Najčešća pitanja novih paušalaca ? Evo odgovora

Registrovani ste za paušalno oporezivanje (paušalac)? Čestitamo ! Samim tim sto ste paušalac poslovanje Vam je u mnogome pojednostavljeno. Obavezna administracija je minimalna i za početak je možete voditi sami. Ali, i dalje postoje pravila kojih se morate držati da ne bi došli u sukob sa Zakonom i izgubili status paušalca.

Navodimo osnovne obaveze svakog paušalno oporezovanog preduzetnika i često postavljana pitanja:

 • Mesečne obaveze za poreze i doprinose
 • Koliki paušal mogu da očekujem sledeće godine ?
 • Da li paušalac mora da ima knjigovođu ?
 • Da li paušalac isplaćuje sebi platu ?
 • Poduzanje novca sa računa
 • Paušalac i godišnji porez na prihod građana
 • Ekološka taksa
 • Poslovanje sa inostranstvom, devizni račun
 • Da li se mora platiti mesečni paušal i kad paušalac nije imao dovoljan promet ?
 • Da li paušalac može da bude u sistemu PDV-a ?
 • Granica od 6.000.000 dinar prihoda godišnje – objašnjenje

Odgovore na sva ova pitanja možete naći ispod. Pa, da krenemo.


Obaveze po pitanju doprinosa i poreza na prihod

Paušalac po registraciji dobija rešenje od strane Poreske uprave (RUJP) o mesečnom iznosu obaveza i to:

 • porez na prihode od samostalne delatnosti,
 • doprinos za obavezno PIO,
 • doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Iznos ovih obaveza paušalac je obavezan da uplati do 15. u mesecu za prethodni mesec. Svaki od četiri iznosa se uplaćuje na poseban tekući račun To znači da je potrebno napisati 4 naloga i uplate uputiti na četiri različita tekuća računa. Ovi računi su navedeni u rešenju za svaku obavezu ponaosob.

Prilikom popunjavanja naloga za plaćanje, pored ispravne sume i broja tekućeg računa, bitno je navesti i ispravan poziv na broj inače uplate neće biti ispravno proknjižene.

U rešenju su za svaku od obaveza navedena dva poziva na broj – prvi za obaveze iz tekuće godine, i drugi za plaćanje akontacije za obaveze iz sledeće godine. Drugi poziv na broj je bitan u slučaju da je rok za plaćanje obaveza u sledećoj godini dospeo a rešenje za tu godinu još nije stiglo. Na primer: 15. februara 2022. godine treba da platite obaveze za januar 2022. godine a rešenje od poreske uprave za tu godinu još niste primili. Tada plaćate sa pozivom na broj za 2022. godinu.

Rešenje smatra dostavljenim u trenutku kada se dostavi u e-sanduče na portalu e-porezi. Za pristup sajtu ePorezi, a i drugim elektronskim servisima, neophodno je da posedujete sertifikat za el.potpis.

Koliki paušal mogu da očekujem sledeće godine ?

Poreska uprava je obezbedila kalkulator za obračunavanje visine procenjenog paušala za odabranu šifru delatnosti. Budući paušalci tako mogu da steknu uvid u visinu procenjenog mesečnog zaduženja u sledeće tri godine.

Ako nije bilo većih promena u poslovanju, paušalno utvrdjene obaveze bi trebalo da ostanu iste i sledeće godine. RUJP ima pravo da digne paušal za sledeću godinu maksimalno 10%.

Na osnovu iskustva, računajte da će svake naredne godine paušalna obaveza biti uvećana 10%.

Da li je paušalac obavezan da ima knjigovodju ?

Paušalac nema obavezu vođenja bilo kakvih knjiga sem knjige KPO (knjiga paušalno oporezovanog obveznika) u koju se jednostavno samo upisuje svaki izdat račun kupcima. Od dokumentacije je obavezan da izda račun za svaku prodaju robe ili usluga i taj račun uvede u KPO. Zahvaljujući ovome, nije neophodno angažovanje profesionalnog knjigovođe.

