02.07.2023. at 16:46

  Da li mogu da se registrujem kao pausalac ako radim online kao profesor engleskog jezika? Recimo da zaradjujem oko sto hiljada dinara mesecno. Hvala

 50. Suzana left a comment on 04.07.2023. at 16:39

  Zdravo,
  Pausalac sam da šifrom 8559. Primam uplate preko PayPal -a. I ne prenosim zbog troškova svaku uplatu odmah. Da li sam u prekršaji i Da li mogu da prenesem mesečno zbirnu sumu i tada otkucam fiskalni račun na iznos koji je prenet na moj devizni račun.
  Takodje ako imam uplate preko westerna na lično ime mogu li otkucati fiskalni račun i uplatiti tu uplatu kao pazar?
  I još jedno pitanje, mora li fiskalna kasa da bude stalno uključena pošto imam povremeno izdavanje fiskalnog računa? Nekad prodje i 15 dana.

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.07.2023. at 12:23

   Fiskalni racun ste u obavezi da otkucate za svaki posao pojedinacno u trenutku kada je usluga izvrsena. On ulazi u KPO sa datumom izdavanja i racuna se u Vas godisnji promet.

   Da li je kasa ukljucena 24/7, ukljucujena u radno vreme ili je ukljucujete samo da otkucate fiskalni racun je apsolutno nebitno. Vazno je da otkucate fiskalni racun i on u roku do 5 dana, koliko je zakonski rok, bude na TaxCore serveru poreske uprave. Ako imate jedan fiskalni racun u par meseci sigurno necete drzati kasu ukljucenu sve vreme.

   Postupak koji ste opisali sa WU uplatama po mom misljenju nije ispravan.

   • Suzana left a comment on 01.08.2023. at 16:34

    Mnogo hvala na odgovorima. Otvaraju se i nova pitanja na koja slabo ko zna da mi odgovori. Bilo bi mi zaista od pomoći da mi odgovorite na još jedno pitanje.
    Kada primam devizne uplate od fizičkih lica iz inostranstva koji iznos kucam? Vrednost posla je 50 evra ino trošak banke 13, meni je uplaćeno na račun 37. Šta je moj prihod u ovom slučaju i da li kucam račun tom fizičkom licu sa svim njegovim podacima ili pretvaram evre u dinare po sr. kursu NBS i to otkucam kao običan fiskalni račun sa opcijom da je na račun banke a ne gotovina? Ja više ne znam šta treba i još treba da bude u istom danu da se slaže uplata na račun i fiskalni racun….ako razumem dobro 🙂🤔

    • Darko Aksentijević left a comment on 02.08.2023. at 14:43

     Postovana, fiskalni racun kucate u dinarskoj protivvrednosti deviznog racuna preracunatoj po kursu NBS na dan izdavanja fiskalnog racuna, tj racuna u stranoj valuti. Taj iznos pod tim datumom se upisuje i u KPO – jedinu knjigu koju pausalac vodi. Troskovi banke spadaju u troskove poslovanja i njih pausalac nije u obavezi da vodi.

     • Suzana left a comment on 16.08.2023. at 13:44

      Hvala.

 51. Ђорђе left a comment on 05.07.2023. at 22:16

  Поштовани,

  Да ли ми можете написати износ основице за израчунавање паушалног пореза и доприноса ( обавезних давања) у претходној години, како бих уз помоћ калкулатора израчунао своје месечне обавезе према држави. Навешћу и остале податке: Шифра делатности 7022, коефицијент делатности 2,816; испод 30 година.
  Овом приликом Вам одајем признање, дајете прецизне одговоре и имате убедљиво најкорисније текстове!

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.07.2023. at 11:29

   U tekstu Paušalac – prednosti i mane imate link na kalkulator za obračunavanje visine procenjenog paušala za odabranu šifru delatnosti. Popunite trazena polja (u naziv delatnosti ukucajte sifru i odaberite delatnost od ponudjenih) i kalkulator ce vam dati cifru mesecne obaveze za poreze i doprinose.

   • Ђорђе left a comment on 07.07.2023. at 10:03

    Хвала на одговору, али мене је занимало шта уписати у треће поље -основица у претходној години. Нисам напоменуо да је у питању започињање посла те отуда и немам претходно решење. Мислим да ту треба један искочни прозор са упутством-нови предузетници,паушалци ово поље прескачу-. Можда је то очигледно и јасно али за почетника, све је ово један лавиринт.
    Хвала, у сваком случају.

 52. Saša left a comment on 07.07.2023. at 13:38

  Poštovani,

  Paušalac sam (8560). Imam rešenje za paušal i PIO. Želim da prekinem rad i to nakon 22 dana u mesecu. Kako da izračuna koliko treba da platim ako nije prošao pun mesec?

  Hvala unapred!

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.07.2023. at 12:24

   Prvo prijavite u APR-u i PU mirovanje ili trajni prestanak rada da Vam ne racunaju dalje poreze i doprinose. U PU ce izracunati koliko je obaveza ostalo da se izmiri. Kad to izmirite mozete da zatvorite radnju, pre ne.

 53. Mika left a comment on 07.07.2023. at 20:47

  Poštovani,

  Kao preduzetnik paušalac imam potrebu da angažujem jednu osobu koja će sa mnom raditi na prodajnom štandu. S obzirom da je reč o jednokratnom poslu od 8 dana, pretpostavljam da sastavljamo ugovor o delu. Da li postoji univerzalni ugovor ili se mora angažovati advokat/notar? I kakve su moje obaveze prema državi u tom slučaju, tj. da li osim zaposlenoj osobi treba još negde nešto da platim?

  Hvala.

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.07.2023. at 12:19

   Poslodavac ima potpuno iste obaveze prema zaposlenom i drzavi bez obzira da li je d.o.o., preduzetnik knjigas ili pausalac. Kod nas poslodavac placa obaveze drzavi za zaposlenog a zaposlenom isplacuje neto.

 54. Slavica left a comment on 14.07.2023. at 12:34

  Поштовани Дарко,
  Да ли паушалац може продавати своје консултантске услуге физичким лицима у земљи и иностранству?
  Хвала на одговору.

 55. Danilo left a comment on 17.07.2023. at 09:23

  Poštovani,
  U četvrtak sam uplatio poreze i doprinose za svoju pausalnu firmu, elektronskim putem sa privatnog računa, međutim još uvek mi nije proknjizeno ili sam nešto pogrešio u postupku.
  Recite mi kako to mogu proveriti, eventualno ispraviti.
  Hvala,

  • Darko Aksentijević left a comment on 17.07.2023. at 10:18

   Sacekajte jos danas pa ako Vam se uplata nije vratila proverite sutra na sajtu ePorezi – opcija upit stanja.

 56. Jovanka Nikolić left a comment on 17.07.2023. at 18:13

  Poštovani
  Da bih predala prijavu za eko taksu traže mi promet za prošlu godinu. Ko meni izdaje taj dokument s obzirom da sam pausalac i ne vodim poslovne knjige.
  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 17.07.2023. at 19:03

   Kao pausalac ste u obavezi da vodite KPO knjigu. U trazeno polje upisujete saldo KPO knjige za proslu godinu.

 57. Bojan left a comment on 18.07.2023. at 10:58

  Poštovani,

  Da li u limit od 6 miliona za paušalce ulaze i uplate iz inostranstva po deviznom računu?

  Hvala.

  • Darko Aksentijević left a comment on 18.07.2023. at 13:02

   Ulazi sve sto ste fakturisali ili za sta ste izdali fiskalni racun, bilo da je u pitanju domaci ili inostrani kupac.

 58. Dusan Curguz left a comment on 18.07.2023. at 15:55

  Ako sam sredinom godine otrvorio pausalnu agenciju, da li je za mene isto vazi 600000 rsd maksimalno primanje u godini. Tako jest mozda bolje pitanje, da li se gleda za taj maksimun kalendarska godina, ili godinu dana od kada sam otvorio agenciju. Sve najbolje.

  • Darko Aksentijević left a comment on 18.07.2023. at 16:30

   Za pausal (limit 6.000.000 din) gleda se kalendarska godina (1.1.-31.12.). Za ulazak u PDV (limit 8.000.000 dinara) gleda se period od godinu dana izmedju bilo koja dva datuma u godini.

 59. Tanja left a comment on 19.07.2023. at 12:24

  Postovani,
  Zaista imate bogatu riznicu informacija, sto za tekuce preduzetnike, a i nove. Svaka vam cast!
  Imam pitanje za koje se nadam da cete mi moci pomoci. Naime, planiram da otvorim pausalnu agenciju sa sifrom delatnosti 8560 – Pomocne obrazovne delatnosti. Radim iskljucivo sa fizickim licima, online. Ono sto me je zbunilo jeste sto je ova delatnost fiskalno oslobodjena, te nisam sigurna da li treba da izdajem racun ili ne?
  Zahvaljujem vam se na odgovoru!

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.07.2023. at 12:50

   Zasto niste sigurni ? Ako je Vasa delatnost oslobodjena obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnog uredjaja onda nemate obavezu izdavanja fiskalnih racuna. Koje su delatnosti oslobodjene imate u Uredbi koju mozete da pogledate na sajtu Poreske uprave. https://www.purs.gov.rs/eFiskalizacija/uredbe/7053/uredba-o-odredjivanju-delatnosti-kod-cijeg-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa-na-malo-preko-elektronskog-fiskalnog-uredjaja-.html

   • Aleksandra left a comment on 29.08.2023. at 12:22

    Poštovanje,

    Mene zanima slično (ako ne i isto, ali verujem da ćete znati da mi razjasnite):
    ako otvorim sajt na kome mi je plan da držim online časove (treninge), a moram imati račun na koji će mi klijenti uplaćivati mesečne članarine, kako onda to da vodim? Da li u tom slučaju sajt spada u šifru delatnosti isto kao i web portal?

    Svako dobro i sve pohvale za bogato znanje i nesebično deljenje istog,

    Aleksandra

    • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 14:13

     Postovana Aleksandra,

     sajt, web portal ili kreda i tabla su sredstva koja koristite da bi obavljali neku delatnost (alati). Registrujete delatnost kojom cete se baviti a ne alat kojim cete je obavljati.
     Koliko vidim na prvu, delatnost vam je vezana za drzanje casova (obrazovanje – sifre iz grupe 85.xx). Koje alate cete za to koristiti vasa je stvar.

 60. Ljubica left a comment on 24.07.2023. at 14:17

  Poštovani,
  Prijatelj je preduzetnik paušalac sa šifrom delatnosti 5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića. Još nije počeo obavljeti delatnost. Ako smo dobro shvatili, pre otpočinjanja vršenja delatnosti mora samo instalirati fiskalnu kasu ili ESIR. Pitanje postavljam pošto će pripremati i posluživati piće – koktele, pa da li ima neke obaveze koje se tiću akciza.

  • Darko Aksentijević left a comment on 24.07.2023. at 15:24

   Ne. Pausalac ima KPO, ne radi trgovinu a materijal kupuje sa uracunatim PDV-om i akcizama. ESIR povezan na back office ce mu automatski formirati KPO knjigu, a automatski formira i sve ostale knjige (knjigu sanka, normative, promete hrane i pica, kartice…) kad eventualno u buducnosti budu potrebne tako da je ESIR na racunaru u 99% slucajeva preporucena varijanta. Tu Vašem prijatelju možemo profesionalno pomoći.

   Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom.

   • Ljubica left a comment on 25.07.2023. at 10:33

    Mnogo hvala na brzom odgovoru.

 61. Mile left a comment on 25.07.2023. at 01:29

  Poštovani, da li i pod kojim uslovima i posle kog perioda, paušalac koji je prešao limit od 6.000.000 dinara i postao knjigaš u 2023. godini, može da se vrati na paušalno oporezivanje ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 25.07.2023. at 13:01

   Da, od sledece godine ako ispunjava uslove. U tu svrhu treba elektronski da se preda PPDG-1R krajem godine a PU donosi resenje na osnovu njega.

 62. Nikola left a comment on 25.07.2023. at 12:15

  Poštovani,
  bavim se prodajom kontejnera na Američkom tržištu za kompaniju koja je u Floridi i od svakog prodanog dobijem komisiju (Nisam prijavljen kod njih, niti imam potpisan ugovor). Zanima me jel mogu da postanem paušalac i da uplate primam kao paušalac pošto je cifra novca malo veca (2000-3000$) ? Koja bi to delatnost bila?
  Hvala.

 63. Mirjana Nikolic Ecer left a comment on 26.07.2023. at 03:27

  sve pohvale za organizaciju i sadrzal

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.07.2023. at 15:38

   Hvala

 64. Stefan left a comment on 26.07.2023. at 19:13

  Pozdrav, pausalac sam imam fiskalnu kasu, ovih dana bi trebalo da pocnem da radim, kada se otkuca fiskalni racun da li se placa porez na kucane fiskalne racune 20% ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.07.2023. at 15:39

   Takav porez jos nije uveden.

 65. Gordana left a comment on 27.07.2023. at 12:21

  Postovani Darko,
  Svaka cast!
  Kao mladi pausalac, imala sam toliko pitanja i ne znam gde bih mogla da saznam o svemu ovome na jedno mesto, ali citajuci samo ovaj tekst i sve ove komentare i Vase odgovore = ostala sam skoro bez pitanja 🙂

  Ali, ipak imam 2 pitanja:
  1. Ja kao veoma mlad (pocetnik) pausalac radim kancelarijske poslove (priprema izvestaja itd) za strane firme. Izdajem e-fakture za koje vodim evidenciju u KPO koji sam sama napravila u excel po obrascu kojeg sam nasla online, nadam se da je to ok?
  E sada, placanja fakture su mi u EUR. Molim Vas, recite mi koji kurs treba da uzmem u obzir prilikom vodjenje racuna da ne predjem limit od 6mil RSD?
  Da li: a) srednji kurs NBS na dan izdavanje fakture ili na dan primanje uplate; b) kurs koji sam dobila od banke i po kome sama menjam novac preko m-bankinga; c) neki treci kurs..?
  Naravno, i gde je izvor te informacije za slucaj jednog dana ako se desi da me neko pita da znam na koji Zakon ili Uredba da se pozovem.

  2. Da li postoji ogranicenje do kog iznosa ili % prihoda u datom periodu (predpostavljam 1.1-31.12) moze da se izdaje fakture prema 1 firmi? Pitam, jer planiram da saradjujem sa 2-3 firme, a cula sam informaciju da mora da budu minimum 2 firme i da postoji neki suodnos % koliko max prihoda mogu da primim od jedne firme u jednoj godini. Da li postoji neki takav propis?

  Hvala Vam najlepse,

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.07.2023. at 15:50

   1. Kurs NBS na dan izdavanja fakture sto je i logicno jer se sa datumom izdavanja faktura i upisuje u KPO knjigu. Kada ce biti placena u tom trenutku ne znate.
   2. Na Blogu sajta bandd.abit.rs imate tekst Da li prolazite test samostalnosti ? Procitajte ga, tu je odgovor vezano za Vase pitanje.

 66. Stevan left a comment on 28.07.2023. at 10:42

  Postovani,
  Bavim se grafickim dizajnom. Izradjujem samo idejna resenja, ne prodajem robu. Pausalac sam.
  Do sada sam saradjivao iskljucivo sa inostranstvom.
  Sada prvi put treba da poslujem sa nasim klijentom kome treba da izdam racun.
  Nemam fiskalnu kasu. Kako oporezujem svoje usluge, tj kako/koliki pdv da prikazem na racunu?

  Hvala unapred

  • Darko Aksentijević left a comment on 31.07.2023. at 10:02

   Pausalac nije obveznik PDV-a. PDV ne obracunavate i ne iskazujete po clanu 33. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

 67. Goran left a comment on 30.07.2023. at 09:21

  Poštovani Darko,

  puno hvala na trudu da obezbedite kvalitetan sadrćaj na sajtu, kao i za strpljenje da odgovarate na naša pitanja.
  Ja sam paušalac početnik, delatnost 8560, radim samo sa fizičkim licima, za sada. Pokrenuo KPO, pravim fakture. Usluge naplaćujem i u gotovini, i uplatama na poslovni račun (kako klijentu odgovara). Moje pitanje:

  Uslugu naplatim u gotovini, i izdam fakturu. Da li sam dužan da naplaćeni iznos uplatim na poslovni račun, i ako da, u kom roku? Drugim rečima, da li sav prihod, evidentiran u KPO, mora proći kroz poslovni račun?

  Puno hvala, i želim Vam puno sreće u radu.

  • Darko Aksentijević left a comment on 31.07.2023. at 10:13

   Ako radite sa fizickim licima u obavezi ste da promet evidentirate preko fiskalnog uredjaja. Fakture se izdaju samo poslovnim korisnicima (onima koji su registrovani u APR-u i imaju PIB).
   Tako ostvaren promet u obavezi ste da uplatite na poslovni racun kao pazar.

   Umesto fiskalne kase kao uređaja, preporučujemo ESIR koji se instalira na racunaru zbog zaista mnogobrojnih prednosti. Takodje, imamo i povoljno rešenje namenjeno paušalcima koje rešava sve što je potrebno paušalcu i automatski formira KPO knjigu od racuna inostanim komitentima, domacim preduzecima i prometom preko fiskalnog uredjaja.

   Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom.

   • Goran left a comment on 31.07.2023. at 15:06

    Darko,

    puno hvala na odgovoru. Zbunjen sam, jer sam živeo u ubeđenju da delatnost 8560 ne mora da koristi fiskalni uređaj, već da samo mora da se vodi KPO. Za sada, radim uglavnom sa fizičkim licima.
    Moraću ponovo da pročitam propise. Hvala još jednom.

    • Darko Aksentijević left a comment on 01.08.2023. at 09:48

     Postovani Gorane,

     u prvoj recenici mog odgovora “Ako radite sa fizickim licima u obavezi ste da promet evidentirate preko fiskalnog uredjaja”, fali nastavak “osim ako Vasa delatnost nije Uredbom eksplicitno oslobodjena ove obaveze”. U Vasem pitanju sam prevideo sifru 8560, a u https://www.purs.gov.rs/eFiskalizacija/uredbe/7053/uredba-o-odredjivanju-delatnosti-kod-cijeg-obavljanja-ne-postoji-obaveza-evidentiranja-prometa-na-malo-preko-elektronskog-fiskalnog-uredjaja-.html pod tackom 13 stoji da su sifre na 85 osim grupe 8550 oslobodjene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalnog uredjaja.

     To znaci da niste ziveli u zabludi jer je Vasa sifra delatnosti izuzetak od pravila navedenog u odgovoru. 🙂

     • Goran left a comment on 02.08.2023. at 22:38

      Puno hvala Darko, sad je taj deo jasan. Ostaje moje glavno pitanje: ako je usluga naplaćena u gotovini, da li moram taj iznos da uplatim na svoj preduzetnički račun, ili je dovoljno da ga evidentiram u KPO? Ako moram, postoji li rok u kojem to moram da uradim?
      Svako dobro želim 🙂

     • Darko Aksentijević left a comment on 03.08.2023. at 16:22

      Morate jer je i to pazar. Rok za uplatu pazara je max 7 dana.

 68. Andrijana left a comment on 30.07.2023. at 15:47

  Zdravo, suprug je pausalac, i zelimo da podnesemo zahtev za subvenciju drzave za kupovinu prvog stana. Od dokumentacije je potrebno priloziti dokaz o primanjima u poslednja 3 meseca. Mozete li mi reci ko izdaje taj dokument i sta predstavlja prihod pausalca (da li je to suma koja je mesecno legla na racun firme ili pausalno utvrdjen prihod koji stoji u resenju)? Hvala na odgovoru

  • Darko Aksentijević left a comment on 31.07.2023. at 10:20

   Na ovo pitanje je vec odgovoreno u februaru. Pregledajte odgovore.

 69. Mirjana left a comment on 01.08.2023. at 20:42

  Postovani,prvo da Vam kazem da sam fascinirana iscrpnim odgovorima koje dajete i na tome Vam svaka cast. Molim Vas ako znate i mozete ds mi odgovorite na sledece: imam doo koji je usao u proces likvidacije 25.7.23.,nemam dugova i to je sve ok. Ali,imam zaposlenu(sestra) koja je 6.7. otvorila trudnicko bolovanje. Da li mogu da je prebacim na pausalnu firmu koju ima otac da bi mogla nesmetano da prima bolovanje? Odjavila bih je 6.8. da joj platim sve doprinose i isplatim taj prvi mesec bolovanja. Da li,u navedenom slucaju ona moze da nastavi da prima bolovanje ako doznake budu glasile na tu pausalnu radnju? I da li ce radnja moci normalno da dobija refundaciju sredstava na racun,obzirom da ce joj taj prvi mesec,koji ide na teret poslovca,biti isplacen iz moj firme? Srdacan pozdrav i hvala.