Poslovni program takodje nije neophodan nabaviti ali je to topla preporuka. Naročito ako niste angažovali knjigovodju, pravnog ili poreskog savetnika. Poslovni program u mnogome olakšava i ubrzava rad. Smanjuje se mogućnost greške ili previda pri fakturisanju i omogućava izdavanje elektronske dokumentacije uključujući i obaveznu KPO knjigu. Takođe, od 1.1.2022. godine postepeno se uvodi obaveza izdavanja elektronske fakture svim poslovnim subjektima.

Modul RobProXP programa BandD for Professionals omogućava da brzo i jednostavno napravite reprezentativne fakture/račune i profakture/predračune . Svi računi, bilo dinarski prema domaćim kupcima ili devizni prema inostranim, čuvaju se i automatski uvode u KPO knjigu. Budite sigurni da Vaš račun ispunjava sve zakonom propisane zahteve.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Da li paušalac isplaćuje sebi platu ?

Paušalac ne isplaćuje sebi platu na način na koji se to radi sa zaposlenima. Po plaćanju paušalne mesečne obaveze slobodno raspolaže sredstvima preostalim na računu.

Podizanje novca sa računa ?

Podizanje gotovog novca sa poslovnog računa paušalca je jednostavno i ne zaheva nikakvo pravdanje računima za troškove. Gotov novac se može podizati sa bankomata do visine dnevnog limita od 150.000 dinara bez navodjenja svrhe. Sume preko 150.000 dinara dnevno je moguće podići na šalteru banke uz navodjenje svrhe podizanja u skladu sa propisima NBS o sprečavanju pranja novca.

Paušalac i godišnji porez na prihod građana

Prihod paušalne radnje ne ulazi u osnovicu za obračun godišnjeg prihoda na dohodak građana. Bez obzira na visinu prihoda paušalne radnje.

Ako paušalac ostvaruje druge prihode koji prelaze neoporezivi iznos dužan je da plati porez na njih. Neoporezivi iznos za 2020. godinu je bio 2.987.424 dinara.

Ekološka taksa

Ekološka taksa ili taksa za unapredjenje životne sredine je obaveza svih privrednih subjekata. U obavezi ste da se sami prijavite za njeno plaćanje do 31.07. svake godine. Prijava se podnosi elektronski na sajtu lokalne poreske administracije

Visina se određuje na osnovu veličine pravnog lica i procenjenog uticaja na životnu sredinu. Kao preduzetnik godišnje plaćate sledeće iznose:

 • 5.000 din – za mali uticaj
 • 10.000 din – srednji uticaj
 • 20.000 din – veliki uticaj

Taksa ne može biti veća od 0,4% godišnjeg prihoda.

Poslovanje sa inostranstvom, devizni račun

Paušalac normalno može poslovati sa inostranstvom uz plaćanje u stranoj valuti. U tu svrhu otvara jedan ili više deviznih računa kod svoje poslovne banke. Stranom komitentu izdaje devizni račun sa instrukcijama za plaćanje na osnovu kojih mu ovaj uplaćuje novac u devizama na devizni račun.

Modul RobProXP programa BandD for Professionals omogućava lako izdavanje deviznih računa inostranim kupcima Računi se trajno čuvaju i automatski uvode u KPO knjigu za Poresku upravu. Mogu se izdavati u digitalnom ili papirnom obliku uz automatsko formiranje sa svim zakonom odredjenim parametrima na srpskom, engleskom ili nemačkom jeziku. Rčuni, KPO knjiga i ostali dokumenti su uvek dostupni pritiskom na dugme.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Novac na deviznom računu se vodi u valuti računa i može se koristiti za plaćanje obveza u inostranstvu. U zemlji je plaćanje devizama zabranjeno osim u slučajevima koji su taksativno navedeni od strane NBS. Za plaćanje u zemlji potrebno je dati nalog banci za otkup deviza sa deviznog računa. Na osnovu ovog naloga banka konvertuje iznos u dinare koje uplaćuje na dinarski račun.

Da li se mora platiti mesečni paušal i kad paušalac nije imao dovoljan promet ?

Da. Paušalno utvrđene obaveze su unapred utvrđene i plaćaju se bez obzira na mesečni promet. Ipak, u slučaju da paušalac zna da u privremeno neće imati posla može staviti preduzetničku radnju u mirovanje predavanjem zahteva APR-u i obaveštavanje poreske uprave (popunjavanjem elektronske poreske prijave). Time se njegove mesečne obaveze, ali i prava zamrzavaju. Staž u periodu mirovanja se ne upisuje, a preduzetnik nije ni zdravstveno osiguran po ovom osnovu.

Odjava poreza i doprinosa je moguća samo posle registracije prijave o privremenog prekidu obavljanja delatnosti kod APR.

U periodu mirovanja, paušalac ne sme da se bavi delatnošću, naplaćuje na bilo koji način ili izdaje fakture. Ipak može da vrši naplatu zaostalih potraživanja na osnovu prethodno izdatih računa. Takodje, slobodno može da raspolaže sredstvima na poslovnom računu. Period mirovanja može a ne mora biti vremenski ograničen.

Za nastavak delatnosti se ponavlja procedura u APR-u i poreskoj upravi. U slučaju da u periodu mirovanja izdate fakturu načinili ste prekršaj koji automatski prekida mirovanje obaveza.

Da li paušalac može da bude u sistemu PDV ?

Ne. Iako su u pitanju različiti porezi, evidentiranjem u sistemu PDV-a prestaje pravo na paušalno oporezivanje. Ulazak u PDV stvara obavezu za vodjenja knjiga, a porez na dohodak se obračunava na osnovu stvarno ostvarenog prihoda. Uprošćeno rečeno – paušalac postaje knjigaš sa obavezom vodjenja troškova, obračuna plate, dugovanja poraživanja, izradom završnog računa…

Većina paušalaca, korisnika programa BandD for Professionals je ovaj program našla vrlo korisnim za svoje poslovanje. BrandD omogućava uvid u promet, kartice dugovanja i potraživanja prema klijentima. Evidenciju računa za troškove i plaćanja, i još mnogo mogućnosti. Ovi podaci se, iako nisu zakonski obavezni, koriste za interne potrebe kao izuzetna pomoć u poslovanju. BandD for Professionals možete da nastavite da koristite i ako se preregistrujete. Svi uneti podaci Vam ostaju na raspolaganju, bilo da postanede knjigaš ili osnujete preduzeće.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Granica od 6.000.000 prihoda godišnje – objašnjenje

Preduzetnik ima pravo da bude paušalno oporezovan samo ako njegov ukupni prihod u toku godine ne pređe 6 miliona dinara.

Ovde radi o prihodu a ne prometu preko računa. Kod paušalca se kao prihod uzima suma izdatih računa. U praksi je to saldo KPO knjige. Ova cifra u praksi skoro nikada ne odgovara ostvarenom prometu preko računa banke, niti zbiru uplata na račun. Račun u izdat u jednoj godini može biti plaćen u drugoj. Takodje se može desiti da neko greškom uplati znatna sredstva na račun i ona mu budu vraćena. Ova promena svakako nije prihod, ali se ipak evidentira kao promet.

Poreska uprava ne traži podnošenje podnošenje PPDG-1R obrasca za paušalno oporezivanje za svaku godinu. Ako ste u prethodnoj godini bili paušalac ovaj status dobijate po automatizmu i za sledeću. Ipak, kontrola može na osnovu prometa na računu da zaključi da je prekoračen limit prihoda od 6 miliona. U tom slučaju ima pravo da zahteva na uvid KPO knjigu na osnovu koje se dokumentuje da li je limit prekoračen ili ne.

Modul RobProXP automatski formira KPO knjigu za Poresku upravu na osnovu izdatih računa. U svakom trenutku, jednim pritiskom na dugme možete proveriti saldo knjige, da li ste blizu limita, imati uvid i planirati.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Paušalac koji u kalendarskoj godini ostvari prihod (saldo KPO knjige) veći od šest miliona dinara gubi pravo na paušalno oporezivanje. U obavezi je da sam podnese PPDG-1S prijavu za sledeću godinu na portalu e-porezi.

Da bi ste bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Da li morate da imate fiskalnu kasu ?

Leave a Comment

Your email address will not be published.