  • Darko Aksentijević left a comment on 02.08.2023. at 14:34

   Oko ovoga treba da se posavetijete sa svojim knjigovodjom.

 70. Petar Kecman left a comment on 03.08.2023. at 21:37

  Poštovani,

  Svaka čast na odgovorima i iscrpnom sadžaju. Mislim da sam od Vas sakupio gro informacija.

  Planiram da pokrenem posao sa paušalnim oporezivanjem, pa imam još koje specifično pitanje. Unapred hvala.

  – Negde sam naišao na informacija da se limit od 6 miliona za paušal posmatra na nivou meseca ili dana u kojima se posluje na nivou kalendarske godine. Na primer ako preduzetnik posluje 3 meseca godišnje, to bi značilo da je limit od 6 miliona srazmerno smanjen na period tokom kog se poslovalo.

  Te bi za ovaj primer, ako preduzetnik posluje tri puna meseca u kalendarskoj godini bez obzira da li je tek otvorio agenciju ili pauzirao poslovanje, imao limit od 1.5 miliona dinara zapravo. Da li možete da potvrdite ovu informaciju?

  • Darko Aksentijević left a comment on 04.08.2023. at 16:19

   Nemogu da potvrdim tu informaciju.

 71. Petar Kecman left a comment on 03.08.2023. at 22:28

  Poštovanje,

  Drugo pitanje koje imam je povezano sa lokacijom registrovanja.

  Da li postoji mogućnost registrovanja u virtuelnom prostoru umesto svarne adrese?

  Ili je neophodno registrovati preduzetnika na fizičkoj adresi.

  Primer situacije je da se selim u narednim mesecima te da ću paralelno sa time pokrenuti agenciju. Biću neko vreme prijavljen na staroj adresi, dok se ne završi kupoprodajni ugovor za stan jer je u izgradnji, kako bih mogao da se prijavim na novu adresu.

  Te je pitanje, da li u slučaju moranja registracije agencije na fizičkoj adresi, mogu da registrujem agenciju na novu adresu zgrade u izgradnji na osnovu predugovora o kupovini stana?

  Pozdrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 04.08.2023. at 16:30

   Postoji mogucnost registrovanja agencije bez poslovnog sedista u slucaju da delatnost ne obavljate u poslovnom prostoru vec kod korisnika na terenu. Inace, davanje podataka koji ce da budu za tri meseca (a mozda i nece) je davanje netacnih podataka.

 72. Tijana left a comment on 15.08.2023. at 14:47

  Poštovani,

  Dobar dan. Novoosnovani sam preduzetnik paušalac pod šifrom delatnosti 1512, koliko sam upoznata ova delatnost je oslobođena fiskalne kase. Međutim pošto ću raditi samo sa fizičkim licima a nisam u obavezi da imam fislanu kasu, da li njima izdajem fakturu i da li se prodaja fizičkim licima zavodi u KPO knjizi?

  Hvala unapred na odgovoru.

  • Darko Aksentijević left a comment on 16.08.2023. at 18:19

   Kupcu morate da izdate potvrdu da he platio bez obzira da li imate obavezu evidentiranja preko TaxCore sistema ili ne. Sve sto prodate mora u KPO.

   Mozete da radite rucno, ili mozete da koristite racunarski program koji sve to automatizuje.

 73. Jasmina left a comment on 16.08.2023. at 17:22

  Poštovani,

  Ja sam profesor jezika koji radi onlajn. Bila sam frilenser sve do pre par nedelja kada sam registrovala preduzetničku radnju jer želim da proširim posao. Imaću i lokalnu školu jezika ali ću i nastaviti da radim sa đacima iz inostranstva. Od dva subjekta od koji dobijam novac, jedan je sigurno pravno lice a za drugog ću saznati. Ono što me buni je fiskalna kasa. Da li mi treba uređaj ili samo softver? Šta treba da izdam kod povlačenja novca s Paypala na Business račun u banci, fiskalni račun ili samo e-fakturu? Da li mi je za e-fakturu potreban licencirani program koji ću koristiti i s fiskalnom kasom ili ne (tj. da li samo treba da nađem neki templejt fakture i da je sama popunim)? Ovo pitam zato što imam novac na Paypalu koji ne smem da povučem na bankovni račun dok ne budem sigurna šta smem, a fiskalnu kasu nisam još dobila.

  Srdačan pozdrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 16.08.2023. at 20:22

   Postovana Jasmina,

   Ne kupujete fiskalnu kasu ako imate racunar. Sertifikovani softver je bolje resenje.
   Faktura uradjena u Wordu ili sl. nije eFaktura u smislu u kome je pominje Ministarstvo finansija, a da li Vam je potrebna SEF eFaktura ili ne i sta jos, zavisi konkretno od toga kako ste registrovani i drugih specificnosti biznisa koji planirate.

   Uglavnom sve sta Vam treba mozemo resiti racunarskim programom podesenim bas u skladu sa Vasim potrebama.
   Za direktan kontakt ostavite podatke koristeci Kontakt forma ili na mail-a abit@abit.rs

 74. Aleksandar left a comment on 20.08.2023. at 18:08

  Poštovanje,

  S obzirom da sam paušalac, a naplatu usluga vršimo u stranoj valuti, opcija povlačenja para mi je putem konverzije deviza preko poslovne banke.
  Sa druge strane, postoji opcija povlačenja para kroz isplatu dnevnica za ino putovanja.
  Možete li mi reci koja je tu procedura, tj da li postoji neki specijalni nalog ili procedura koju treba ispoštovati.
  Hvala unapred
  Aleksandar

  • Darko Aksentijević left a comment on 21.08.2023. at 12:05

   To je pitanje za Vasu poslovnu banku.

 75. Igor left a comment on 23.08.2023. at 21:18

  Postovani,

  iscitao sam sva pitanja i nasao priblizne odgovore, a zanima me sledece

  Planiram da otvorim pausal, ali me buni osnovna/pretezna sifra delatnosti

  Da li ja mogu da fakturisem usluge iz nekih drugih oblasti(sifri delatnosti) s tim da najveci promet mora biti po registrovanoj sifri delatnosti i ako dodje u toku poslovanja do nekih promena da se tad izvrsi promena i potom placaju doprinosi po toj sifri tj obracunu

  Ili mora da se uvak strogo drzi te sifre delatnosti?

  Jer pored osnovne sifre koju planiram, ja bih imao neke usluge u dosta manjem obimu prometa, ali klijentu bi znacilo verovatno da ima veze sa tim sto zaista jeste a ne nesto drugo 😊

  • Darko Aksentijević left a comment on 28.08.2023. at 09:27

   Šifra delatnosti poslovnog subjekta predstavlja njegovu osnovnu delatnost. Pored osnovne, poslovni subjekt se moze baviti i svim drugim delatnostima iz sifarnika delatnosti (koje ne zahtevaju dodatne dozvole). U slucaju da u toku godine neka druga delatnost postane preovladjujuća, prijavi se promena osnovne delatnosti.

   Kod paušalaca, sto je Vaš slučaj, postoji ograničenje uslovljeno činjenicama da je paušal ograničen na taksativno nabrojane šifre delatnosti kao i da se visina poreza i doprinosa odredjuje donetim rešenjem na osnovu prijavljene osnovne šifre delatnosti. Zbog toga paušalac uz osnovnu delatnost može uz osnovnu da fakturiše i usluge samo iz vrlo srodnih delatnosti koje su takodje paušalno oporezovane.

 76. Janjus left a comment on 28.08.2023. at 23:26

  Da li mogu sa pausalnog racuna da prebacim novac na privatni racun? Medjutim taj racun nije moj, recimo id prijatelja
  Transakcije po nalogu gradjana?
  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 29.08.2023. at 09:35

   Placanje fizickim licima sa poslovnog racuna podrazumeva poresku obavezu. Bilo da se radi o poklonu, naknadi za ucinjenu uslugu na osnovu ugovora o delu ili plate, morate da svakako da obracunate i platite porez. To vazi i za pausalce. Ako prebaciju novac na tudji racun, tu porez nije placen te ga je potrebno obracunati i platiti, pa onda izvrsiti uplatu. Pausalci mogu da prebace novac na sopstveni, privatni racun zato sto su vec platili porez na sopstveni prihod pausalno te to izgleda kao izuzetak od gornjeg pravila ali u osnovi nije.

   Transakcije po nalogu gradjana nisu odgovarajuca sifra placanja.

 77. Alek left a comment on 29.08.2023. at 17:46

  Za vreme radnog odnosa sam otvorio preduzetničku kompaniju (paušalac).
  Kako mi uskoro prestaje radni odnos u trenutnoj firmi, a nameravam i dalje da vodim preduzetnički posao, imam li neku dodatnu obavezu, tj proceduru koju trebam ispoštovati u odnosu na trenutno vođenje firme.

  Hvala
  Alek

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 13:04

   Ako ste bili prijavljeni na puno radno vreme kao pausalac, nemate. Ako ste bili na pola radnog vremena na pausalu, a sad idete na puno popunjavate prijavu na portalu ePorezi i dobijate resenje po kome nadalje placate pune poreze i doprinose kao pausalac.

 78. Aksentije left a comment on 03.09.2023. at 06:55

  Da li mogu svoju poslovnu karticu normalno koristiti (skidati novac za bankomata, placati preko interneta, placati u prodavnici)?
  Ili moram da prebacujem novac na svoj privatni racun ?
  Pausalac sam

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 13:04

   Mozete

 79. Ognjen left a comment on 04.09.2023. at 16:34

  Da li mogu sa firminom karticom da kupujem u prodavnici, placam preko interneta (kupim avionsku kartu) ili mogu samo da skidam novac sa bankomata?
  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 13:05

   Mozete.

 80. Nenad left a comment on 09.09.2023. at 20:31

  Poštovanje. Na koji način moze da se podigne veca suma od 150000 sa racuna preduzetnicke radnje. Ugovor , otkupni list i da li se placa porez na to? hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 13:11

   Dizanje sume preko 150.000 dinara u kesu sa racuna zahteva da dostavite razlog zasto. To vazi za sve poslovne subjekte. Oko eventualne obaveze placanja poreza konsultujte se sa svojim knjigovodjom.

 81. Milan left a comment on 12.09.2023. at 10:26

  Pozdrav. Imam preduzetničku radnju, paušalno. Da li mogu i dalje da vodim radnju ukoliko dobijem posao u inostranstvu i tamo radim kao zaposleni u određenoj firmi ?
  Hvala.

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 13:14

   Da.

 82. Goran left a comment on 12.09.2023. at 14:11

  1. Da li se pri registrovanju paušalne preduzetničke radnje može navesti više od jedne šifre delatnosti?

  2. Da li je potrebna fiskalna kasa ukoliko paušalac posluje isključivo sa pravnim licima?

  3. Ukoliko je obavezna fiskalna kasa zbog poslovanja sa fizičkim licima, da li se onda svi računi izdaju preko fiskalne kase, uključujući i račune prema pravnim licima?

  Unapred zahvalan!

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 13:26

   1. Ne.
   2. Ne
   3.Ako vec imate fiskalni uredjaj najlakse je poslovati na nacin koji ste ovde opisali, mada nije striktno obavezno.

   P.S. Umesto fiskalne kase kao uređaja, preporučujemo setrifikovani ESIR koji se instalira na racunaru, kao apsolutno bolje, mocnije, a i ekonomski mnogo isprativije resenje.
   Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom na mail abit@abit.rs.

   • Goran left a comment on 21.09.2023. at 05:17

    Puno hvala na odgovoru! Ukoliko je pravno lice koje nam je izvršilo uplatu u sistemu efaktura, a mi nismo, da li smo onda u obavezi da mu izdamo efakturu?

    • Darko Aksentijević left a comment on 26.09.2023. at 12:51

     Pausalac koji nije dobrovoljni obveznik sistema eFaktura (SEF) izdaje klasicnu fakturu.

 83. Natasa left a comment on 13.09.2023. at 10:33

  Poštovani, ako sam otvorila paušalnu firmu polovinom jula da li ja imam pravo svih 6miliona prometa do kraja godine ili se taj iznos smanjuje procentualno zbog datuma kod sam otvorila firmu?

  Hvala unapred na odgovoru.

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 13:29

   Ogranicenje 6 miliona je vezano za kalendarsku godinu a ogranicenje 8 miliona za bilo koji datum za period od godinu dana unazad.

 84. Marina left a comment on 16.09.2023. at 14:10

  Poštovani,

  Da li je šifra delatnosti 8559 ostalo obrazovanje izuzeta od fiskalne kase?

 85. MZpapi left a comment on 16.09.2023. at 17:29

  Dobro veče, zanima me kako preduzetnik_paušalac može da prodaje na sajmu, vasaru ili sličnim manifestacijama. Pitam zato što nikada nisam videla da prodavci imaju kase, a računi znamo da moraju da se izdaju. A ja bih volela da učestvujem na sajmu a nisam sigurna kako.

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 14:31

   Prodaja fizickim licima od strane poslovnog subjekta na sajmovima podrazumeva evidentiranje prometa preko fiskalnog uredjaja. Neizdavanje fiskalnih isecaka je prekrsaj.

   Evo ukratko predvidjene procedure:
   Za ucesce na sajmu treba da imate popunjenu PJGO za pokretni poslovni prostor i izdat poseban bezbednosni element za taj prostor.
   Pretpostavka je da bi ucestvovali na vise sajmova te je postupak ovakav: pre nego krenete na sajam, za pokretni BE odete na PJGO prijavu na sajtu ePorezi i opcijom 3 promena podataka prijavite posl. prostor sa adresom sajma, a kad se sajam zavrsi na istom mestu odjavite posl. prostor.

   I to ponavljate za svaki sajam.

 86. Srba Ivanović left a comment on 16.09.2023. at 18:07

  Poštovani,od pre par meseci imam paušalnu firmu iz radnog odnosa i odnosi se na Ostale zanatske radove u građevinarstvu.
  Nemam knjigovođu i sam radim e-fakture i radim samo sa pravnim licima pa nemam fiskalnu kasu.
  Konkretno radim sa zavesama(trakaste,zebra,venecijaneri…)
  Da li pravilno popunjavam račune ako u računu stoji “Izrada zebra zavesa i montaža”?
  Da li je pogrešno Nabavka materijala i montaža zavesa?

  Pošto se bavim i fotografijom kakva je procedura da dodam šifru delatnosti koja,se odnosi na fotografiju?Takođe bih radio recimo fotografisanje dece u školi gde ugovor radim sa školom i nema potrebe za fiskalnom kasom.

  Unapred zahvalan na odgovoru.
  Pozdrav!

 87. Martina left a comment on 19.09.2023. at 17:26

  Poštovani,
  Koje su pravne posledice neplaćanja doprinosa za PIO ako sam paušalac. Znam da je plaćanje obavezno, zanima me samo koje su posledice ako se ne plati.
  Srdačno,
  Martina

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.09.2023. at 13:48

   Posledice su kao i kod svakog duga. Preduzetnik odgovara celokupnom svojom imovinom, a dug za poreze i doprinose nikad ne zastareva.

 88. Petar left a comment on 20.09.2023. at 17:06

  Da li ja kao pausalac imam pravo na godisnji odmor,i gde mogu da uzemm potvrdu za decu da bih dostavio privatnom vrticu zbog refundacije para od drzave mi traze tu potvrdu o godisnjem odmoru

  • Darko Aksentijević left a comment on 26.09.2023. at 12:49

   Naravno da imate pravo. Za potvrdu pitajte onoga ko Vam je trazi.

 89. Tanja left a comment on 20.09.2023. at 20:36

  Poštovani,
  Kao paušalac koji se bavi pružanjem usluga projektovanja privrednom društvu u sistemu PDV, ispostavila sam fakturu bez PDV-a, ali je privredno društvo u nedostatku sredstava predložilo da svoju obavezu izmiri asignacijom, odnosno upućivanjem svog dužnika – privrednog društva u sistemu PDV-a, da plati umesto njega. Prethodno je privredno društvo ispostavilo faktura sa PDV-om svom dužniku (koja nije plaćena), ali u većem iznosu od onog koji meni duguje. Da li je dozvoljeno plaćanje na predloženi način?

  Unapred se zahvaljujem na odgovoru.

  • Darko Aksentijević left a comment on 26.09.2023. at 12:55

   Naravno.

 90. Mladen left a comment on 24.09.2023. at 10:29

  Poštovani,

  rešenje od APR-a za otvaranje firme mi je dostavljeno pre 4 dana, ali ne i rešenje o iznosu poreske obaveze za obavezno socijalno osiguranje za paušalni prihod od samostalne delatnosti. Moje pitanje je da li sam u obavezi sam to da podnesem preko poreske ili još koji dan da sačekam da to poreska uradi, kao što je i rečeno da od 2023. je to njihova dužnost?

  Hvalaa

  • Darko Aksentijević left a comment on 26.09.2023. at 12:58

   Resenje Vam stize u postansko sanduce na sajtu ePorezi. Ako ga ne dobijete za 20-tak dana proverite u filijali PU kojoj pripadate.

 91. Vesna left a comment on 26.09.2023. at 09:14

  Poštovani,
  Da li ću imati i kakve posledice ako kao paušalac predjem limit od 6 i 8 miliona neposredno pred zatvaranje radnje?

  • Darko Aksentijević left a comment on 26.09.2023. at 13:09

   Generalno za sve – ako radite legalno, ne krsite zakon i placate sve pripadajuce poreze, ne treba da ocekujete zakonske posledice.

   • Vesna left a comment on 26.09.2023. at 14:15

    Hvala Vam!

 92. Woodpecker left a comment on 26.09.2023. at 16:25

  U banci, u kojoj sam otvorila poslovni račun kao paušalac, tvrde da firme ne mogu da dobiju karticu vezanu za devizni račun. Sa druge strane, knjigovođa tvrdi da može, a ja sam između dve vatre. Ko je u pravu?

  • Darko Aksentijević left a comment on 29.09.2023. at 12:34

   Placanje devizama je zakonom ograniceno na placanja prema inostranstvu i neke specijalne slucajeve. Pausalac ne vodi troskove, ne pravi putne naloge, ne pravda racune itd, te se primena zakona vezana za ogranicenje placanje devizama u zemlji ne moze prekontrolisati u slucaju podizanja gotovine sa deviznog racuna.

   U slucaju kartice, ne vidim razlog zasto banka ne bi mogla da vam izda karticu za placanje devizama u inostranstvu. Ipak, banka odgovara Narodnoj banci Srbije. Sta ce svojim korisnicima omoguciti a sta ne, zavisi od njihovih proizvoda i spada u poslovnu politiku svake banke ponaosob.

 93. Alen left a comment on 26.09.2023. at 23:29

  Postovani zanima me sledece
  1) Da li pausalac placa porez na dobit? (npr. fakturisao sam 5 miliona i posle placenih doprinosa ostalo mi je 4,5 miliona koje sam ja podigao u periodu od godinu dana, znaci tih 4,5miliona je moja godisnja zarada da li na to placam neki porez?)
  2)Registrovao sam firmu u avgustu sifra delatnost je 6201 ,a ja se bavim izradom programa za cnc masine, da bi dosa do tog programa ja moram da napravim crteze u 2D i 3D-u i kasnije pomocu softvera i tih crteza generism u program koji koristi cnc masina,to nije klasicno pisanje programa, ne koristim programske jezike za to.Zanima me da li sam to mogao da obavljam pod neko drugom sifrom delatnosti?
  3) Da li je moguce promeniti sifru delatnosti?

  Unapred se zahvaljujem na odgovoru.

  • Darko Aksentijević left a comment on 29.09.2023. at 12:42

   1) Ne. Porez koji treba da platite na prihod od delatnosti Vam je odredjen resenjem o pausalnom oporezivanju koje ste dobili.
   2 i 3) Sifru delatnosti mozete promeniti

 94. dejan left a comment on 28.09.2023. at 15:18

  Postovani,
  Imam pitanje vezano za vase objasnjenje limita:
  “Preduzetnik ima pravo da bude paušalno oporezovan samo ako njegov ukupni prihod u toku kalendarske godine ne pređe 6 miliona dinara.”
  Sa kojim datumom se registruje prihod? sa datumom fakturisanja? datum placanja? ili mozda datum prometa…
  U pitanju su usluge…
  Navescu primer, fakturisao sam 25. decembra 2022 godine, uslugu odrzavanja za mesec novembar, a placeno mi je 2 januara 2023 godine. Da li ovaj iznos ulazi u kalendarsku 2022 ili u 2023-cu godinu?

  • Darko Aksentijević left a comment on 29.09.2023. at 12:35

   2022.

 95. Vladimir Petrovic left a comment on 02.10.2023. at 08:25

  Postovani

  Samostalni preduzetnik sam i sa kolegom takodje samostalnim preduzetnikom sam radio na jednom projektu za koji je klijent uplatio novac na moj racun. Da li ja mogu da platim svom kolegi preduzetniku njegov deo i ako je moguce koju bih sifru trebao da koristim?

  Unapred zahvalan

  • Darko Aksentijević left a comment on 02.10.2023. at 14:14

   Da, na osnovu fakture. 220 ili 221

 96. Nena left a comment on 03.10.2023. at 19:09

  Postovani,
  Odlicni ste! Hvala na konkretnim odgovorima na svako pitanje, a koji su od koristi svim pausalcima!
  Moje pitanje, a na kooje nisam nasla odgovor je sledece:
  Zelim da zatvorim pausalnu radnju, medjutim, jos uvek imam nekoliko hiljada, u devizama, na deviznom racunu pausalne radnje.
  1) Da li u tom slucaju mogu da podignem novac sa deviznig racuna, u devizama, uz mozda nekakav dokument?
  2) ukoliko ne, preostaje, ocigledno, da podignem devize za akontaciju za sluzbeni put. Da li odmah nakon podizanja akontacije u devizama, mogu da podnesem zahtev za zatvaranje pausalne agencije, ili je neophodno da se zavrsi sluzbeno putovanje, u iznosu od X dana koliko je potrebno za podizanje iznos sa deviznog racuna (svakako cu boraviti u inostranstvu)?
  Hvala najlepse, i sve najbolje.

  • Darko Aksentijević left a comment on 04.10.2023. at 13:22

   Najbolje je da proverite u banci u kojoj imate devizni racun.

   • Irena left a comment on 04.10.2023. at 17:48

    Hvala na pomoci

    • Darko Aksentijević left a comment on 06.10.2023. at 11:21

     Oko podsticaja za samozaposljavanje raspitajte se u NSZ. Ako razmisljate o pokretanju privatnog biznisa veliki broj nedoumica mogu Vam resiti tekstovi iz kategorije Sta treba znati na pocetku.

 97. Jelena left a comment on 04.10.2023. at 22:54

  Pozdrav.

  Nezaposleno sam lice koje je prijavljeno na zavodu. Htela bih da pocnem da radim kao frilelenser na jednoj od onlajn platformi. Ako otvorim pausalnu firmu, da li mogu da konkurisem za bespovratna sredstva od drzave za poreze i doprinose? I ako to nije moguce, koja bi druga solucija bila povoljna a da nemam visoke troskove. Bila bih na pocetku frilens karijere gde bih ostvarivala niske ili nikakve prihode I ne bi mi se isplatilo da placam doprinose po kvartalu po metodi A kao sto je predvidjeno skorasnjim zakonom o frilenserima.

  Hvala unapred.

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.10.2023. at 10:50

   Niko drugi Vam ne moze reci sta je za Vas najpovoljnije i najbolje – to morate sami da odlucite. Status freelancera je nekome bolji, drugome status preduzetnika paušalca ili “knjigaša”, trećima d.o.o.
   Svim ovim varijantama je zajedničko da morate u potpunosti da preuzmete odgovornost za svoje poslovanje
   Procitajte tekstove iz kategorije Šta treba znati na početku. Ima bar par koji Vam mogu pomoći da steknete sliku o alternativama freelancing-u (status preduzetnika ili preduzece) kao i mnogo korisnih liknova unutar tekstova.

   Oko bespovratnih sredstava raspitajte se u Nacionalnoj službi za zaposljavanje.

 98. Милорад left a comment on 05.10.2023. at 19:21

  Свака част за одговоре које дајете. Мени сте, конкретно, помогли, да под хитно одјавим и своју и кћеркину паушалну радњу. Значи: Две ПР радње. Да објасним: Имам 78 година. Пензионер од 2014. године, примам пензију редовно. Ни три године после отварања паушалне радње не могу себи да објасним зашто плаћам доприносе за ПИО фонд, кад већ примам пензију и не желим да тражим ревизију на основу уплаћених доприноса. Коме, онда ја плаћам доприносе? Где завршавају те паре? Незајажљивој држави? Узгред, хтео сам да радим, бар нешто, да остварим некакав приход и допуним своју пензију од 21.000 динара. Да не будем породици на терету. По решењу за 2023. годину треба да плаћам преко 23.600 динара месечно, а приходи од делатности су, месецима, НУЛА ДИНАРА, јер таква је врста делатности, 5819 и морам да имам радњу само да бих, једном годишње(!) могао да конкуришем за пројекте из области информисања.
  Знам да ово нема веза са вама, већ са државом која доноси такве законе, али морао сам ово да напишем. Сигуран сам да нисам једини пензионер са оваквим проблемом.
  Желим вам свако добро и све најбоље у животу и раду.

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.10.2023. at 12:01

   Prednost preduzetnicke radnje za mikro biznise je u tome sto se radnja moze staviti u mirovanje u periodu kada nije poslovno aktivna (ne radi nove poslove i ne fakturise). U periodu u kome je prijavio mirovanje, preduzetnik nema obavezu placanja poreza i doprinosa za sebe jer se i ne bavi privrednom aktivnoscu. Ono sto je zackoljica je da u tom periodu nije zdravstveno osiguran, osim ako osiguranje ne ostvaruje po drugom osnovu, sto je kod Vas slucaj (osigurani ste zdravstveno kao penzioner).

 99. Marina left a comment on 12.10.2023. at 07:04

  Poštovani,
  Nedavno sam otvorila preduzetničku radnju i za sada radim samo sa pravnim licima. Planiram da svoje proizvode prodajem i fizičkim licima, tako da ću nabaviti i fiskalni uređaj. Zanima me da li je moguće i pravno ispravno da fizičko lice uplati novac sa svog računa ili uplatnicom na moj račun firme nakon čega bih ja izdala račun?
  Takođe me zanima da li je legalno slati proizvode brzom poštom sa fiskalnim računom u paketu, a da pritom nemam registrovanu online prodaju, već samo preduzetničku radnju koja se bavi proizvodnjom određenih proizvoda?
  Hvala unapred.

  • Darko Aksentijević left a comment on 12.10.2023. at 10:11

   Promet sa fizičkim licima mora da se evidentira preko fiskalnog uredjaja bez obzira na nacin placanja. Svi fiskalni uredjaji imaju mogućnost evidentiranja 7 načina plaćanja medju kojima je i ovaj koji ste opisali.

   U APR-u se registruje pretežna delatnost a ne način isporuke proizvoda. Na pr. ako proizvodite sapune morate da ih i prodate i njihova prodaja je sastavni deo Vase delatnosti . Trgovina, pa i internet prodaja je kupovina tudjih proizvoda radi dalje prodaje i nju ne mozete obavljati kao paušalac.

   P.S. Umesto fiskalog uređaja u obliku “kase”, preporučujemo setrifikovani ESIR koji se instalira na racunaru, kao apsolutno bolje, mocnije, a i ekonomski mnogo isprativije resenje.
   Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom na mail abit@abit.rs.

 100. Miloš left a comment on 13.10.2023. at 21:05

  Poštovani Darko, hvala na korisnim informacijama.
  Kao novokomponovani paušalac od 7 sep.,trebam platiti svoj prvi porez do 15 u mesecu, na koji ću verovatno zakasniti s’ obzirom da nisam saznao niti dobio rešenje kao što sam očekiivao, pošto je u pitanju opština Grocka, na kojoj mi je sedište firme, gde sam danas otišao lično do poreske uprave, kako bih saznao brojeve žiro računa i koliki porez trebam platiti, od toga sam samo dobio informaciju da oni to ne rade i da je ispostava fijijale na Zvezdari 😁, tako da ću tek u ponedeljak verovatno moći nešto da saznam na Zvezdari, a pošto je to 16 u mesecu, da li je to neki problem? Znam da bi to sve bilo lakše da sam na vreme izvadio el. potpis, pa preko e uprave.
  Hvala još jednom

  • Darko Aksentijević left a comment on 16.10.2023. at 16:38

   Ako poreska obaveza pada u neradan dan onda je mozete izvrsiti prvog radnog dana. Znaci ako 15. pada u nedelju, a platite 16-tog niste u docnji.

 101. Ružica left a comment on 18.10.2023. at 07:00

  Poštovani Darko, želim da otvorim agenciju paušalno oporezovanu, otac ima DOO da li će te dve firme biti povezana lica u smislu poreza na dobit?

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.10.2023. at 10:24

   Ne

 102. Bogdan left a comment on 21.10.2023. at 18:11

  Dobar dan. Poslujem kao pausalac iz svog stana bez reklame za firmu. Da li trebam da prijavim komunalnu taksu?

  • Darko Aksentijević left a comment on 22.10.2023. at 17:04

   Ne znam na koju komunalnu taksu mislite, ali ako mislite na Eko naknadu (ekolosku taksu) odgovor je da.

 103. Marko left a comment on 22.10.2023. at 11:04

  Poštovani,

  Paušalac sam i izvršena je pogrešna uplata zbog koje je probijen limit od 8miliona. Uplata je primećena 10 dana kasnije. Kako se može izvršiti povrat sredstava ukoliko trenutno na računu nema dovoljno sredstva za povrat (deo sredstva je prebačen na moj račun fizičkog lica a deo je podignut sa računa paušalca). Da li je moguće povrat sredstva uraditi sa računa fizičkog lica ili postoji neka druga mogućnost.

  Hvala unapred.

  • Darko Aksentijević left a comment on 22.10.2023. at 17:28

   Limit za pausalno oporezovanje je 6 miliona, a limit od 8 miliona je za ulazak u PDV, sto znaci da ste 2 + miliona iznad limita za pausalca. Ako vam je grekom uplaceno 2,5 miliona onda ok, novac mozete vratiti iskljucivo sa racuna vase pausalne firme kao povracaj greskom uplacenih sredstava i dokaze o tome uz KPO knjigu prilozite poreskoj kontroli koju cete sasvim izvesno imati. Ako nemate novca na poslovnom racunu uplatite ga na poslovni racun i odmah vratite uplatiocu koji je greskom uplatio.

   Ako ste pomesali limite, obavezno i odmah nadjite pravnog i finansijskog savenika koji ce se pozabaviti konkretno Vasim trenutnim problemom. U svakom slucaju, ako ste fakturisali vise od 6 miliona od 1.1.2023. godine, morate nadalje da vodite knjigovostvo.

 104. Božana left a comment on 26.10.2023. at 19:27

  Poštovani,

  Otac je preduzetnik sa početkom obavljanja delatnosti po rešenju APR-a od 15.09.2020.godine i vodi poslovne knjige kod knjigovodstvene agencije. Delatnost koju obavlja je taxi prevoz. Koja je procedura prelaska na paušalno oporezivanje?

  Hvala Vam

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.10.2023. at 12:07

   Popunjavanje prijave PPDG-1R na portalu ePorezi do 31.10.

 105. Djordje left a comment on 29.10.2023. at 23:33

  Postovanje,
  Da li agencija za digitalni marketing moze da se zavede kao pausalna?
  Hvala u napred!

  • Darko Aksentijević left a comment on 07.11.2023. at 13:15

   Agencije za marketing generalno ne. Procitajte tekst https://bandd.abit.rs/pausalac-prednosti-i-mane/. U njemu cete naci dosta korisnih informacija pa i link ka spisku delatnosti koje mogu biti pausalno oporezovane.

 106. Bane left a comment on 31.10.2023. at 17:01

  Poštovani,
  Možete li navesti glavne korake za osnivanje STR – trgovina prehrambenom robom
  Jedan deo privatne kuće, čiji sam vlasnik, bih preuredio u tu svrhu
  Posebno me zanima način oporezivanja i vođenja knjiga
  Kakve i kolike su moje obaveze prema državi i prema zaposlenima ?
  U pitanju je Barič, opština Obrenovac
  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 01.11.2023. at 12:22

   Imate tekst o tome koracima za osnivanje na blog-u: https://bandd.abit.rs/registracija_uputstvo/

   Obveznik ste fiskalizacije i morate da vodite knjige znaci preduzetnik knjigas ili d.o.o. O razlikama imate tekst https://bandd.abit.rs/razlike-doo-ili-preduzetnik/. Obaveze zavise od mnogo faktora i njih Vam obracunava knjigovodja na osnovu konkretnih podataka Vaseg poslovanja – prometa, troskova, broja zaposlenih itd.
   Podatke o prometu knjigovidji daje fiskalni uredjaj – najbolje racunar. Za najbolje resenje za fiskalizaciju kontaktirajte mail-om abit@abit.rs ili telefonom na 064/12-19-005 radnim danima od 9 do 17.

 107. Jelena left a comment on 01.11.2023. at 14:23

  Poštovani,
  Da li period mirovanja ulazi u period od 365 dana za (ne)prelaženje limita od 8 miliona?
  Takođe, da li je kalendarska godina (u vezi limita od 6 miliona) svakako “kalendarska” bez obzira na mirovanje unutar iste?
  Hvala unapred.

  • Darko Aksentijević left a comment on 07.11.2023. at 12:46

   Period od 365 dana je period od 365 dana, a kalendarska godina je kalendarska godina. Mirovanje sa tim nema veze.

 108. Branka left a comment on 05.11.2023. at 22:53

  Poštovani, registrovala sam pausalnu firmu na adresi gde zivim kao podstanar, a u LK mi se bodi druga adresa.
  Da li treba neki ugovor o zakupu prostora i koje su moje obaveze po tom pitanju.

  • Darko Aksentijević left a comment on 07.11.2023. at 12:41

   Ne.

 109. Korana left a comment on 27.11.2023. at 13:33

  Poštovani,

  otvorila bih do 20. decembra 2023 paušalnu firmu.

  Prva usluga bi bila naplaćena krajem decembra, Ako isplata usluge bude takodje do kraja decembra 2023 kako se onda uplaćuju doprinosi. Da li do 15.janura 2024? Pretpostavljam jer je to plata za prethodni mesec,

  I da li se u KPO upisuje taj račun za usluge za decembar 2023, što znači da će to jedini iznos bii u kalendarskoj 2023 godini?

  Hvala unapred

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.11.2023. at 14:30

   1. Doprinose placate po resenju, najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.
   2. Odgovor je da

 110. Марко left a comment on 09.12.2023. at 11:06

  Добар дан. Отворио сам фирму која се бави трговином на мало прехрамбеним производима (продавницу) и приликом попуњавања апликације одлучио се за паушално опорезивање. У пореско сандуче ми је стигло да је захтев за паушално опорезивање одбијен и да ми се налаже вођење пословних књига. Можете ли ми објаснити зашто? Хвала

 111. Maja left a comment on 10.12.2023. at 17:20

  Poštovanje,

  Moj šifra delatnosti je 6201- Računarsko programiranje. Ako u novembru mesecu 2024 ( u kalendarskoj godini kada sam počeo) dostignem limit od 6 miliona, da li je rešenje da pre toga pređem na ILZ, kao bih plaćao što manje dažbina?
  Da li bih opet nakon nekog vremena mogao iz ILZ da se vratim na paušalac?

  Hvala unapred1

  • Darko Aksentijević left a comment on 12.12.2023. at 15:34

   U trenutku kada predjete limit od 6 miliona u kalendarskoj godini u obavezi ste da podnesete prijavu poreskoj upravi i počnete da vodite knjige . Pogledajte tekst Paušalac – prednosti i mane.

   Da bi ponovo mogli da podnesete prijavu sa zahtevom za paušalno oporezivanje morate da imate jednu punu godinu sa fakturisanim uslugama ispod 6 miliona. Prijavu onda podnosite sledece godine do 30.10. Znaci odgovor je da, ali minimalno dve godine ćete biti “knjigaš” pre nego se ponovo budete vratili na paušalca.

 112. Tiana left a comment on 16.12.2023. at 10:35

  Poštovani,

  da li za preduzetnike koji se paušalno oporezuju postoji limit u poslovanju u pogledu broja poslovnih partnera sa kojima poslujemo, u smilsu da sa jednim kupcem ne smemo imati veći promet od npr 40% ukupnog prometa?

  Hvala!

  • Darko Aksentijević left a comment on 18.12.2023. at 10:42

   Sam za sebe ovaj limit ne postoji, ali je jedna od 9 tačaka u testu samostalnosti. Da bi se ovaj test pao mora da se “padne” 5 od 9 tačaka, što znači da bi uz ovaj uslov koji vi navodite moralo da bude isponjeno najmanje još 4 uslova da bi se preduzetnik smatrao nesamostalnim. Pročitajte tekst na linku: Da li prolazite test samostalnosti ? za više informacija.

 113. Драган left a comment on 25.12.2023. at 21:15

  Многопоштовани Дарко,
  Већ дужи низ година иамам регистровану радњу као паушалац са шифром 32.99 за израду сувенира. Од короне тај посао полако застаје, па сам упоредо радио и послове под шифром 25.12 која ми је ове године превагнула. Искрено, нисам знао за правило сродних делатности. Поднео бих захтев за промену основне делатности, па ме интересује, да ли захтев у АПР мора бити поднет до краја ове године, или и то може бити урађено најкасније до 31.1. 2024. када је рок за предају и пореске пријаве за овај случај? Да ли могу и даље да обављам делатност везану за шифру 32.99? Унапред Вам хвала, и свако добро Вам желим.

  • Darko Aksentijević left a comment on 26.12.2023. at 13:19

   Promena osnovne delatnosti se vrsi prijavom APR-u. Kada od njih dobijete resenje o promeni osnovne delatnosti, promena se prijavljuje poreskoj upravi. Na osnovu nove sifre delatnosti i zahteva, poreska uprava procenjuje da li imate ili nemate pravo na pausalno oporezivanje i donosi resenje. Ako imate pravo na pausalno oporezivanje (i ako ste ga trazili) njime se propisuje visina pausalno odredjenih mesecnih davanja za porez i doprinose u skladu sa novom sifrom delatnosti.

   Ako se uzme u obzir da APR ima rok od 5 dana da donese resenje o statusnim promenama, da taj odgovor moze biti i negativan (na pr. nepotpuna dokumentacija, problemi sa placanjem takse i sl.) prijava promene zadnjeg dana za predaju poreske prijave nije preporucljiva.

   • Драган left a comment on 27.12.2023. at 13:19

    Поштовани Дарко,
    Много Вам хвала на одговору.
    Усудићу се да Вам поставим још једно питање. За шифру призводња мет.врата и прозора, да ли имам право да то обављам користећи радионице налогодаваца, а да ја лично немам пословни простор већ да имам седиште регистровано у стану где и сада радим?
    Желим Вам срећну Нову годину.

    • Darko Aksentijević left a comment on 15.01.2024. at 18:28

     Naravno. Samo za sebe mesto na kome fizicki obavljate posao nije problem, osim ako uz njega ne ispunjavate jos 4 uslova koji bi doveli do toga da ne prolazite test samostalnosti. Pogledajte tekst Da li prolazite test samostalnosti ?

 114. Sreten left a comment on 04.01.2024. at 14:41

  Postovani,
  Da li cu kao preduzetnik pausalac placati vece poreze i doprinose za sebe ukoliko prijavim radnika na ugovor o privremeno povremenim poslovima?
  Unapred hvala.
  Pozdrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 15.01.2024. at 18:31

   Placacete pripadajuce poreze i doprinose za angazovanog radnika.

 115. Branko left a comment on 15.01.2024. at 15:57

  Postovanje,

  Imam pitanje u vezi KPO knjige i upisa u njoj. Ukoliko sam izdao racun 17.12.2023. a on je uplacen danas 15.1.2024.
  Da li taj iznos od npr 40 000 dinara upisujem u KPO za 2023. kada je izdat ili prebacujem u 2024. kada je uplacen?

  • Darko Aksentijević left a comment on 15.01.2024. at 18:36

   Na ovo pitanje je vise puta odgovoreno, ali da ponovim – u KPO knjigu se upisuju izdate fakture, a ne uplate. Samim tim 40.000 dinara upisujete pod 17.12.2023. godine.

 116. Ognjen left a comment on 07.02.2024. at 04:29

  Poštovanje,

  Moj šifra delatnosti je 6201- Računarsko programiranje.

  Da li kao paušalac imam neka od prava po pitanju kupovine i korišćenja putničkog automobila:
  • Kupovina na rate?
  • Benefiti za gorivo?
  • Benefiti po pitanju amortizacije vozila?

  Koje su obaveze u takvom slučaju, ukoliko bih uzeo automobil preko preduzeća?

  • Darko Aksentijević left a comment on 07.02.2024. at 12:37

   Ne. Nemate nikakav benefit ako auto kupite kao PR Ognjen Jelisavcic umesto kao Ognjen Jelisavcic.

 117. Krisy left a comment on 09.02.2024. at 00:22

  Poštovani,

  Htela bih da se registrujem kao prodaja na malo podsredstvom interneta (prodavala bih robu koju bih nabavljala od dobavljača). Da li mi možete razjasniti kako onda prijavljujem firmu, s obzirom na to da ste naveli da ne može kao paušalac?

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.02.2024. at 15:17

   Odgovori su dati u komentaru na pitanje iznad koje je postavio Bane 31.10.2023.

 118. Marko left a comment on 09.02.2024. at 08:47

  Pozdrav,
  Planiram sa sestrom da otvorim pausalnu agenciju pod sifrom delatnosti 5610. Posto bih u startu samo ja radio u tom baru ona bi se verovatno kasnije u dok to malo zazivi prikljucila. Da li je bolje da otvorim preuzetnika na moje ime ili da otovorim na njeno ime a da se ja vodim kao zaposleni. Bas nisam siguran sta da uradin po tom pitanju.

  Srdacan pozdrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.02.2024. at 16:18

   U objektu moze da radi pausalac licno ili zaposleni koji mora da bude prijavljen kao radnik u tom trenutku. Pored pausala za vlasnika, ako pausalac ima zaposlenog, prema njemu ima sve obaveze kao i svaki drugi poslodavac, ukljucujuci i placanje poreza i doprinosa. Poreze i dporinose za zaposlenog placa od trenutka prijave do odjave. Na osnovu poslovne dinamike koju planirate nadjite sta je za Vas najpovolnjije.

   P.S. Umesto fiskalog uređaja u obliku “kase”, preporučujemo da razmotrite setrifikovani ESIR koji se instalira na racunaru, kao apsolutno bolje, mocnije, a i ekonomski isplativije resenje.
   Više info imate na —> fiskalizacija.abit.rs ili direktnim kontaktom na mail abit@abit.rs.

 119. Srđan Pejić left a comment on 09.02.2024. at 11:21

  Poštovani pre svega želim da Vam se zahvalim na svim savetima koje ste podelili sa nama i da Vas zamolim za jedno pojašnjenje.
  Naime, ja sam paušalac koji vodi KPO knjige, u APR-u sam pored osnovne delatnosti šifra 6209 naveo u nazivu firme i dodatne delatnosti kojima ću se po potrebi baviti. (U APR-u od strane njihovog pravnog savetnika mi je tako rečeno da uradim jer ne mogu da dodajem nekoliko različitih šifri delatnosti).
  PITANJE 1: Da li je istina da fakturisanje dodatnih delatnosti ne sme da procentualno prelazi više od 50% u odnosu na osnovne delatnosti?
  PITANJE 2: Ako je ovo istina molim Vas pojasnite mi zašto, zašto je to toliko bitno?
  Unapred zahvalan,
  Srđan P.

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.02.2024. at 16:08

   Pausalac je ogranicen na delatnost koju je prijavio i eventualno vrlo srodne delatnosti koje mogu da budu pausalno oporezovane.

   1. Ako u toku godine imate 50% faktura iz druge delatnosti, Vasa pretezna delatnost nije vise ista, te u sledecoj godini prijavljujete drugu preteznu delatnost.
   2. U APR-u se registruje pretezna delatnost i, na osnovu nje i jos par faktora, odredjuje i visina pausala. Takodje ti podaci idu u Savezni zavod za statistiku i u zbiru bi trebalo da pomognu da se prate ekonomska kretanja i planira ekonomska politika.

 120. Danilo left a comment on 10.02.2024. at 01:39

  Postovani,

  Prvo hvala na korisnom tekstu.

  Molim vas za savet.
  Imam preduzetnicku pausalnu firmu, registrovanu za Organizaciju muzickih dogadjaja (sifra 9001). Zelim da fakturisem i prevoz (sifra 49.39).

  Sta treba da uradim u APR-u? Da li treba da registrujem “Izdvojeno mesto”? Da li treba poreskoj upravi da saljem nesto? I da li mi se menja iznos pausalnog poreza koji sad placam?

  Hvala unapred.

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.02.2024. at 15:44

   Pausalac je ogranicen na delatnost koju je prijavio i eventualno vrlo srodne delatnosti koje mogu da budu pausalno oporezovane.

   1. Ako zelite dodatno da se bavite prevozom, procitajte tekst https://bandd.abit.rs/pausalac-prednosti-i-mane/. U njemu cete naci dosta korisnih informacija pa i link ka spisku delatnosti koje mogu biti pausalno oporezovane.
   2. Ako ste u okvitu vase organizacije dogadjaja imali troskove prevoza u okviru svoje usluge, oni su vas trosak poslovanja ukljucite njihovu cenu u uslugu koju fakturisete.

 121. Vladimir left a comment on 10.02.2024. at 23:24

  Postovani
  Prvo zahvaljujem se na odlicnom tekstu kao i na odgovorima na 99% pitanja u komentarima. Samo sa ove stranice mislim da sam mnogo naucio kao neko ko veze nije imao sa ovom temom ali se zato sprema da otvori svoju firmu.

  2 stvari mi nisu jasne:
  – Da li kao pausalac mogu da kupim proizvode drugih firmi koje ne posluju sa fizickim licima? Na primer rezervni deo koji bih ugradio (osnovna delatnost bi bila 3312 popravka masina). Ovaj deo ako kupim dalje ni ne prodajem kao deo nego fakturisem kao npr “zamenu rezervnog dela” sto i jeste slucaj – da li je ovo prekrsaj?

  – Da li mogu da uplatim novac sa licnog racuna na racun firme? Na primer treba mi rezervni deo od prodavca koji ne posluje sa fizickim licima a trenutno nemam dovoljno sredstava na racunu

  Zahvaljujem se unapred na odgovorima!

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.02.2024. at 15:34

   1. Kao pausalac ne mozete da se bavite trgovinom, ali mozete da kupujete reproi potrosne materijale koje ugradjujete u svoj proizvod.
   2. Da

 122. Vladimir left a comment on 11.02.2024. at 11:44

  Da li pausalac moze da ima vise preduzetnickih firmi odjednom

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.02.2024. at 15:07

   Ne

 123. Ivan Lazic left a comment on 15.02.2024. at 00:28

  Postovani,

  Ako predjem 6 miliona u drugoj polovini godine postajem knjigas od 1.1. Sledece godine. Da li se oporezuje onaj iznos preko 6 miliona tj da li mogu nesmetano da podizem novac sa racuna sve dok ne stupi na snagu resenje o vodjenju knjiga tj 1.
  1. sledece godine?

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.02.2024. at 11:12

   Kad predjete 6 miliona fakturisanih u okviru kalendarske godine u obavezi ste da vodite knjige, sto u praksi znaci da nadjete knjigovodju. On odgovara i brani knjigovodstvene odluke pred inspekcijskim organima, te su ova pitanja njena/njegova ingerencija.

 124. Goran Dmitric left a comment on 23.02.2024. at 10:20

  Postovani, osnovao sam firmu kao pausalac 8.02.2024.
  Zanima me kako da prijavim sebe i placam doprinose i sve što treba, kao i kako da znam koliki porez i sta jos treba da platim.

  Imam el sertifikat, samo se još nisam prijavio na e porezi, samo da nabavim čitač lične karte, da li mogu sve to preko sajta?

  Hvala najlepse!

  • Darko Aksentijević left a comment on 23.02.2024. at 12:28

   Resenje Vas najverovatnije vec ceka u poreskom sanducetu na portalu ePorezi. U resenju imate sve potrebne instrukcije za placanje poreza i doprinosa.

   Elektronski sertifikat (potpis) Vam omogucava da pristupite velikom broju elektronskih servisa koje takodje mozete koristiti u svakodnevnom poslovanju i zivotu. Za vise informacija podledajte ovaj tekst: https://bandd.abit.rs/elektronski-servisi-republike-srbije-sve-na-jednom-mestu/

 125. Marta left a comment on 11.03.2024. at 09:02

  Zdravo! Da li ja kao pausalac mogu da placam licne troskove poslovnom deviznom katricom u inostranstvu bez ikakvog pravdanja ili limita od 50e? I da li mogu da koristim tu istu karticu za onlajn placanje licnih troskova ka inostranstvu bez pravdanja troskova?
  Hvala unapred!

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.03.2024. at 12:06

   Pausalac nema obavezu da pravda troskove. Limiti za placanje karticom su pitanje dogovora Vas i Vase poslovne banke, odnosno izdavaoca kartice.

   • Marta left a comment on 11.03.2024. at 12:28

    Hvala! Da li moram da budem na sluzbenom putu da bih mogla da koristim poslovnu deviznu karticu u inostranstvu?

 126. Danijela left a comment on 13.03.2024. at 08:04

  Želim da osnujem firmu za dostavu i montažu. Iz radnog odnosa. KOja je to šifra delatnosti i koje su mi fiksne mesečne obaveze.

 127. Saša left a comment on 16.03.2024. at 11:42

  Poštovani. Kao paušalac planiram fa se bavim izradom ostalih predmeta od drveta, plute… Ideja je i da moje proizvode prodajem pteko sopstvenog web šopa kao i nekih postojećih platformi( na primer Ananas). Da li u tom slučaju zbog prodaje ja mogu da budem paušalac?
  Takođe pitanje da li na kraju godine postoji obaveza izrade završnog računa ili je dovoljno vođenje kpo knjige. Hvala unapred

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.03.2024. at 13:42

   Odgovore na Vasa pitanja mozete naci unutar teksta i pregledom Vec postavljanih pitanja/odgovora.

 128. Marko Pavlović left a comment on 19.03.2024. at 08:18

  Poštovani,
  Da li sam u obavezi da, kao preduzetnik pausalac, kada izdam fakturu (ne e-fakturu), izdam i fiskalni račun? Ukoliko sam u obavezi, u kom trenutku to radim, pri izdavanju fakture ili nakon uplate na TR?
  Mozda je bilo ovakvih pitanja, ali jednostavno ima puno komentara i pitanja pa je nemoguće sve ispratiti, izvinjavam se ako se ovo pitanje ponavlja.

  Hvala unapred.

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.03.2024. at 13:28

   Izdajete ili fakturu ili fiskalni racun. Ako izdate oba za isti promet ista suma ce dva puta biti uvedena u KPO.

 129. Svetlana left a comment on 20.03.2024. at 02:38

  Poštovani,hvala Vam što postojite!U narednih nekoliko dana planiram da otvorim paušalnu firmu za šifru delatnosti 4399.Zanima me da li ima nekih začkoljica ako firmu otvorim u Surčinu na adresu prijatelja a zivim na drugoj opstini?Mnogo je manji iznos pausalnog poreza sto mi znaci.

  Srdačan pozdrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.03.2024. at 16:16

   Poslovno sediste prijavljujete prema mestu gde cete obavljati poslovnu delatnost, a ne prema mestu stanovanja.

 130. Dusan left a comment on 27.03.2024. at 07:46

  Poštovani,
  Na eupravi mi se ne vide godine staža od kada sam postao paušalac (od pre deset godina). Sve je plaćano na vreme.
  Da li se paušalcima automatski upisuje staž ili mora da se svake godine dokazuje.
  Pozdrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 27.03.2024. at 10:04

   Na zalost tu nema automatike. Trazite izvestaj od od PU i nosite u PIO da vam na osnovu njega upisu staz.

 131. Marko left a comment on 30.03.2024. at 09:08

  Poštovani, da li je moguće nakon zatvaranja paušalne firme otvoriti novu sa istom šifrom delatnosti kao i prethodna?

  • Darko Aksentijević left a comment on 01.04.2024. at 11:18

   Moguce je. A moguce je i da stavite radnju u mirovanje na ograniceno ili neograniceno vreme.

 132. Goran left a comment on 01.04.2024. at 10:37

  Poštovani,
  razmišljam da otvorim paušalnu firmu/radnju za šifru delatnosti 7120. Radnja bi bila za pružanje usluga ispitivanja na terenu. Imam neke nedoumice pa ako bi mogli da ih razjasnite pošto nigde ne mogu da nadjem objašnjenje.
  1. Da li se razlikuje visina mesečnog poreza za paušalce u zavisnosti na kojoj je opštini prijavljena radnja ?
  2. Da li mora da budeš prijavljen na mesto/opštinu na koju prijavljuješ radnju (primer. ja sam prijavljen na stan na NBG, a radnju bi prijavio kod kuma na vikendici sa kućom koja podpada pod opštinu Sopot). Da li moram da prijavim/prebacim boravište na tu adresu na koju bi vodio radnju s’obzirom da bi mi posao bio terenski ?
  3. Ovo vuče pitanje 2, ako može bez prijave/odjave prebivališta, da li treba da se ima neki ugovor sa kumom ili ne o iznajmljivanju prostora, šta treba da bi se prijavila radnja na toj drugoj adresi ?

  Hvala vam najlepse.

  • Darko Aksentijević left a comment on 01.04.2024. at 11:32

   1. Da za vecinu delatnosti. Ima delatnosti za kojeje porez isti bez obzira na mesto obavljanja delatnosti (na pr. racunarsko programiranje)
   2. Radnju prijavljujete na adresu gde obavljate delatnost. Imate mogucnost i da radnju registrujete na terenu (bez poslovnog sedista) posto nameravate da se bavite terenskim radom. Tada se visina poreza i doprinosa odredjuje prema adresi prebivalista.
   3. Savet Vam je da sto manje komplikujete.
   Procitajte tekstove iz kategorije https://bandd.abit.rs/category/sta_treba_znati_na_pocetku/ na blog-u, a narocito https://bandd.abit.rs/pausalac-prednosti-i-mane/

 133. Aleksandra left a comment on 05.04.2024. at 20:23

  Postovanje Darko,
  Svaka cast na objasnjenjima, trudu i pomoci.
  Imam jednu nedoumicu, sta znaci “povezano lice” u testu samostalnosti? Da li to znaci da ja kao preduzetnik pausalac ne smem da poslujem sa pravnim licem (doo) sa kojim sam na neki nacin u srodstvu? U mom slucaju, da li ja za firmu (doo) ciji je vlasnik moj dever, smem da vrsim povremeno usluge iz moje delatnosti (moja delatnost je 9512-popravka komunikacione opreme)?
  Hvala puno i jos jednom sve pohvale!

  • Darko Aksentijević left a comment on 08.04.2024. at 12:26

   Svrha transfernih cena i povezivanja lica je sprecavanje mahinacija radi izbegavanja placanja poreza na dobit. Ako kao pausalac povremeno popravite nesto u deverovoj firmi (pravnom licu) i to mu fakturisete ne znaci da ste povezana lica.

   P.S. Kriterijumi za povezana lica i transferne cene su za pravna lica dati u Zakonu o porezu na dohodak, a za preduzetnike u Zakonu o porezu na dohodak gradjana.

 134. Siniša left a comment on 16.04.2024. at 22:56

  Poštovanje. Preduzetnik sam već više od 20 godina, prvih par godina sam bio na paušalnom oporezivanju pa sam jedan period bio na samooporezivanju pa sam sad od ove godine opet prešao na paušal. Kolege sa istom šifrom delatnosti, koji su u kontinuitetu na paušalu duži niz godina i ja, koji sam od ove godine na paušalu, ne plaćamo isti iznos doprinosa mesečno. Moje pitanje je da li ću se ja izjednačiti sa njima nakon nekog perioda ili će ta razlika, koja nije mala, uvek postojati? Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 23.04.2024. at 13:54

   Resenje za pausalca prilikom registrovanja se obracunava metodologijom i prema koeficijentima u trenutku donosenja resenja. Za to postoji kalkulator poreza i doprinosa na sajtu PU koji Vam pomaze da predvidite pbaveze po tom osnovu pre otvaranja. U resenjima postoji i zastitna klauzula da izdaci za poreze i doprinose po resenju za sledecu godinu ne bi smeli da budu veci od 10% od onih za tekucu radi obezbedjivanja predvidivosti izdataka pausalca, tako da je to verovatni uzrok neslaganja.

 135. Jelena left a comment on 22.04.2024. at 14:31

  Postovani,
  Kako pausalac svom zaposlenom isplacuje poreze i doprinose, kao i platu ?
  Hvala, pozdrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 23.04.2024. at 13:43

   Pausalac prema zaposlenom ima iste obaveze kao i bilo koji drugi poslodavac, te se i nacin obracuna i placanja plate, poreza i doprinosa ne razlikuje. Ako niste upoznati sa tim, savet je da nadjete racunovodju.

 136. Petar left a comment on 23.04.2024. at 09:00

  Poštovani,

  osnovao sam agenciju (preduzetnik paušalac) iz radnog odnosa. Da li se u tom slučaju plaća osiguranje za slučaj nezaposlenosti? Nisam dobio rešenje koje se na to odnosi.

  Hvala na odgovoru.

  Lep pozdrav,
  Petar

  • Darko Aksentijević left a comment on 23.04.2024. at 13:40

   Ne placa se

 137. Milija left a comment on 08.05.2024. at 12:23

  Poštovanje, zanima me da li kao digitalni kreator tj. kao prodavac pdf elektronske knjige preko interneta mogu biti registrovan kao paušalac?

 138. Jasmina left a comment on 09.05.2024. at 19:16

  Kod prihoda i rashoda paušalaca, da li kredit odibren od strane banke ulazi u prihode za tu kalendarsku godinu? Hvala.

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.05.2024. at 09:52

   Pausalci ne vode prihode i rashode. Od knjiga vode samo KPO u koju upisuju izdate fakture i promet preko fiskalnog uredjaja. Kredit nije prihod od prodaje i ne ulazi u KPO.

 139. Dušan left a comment on 12.05.2024. at 09:19

  Poštovani, uskoro postajem prušalac, interesuje me situacija kada izdam fiskalni račun, a proizvod pošaljem kurirskom službom, pa naručilac ne preuzme paket, da li je od uticaja ako nema priliva novca na računu od tog ne plaćenog proizvoda, a imam evidentiran fiskalni u KPO knjizi ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.05.2024. at 12:43

   Kao sto elektronski fiskalni racun ima mogucnost izdavanja fiskalnog racuna, ima i mogucnost izdavanja racuna refundacije kojim stornirate izdati fiskalni racun i umanjujete saldo KPO knjige za odgovarajuci iznos.

   —————-
   Za fiskalizaciju pogledajte tekst Najpovoljnija eFiskalizacija – ABIT ESIR i LPFR. Moze Vam ustedeti solidno novca i vremena.

 140. Dušan left a comment on 15.05.2024. at 20:59

  Hvala, samo još jedno pitanje, na koji način se uplaćuje pazar, da li je moguće popuniti uplatnicu gde sam ja uplatilac kao fizičko lice, a svrha uplate pazar, uz moj potpis na uplatnicu kao uplatioca? Obzirom da nemam pečat već samo elektronski potpis, mozete li objasniti kako to ide ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 23.05.2024. at 08:18

   Kao uplatioca i primaoca navedite firmu (na pr STR “abcd”), svrha uplate pazar, potpis onog ko uplacuje, sifra uplate 165. Uplatnicu radite na bloku sa kopijom jer uplatnica ostaje u banci zajedno sa pazarom, a kopija ide uplatiocu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *