Najčešća pitanja novih paušalaca ? Evo odgovora

Registrovani ste za paušalno oporezivanje (paušalac)? Čestitamo ! Samim tim sto ste paušalac poslovanje Vam je u mnogome pojednostavljeno. Obavezna administracija je minimalna i za početak je možete voditi sami. Ali, i dalje postoje pravila kojih se morate držati da ne bi došli u sukob sa Zakonom i izgubili status paušalca.

Navodimo osnovne obaveze svakog paušalno oporezovanog preduzetnika i često postavljana pitanja:

 • Mesečne obaveze za poreze i doprinose
 • Koliki paušal mogu da očekujem sledeće godine ?
 • Da li paušalac mora da ima knjigovođu ?
 • Da li paušalac isplaćuje sebi platu ?
 • Poduzanje novca sa računa
 • Paušalac i godišnji porez na prihod građana
 • Ekološka taksa
 • Poslovanje sa inostranstvom, devizni račun
 • Da li se mora platiti mesečni paušal i kad paušalac nije imao dovoljan promet ?
 • Da li paušalac može da bude u sistemu PDV-a ?
 • Granica od 6.000.000 dinar prihoda godišnje – objašnjenje

Odgovore na sva ova pitanja možete naći ispod. Pa, da krenemo.


Obaveze po pitanju doprinosa i poreza na prihod

Paušalac po registraciji dobija rešenje od strane Poreske uprave (RUJP) o mesečnom iznosu obaveza i to:

 • porez na prihode od samostalne delatnosti,
 • doprinos za obavezno PIO,
 • doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Iznos ovih obaveza paušalac je obavezan da uplati do 15. u mesecu za prethodni mesec. Svaki od četiri iznosa se uplaćuje na poseban tekući račun To znači da je potrebno napisati 4 naloga i uplate uputiti na četiri različita tekuća računa. Ovi računi su navedeni u rešenju za svaku obavezu ponaosob.

Prilikom popunjavanja naloga za plaćanje, pored ispravne sume i broja tekućeg računa, bitno je navesti i ispravan poziv na broj inače uplate neće biti ispravno proknjižene.

U rešenju su za svaku od obaveza navedena dva poziva na broj – prvi za obaveze iz tekuće godine, i drugi za plaćanje akontacije za obaveze iz sledeće godine. Drugi poziv na broj je bitan u slučaju da je rok za plaćanje obaveza u sledećoj godini dospeo a rešenje za tu godinu još nije stiglo. Na primer: 15. februara 2022. godine treba da platite obaveze za januar 2022. godine a rešenje od poreske uprave za tu godinu još niste primili. Tada plaćate sa pozivom na broj za 2022. godinu.

Rešenje smatra dostavljenim u trenutku kada se dostavi u e-sanduče na portalu e-porezi. Za pristup sajtu ePorezi, a i drugim elektronskim servisima, neophodno je da posedujete sertifikat za el.potpis.

Koliki paušal mogu da očekujem sledeće godine ?

Poreska uprava je obezbedila kalkulator za obračunavanje visine procenjenog paušala za odabranu šifru delatnosti. Budući paušalci tako mogu da steknu uvid u visinu procenjenog mesečnog zaduženja u sledeće tri godine.

Ako nije bilo većih promena u poslovanju, paušalno utvrdjene obaveze bi trebalo da ostanu iste i sledeće godine. RUJP ima pravo da digne paušal za sledeću godinu maksimalno 10%.

Na osnovu iskustva, računajte da će svake naredne godine paušalna obaveza biti uvećana 10%.

Da li je paušalac obavezan da ima knjigovodju ?

Paušalac nema obavezu vođenja bilo kakvih knjiga sem knjige KPO (knjiga paušalno oporezovanog obveznika) u koju se jednostavno samo upisuje svaki izdat račun kupcima. Od dokumentacije je obavezan da izda račun za svaku prodaju robe ili usluga i taj račun uvede u KPO. Zahvaljujući ovome, nije neophodno angažovanje profesionalnog knjigovođe.

Poslovni program takodje nije neophodan nabaviti ali je to topla preporuka. Naročito ako niste angažovali knjigovodju, pravnog ili poreskog savetnika. Poslovni program u mnogome olakšava i ubrzava rad. Smanjuje se mogućnost greške ili previda pri fakturisanju i omogućava izdavanje elektronske dokumentacije uključujući i obaveznu KPO knjigu. Takođe, od 1.1.2022. godine postepeno se uvodi obaveza izdavanja elektronske fakture svim poslovnim subjektima.

Modul RobProXP programa BandD for Professionals omogućava da brzo i jednostavno napravite reprezentativne fakture/račune i profakture/predračune . Svi računi, bilo dinarski prema domaćim kupcima ili devizni prema inostranim, čuvaju se i automatski uvode u KPO knjigu. Budite sigurni da Vaš račun ispunjava sve zakonom propisane zahteve.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Da li paušalac isplaćuje sebi platu ?

Paušalac ne isplaćuje sebi platu na način na koji se to radi sa zaposlenima. Po plaćanju paušalne mesečne obaveze slobodno raspolaže sredstvima preostalim na računu.

Podizanje novca sa računa ?

Podizanje gotovog novca sa poslovnog računa paušalca je jednostavno i ne zaheva nikakvo pravdanje računima za troškove. Gotov novac se može podizati sa bankomata do visine dnevnog limita od 150.000 dinara bez navodjenja svrhe. Sume preko 150.000 dinara dnevno je moguće podići na šalteru banke uz navodjenje svrhe podizanja u skladu sa propisima NBS o sprečavanju pranja novca.

Paušalac i godišnji porez na prihod građana

Prihod paušalne radnje ne ulazi u osnovicu za obračun godišnjeg prihoda na dohodak građana. Bez obzira na visinu prihoda paušalne radnje.

Ako paušalac ostvaruje druge prihode koji prelaze neoporezivi iznos dužan je da plati porez na njih. Neoporezivi iznos za 2020. godinu je bio 2.987.424 dinara.

Ekološka taksa

Ekološka taksa ili taksa za unapredjenje životne sredine je obaveza svih privrednih subjekata. U obavezi ste da se sami prijavite za njeno plaćanje do 31.07. svake godine. Prijava se podnosi elektronski na sajtu lokalne poreske administracije

Visina se određuje na osnovu veličine pravnog lica i procenjenog uticaja na životnu sredinu. Kao preduzetnik godišnje plaćate sledeće iznose:

 • 5.000 din – za mali uticaj
 • 10.000 din – srednji uticaj
 • 20.000 din – veliki uticaj

Taksa ne može biti veća od 0,4% godišnjeg prihoda.

Poslovanje sa inostranstvom, devizni račun

Paušalac normalno može poslovati sa inostranstvom uz plaćanje u stranoj valuti. U tu svrhu otvara jedan ili više deviznih računa kod svoje poslovne banke. Stranom komitentu izdaje devizni račun sa instrukcijama za plaćanje na osnovu kojih mu ovaj uplaćuje novac u devizama na devizni račun.

Modul RobProXP programa BandD for Professionals omogućava lako izdavanje deviznih računa inostranim kupcima Računi se trajno čuvaju i automatski uvode u KPO knjigu za Poresku upravu. Mogu se izdavati u digitalnom ili papirnom obliku uz automatsko formiranje sa svim zakonom odredjenim parametrima na srpskom, engleskom ili nemačkom jeziku. Rčuni, KPO knjiga i ostali dokumenti su uvek dostupni pritiskom na dugme.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Novac na deviznom računu se vodi u valuti računa i može se koristiti za plaćanje obveza u inostranstvu. U zemlji je plaćanje devizama zabranjeno osim u slučajevima koji su taksativno navedeni od strane NBS. Za plaćanje u zemlji potrebno je dati nalog banci za otkup deviza sa deviznog računa. Na osnovu ovog naloga banka konvertuje iznos u dinare koje uplaćuje na dinarski račun.

Da li se mora platiti mesečni paušal i kad paušalac nije imao dovoljan promet ?

Da. Paušalno utvrđene obaveze su unapred utvrđene i plaćaju se bez obzira na mesečni promet. Ipak, u slučaju da paušalac zna da u privremeno neće imati posla može staviti preduzetničku radnju u mirovanje predavanjem zahteva APR-u i obaveštavanje poreske uprave (popunjavanjem elektronske poreske prijave). Time se njegove mesečne obaveze, ali i prava zamrzavaju. Staž u periodu mirovanja se ne upisuje, a preduzetnik nije ni zdravstveno osiguran po ovom osnovu.

Odjava poreza i doprinosa je moguća samo posle registracije prijave o privremenog prekidu obavljanja delatnosti kod APR.

U periodu mirovanja, paušalac ne sme da se bavi delatnošću, naplaćuje na bilo koji način ili izdaje fakture. Ipak može da vrši naplatu zaostalih potraživanja na osnovu prethodno izdatih računa. Takodje, slobodno može da raspolaže sredstvima na poslovnom računu. Period mirovanja može a ne mora biti vremenski ograničen.

Za nastavak delatnosti se ponavlja procedura u APR-u i poreskoj upravi. U slučaju da u periodu mirovanja izdate fakturu načinili ste prekršaj koji automatski prekida mirovanje obaveza.

Da li paušalac može da bude u sistemu PDV ?

Ne. Iako su u pitanju različiti porezi, evidentiranjem u sistemu PDV-a prestaje pravo na paušalno oporezivanje. Ulazak u PDV stvara obavezu za vodjenja knjiga, a porez na dohodak se obračunava na osnovu stvarno ostvarenog prihoda. Uprošćeno rečeno – paušalac postaje knjigaš sa obavezom vodjenja troškova, obračuna plate, dugovanja poraživanja, izradom završnog računa…

Većina paušalaca, korisnika programa BandD for Professionals je ovaj program našla vrlo korisnim za svoje poslovanje. BrandD omogućava uvid u promet, kartice dugovanja i potraživanja prema klijentima. Evidenciju računa za troškove i plaćanja, i još mnogo mogućnosti. Ovi podaci se, iako nisu zakonski obavezni, koriste za interne potrebe kao izuzetna pomoć u poslovanju. BandD for Professionals možete da nastavite da koristite i ako se preregistrujete. Svi uneti podaci Vam ostaju na raspolaganju, bilo da postanede knjigaš ili osnujete preduzeće.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Granica od 6.000.000 prihoda godišnje – objašnjenje

Preduzetnik ima pravo da bude paušalno oporezovan samo ako njegov ukupni prihod u toku godine ne pređe 6 miliona dinara.

Ovde radi o prihodu a ne prometu preko računa. Kod paušalca se kao prihod uzima suma izdatih računa. U praksi je to saldo KPO knjige. Ova cifra u praksi skoro nikada ne odgovara ostvarenom prometu preko računa banke, niti zbiru uplata na račun. Račun u izdat u jednoj godini može biti plaćen u drugoj. Takodje se može desiti da neko greškom uplati znatna sredstva na račun i ona mu budu vraćena. Ova promena svakako nije prihod, ali se ipak evidentira kao promet.

Poreska uprava ne traži podnošenje podnošenje PPDG-1R obrasca za paušalno oporezivanje za svaku godinu. Ako ste u prethodnoj godini bili paušalac ovaj status dobijate po automatizmu i za sledeću. Ipak, kontrola može na osnovu prometa na računu da zaključi da je prekoračen limit prihoda od 6 miliona. U tom slučaju ima pravo da zahteva na uvid KPO knjigu na osnovu koje se dokumentuje da li je limit prekoračen ili ne.

Modul RobProXP automatski formira KPO knjigu za Poresku upravu na osnovu izdatih računa. U svakom trenutku, jednim pritiskom na dugme možete proveriti saldo knjige, da li ste blizu limita, imati uvid i planirati.

Kontaktirajte nas – imamo rešenje po Vašoj meri: abit@abit.rs Facebook

Paušalac koji u kalendarskoj godini ostvari prihod (saldo KPO knjige) veći od šest miliona dinara gubi pravo na paušalno oporezivanje. U obavezi je da sam podnese PPDG-1S prijavu za sledeću godinu na portalu e-porezi.

Da bi ste bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Da li morate da imate fiskalnu kasu ?

 1. Miloš left a comment on 20.11.2022. at 09:41

  Da li kao paušalac sa šifrom delatnosti 4333 smem da prodajem i fakturišem materijal?

  • Darko Aksentijević left a comment on 14.12.2022. at 19:43

   Kao pausalac iskljucivo mozete da fakturisete svoje usluge ili svoj proizvod. Materijal ne mozete posebno da prodajete i fakturisete.

 2. Nemanja left a comment on 06.12.2022. at 08:31

  Zdravo. Recite mi kako ja placam doprinos, online placanje preko ePorezi mi ne radi, znaci moram da ispisujem nalog za isplatu. Da li onda samo taj nalog odnesem na salter banke i oni dalje obave ostalo ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 14.12.2022. at 19:57

   Pausalci placaju na odvojene racune 3 doprinosa i jedan porez. Znaci 4 naloga, popunite i pustite u vasoj poslovnoj banci, bilo rucno bilo elektronski

 3. Tanja Milosavljevic left a comment on 15.12.2022. at 17:19

  Postovanje.
  Mozete li mi razjasniti IOS koji sam dobila od banke. A pritom sam pausalac i redovno uplacujem porez.

  • Darko Aksentijević left a comment on 15.12.2022. at 19:56

   Zakonska je obaveza pravnih lica da godisnje sravnjuju stanje poslovnih knjiga sa svojim komitentima. Tako su svi, a i Vi dobili IOS od banke u kojoj imate otvoren poslovni racun. Ako nemate drugih dugovanja/potrazivanja sa bankom, stanje izvoda bi trebalo da je jednako stanju racuna (saldu izvoda) na dan kada je IOS napravljen.

 4. Zoran left a comment on 22.12.2022. at 22:25

  Postovani,
  Zanima me kako se racuna godina kod pausalaca,od dana otvaranja firme pa narednih 12 meseci ne sme da predje uplata 6 miliona ili kalendarski od 1.januara do 31.decembra.
  Tj.ako je firma otvorena u martu da li se gleda 365 dana ili do 31.decembra
  Hvala,
  Pozrav

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.01.2023. at 14:04

   Limit 6.000.000 se odnosi na saldo KPO knjige, a ona se vodi na nivou knjigovodstvene godine (1.1.- 31.12.)

 5. Bojan left a comment on 28.12.2022. at 07:05

  Dobar dan.
  Da li ja kao preduzetnik mogu da prebacim novac nalogom za prenos na svoj lični račun koji imam u drugoj banci u kojoj se vodim kao fizičko lice? Ako mogu (negde sam pročitao u Zakonu da mogu), koliko to iznosi u kalendarskoj godini, tj da li imam neki godišnji limit?

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.01.2023. at 14:02

   Mozete da prebacujete novac na svoj licni racun. Suma nije ogranicena, dok god ste platili porez (ili poreze i doprinose).

   Kod poreza obratite paznju na razliku izmedju preduzetnika pausalca i preduzetnika koji vodi knjige i obracunava platu. Na pausalca se odnose limiti vezani za to do kog prometa na nivou godine moze da bude pausalac (ispod 6.000.000 dinara godisnje po saldu KPO knjige). Ako ste preduzetnik koji vodi knjige onda bi po ovom pitanju trebalo da se posavetujete sa Vasim knjgovodjom jer je tu bitan osnov po kome prebacujete sredstva na svoj racun na osnovu cega se i obracunava porez koji placate.

 6. Mlađa left a comment on 10.01.2023. at 23:00

  Poštovani,
  Vlasnik sam agencije, paušalac. Pošto nisam zadovoljan uslugama banke kod koje trenutno imam otvoren račun, tačnije od početka poslovanja, želeo bih što pre da promenim banku. Interesuje me koja je procedura, tj. redosled kojim treba da zatvorim/otvorim račun agencije, zatim, moje obaveze prema APR i slično?
  Unapred hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 11.01.2023. at 13:40

   Nema ogranicenja u broju racuna koje imate otvorene kao preduzetnik t.j. mozete da imate vise racuna kod iste ili razlicitih banaka. Preporuka je da prvo otvorite racun kod nove banke za koju ste se odlucili, pa kad on proradi zatvorite racun kod stare banke kojom niste zadovoljni. Ove promene nije potrebno prijavljivati APR-u.

 7. Snezana left a comment on 14.01.2023. at 13:33

  Poštovani,
  Da li mogu da budem paušalni preduzetnik ako obavljam promet na malo putem interneta? Da li mi za taj promet treba fiskalna kasa?

  • Darko Aksentijević left a comment on 14.01.2023. at 18:27

   Ne, pausalac od 1.1.2022. godine ne moze da bude onaj koji se bavi prometom robe pa ni preko Interneta. Za maloprodaju bilo kog oblika potrban Vam je ESIR sertifikovan od strane PU. Fiskalne racune ste obavezni da izdajete fizickim licima i u zemlji i u inostranstvu pa i kad je placanje u stranoj valuti. U tom slucaju izdajete fiskalni racun preracunat u dinare po kursu NBS na taj dan.

   Pogledajte tekst na https://bandd.abit.rs/fiskalizacija-sta-odabrati-kasu-ili-program/ za informacije o vrstama ESIR-a.

   Info o fiskalnom resenju ciji smo mi proizvodjac mozete da nadjete na adresi: ESIR modul Fiskalna kasa V3.10

 8. Dejan left a comment on 19.01.2023. at 13:31

  Poštovani,
  Paušalac sam, da li se ja vodim kao zaposlen sa punim radnim vremenom (potreban mi je taj uslov za učestvovanje na konkursu)?

  • Darko Aksentijević left a comment on 19.01.2023. at 15:04

   Postovani,

   Vi ste pausalno oporezovani samostalni preduzetnik.

   • Dejan left a comment on 20.01.2023. at 11:26

    Poštovani
    Pitanje je da li sam zaposlen ili eventualno nezaposlen? Ako sam zaposlen, da li sam zaposlen na puno radno vreme ili ne. meni su potrebni sledeći obrascii “M1/M2 i/ili M-3A, M-A obrazac overen od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, odnosno M1/SZ obrazac overen od Republičkog fonda samostalnih delatnosti” – mogu li ja to izvaditi?

 9. Slađana left a comment on 25.01.2023. at 14:35

  Poštovani,
  da li su paušalcu u obavezi da predaju potvrdu o prometu na računu , kpo knjigu ili neku poresku prijavu u januaru 2023 za prethodnu godinu Poreskoj upravi ukoliko nisu prešli promet od 6 000 000 dinara.

  • Darko Aksentijević left a comment on 25.01.2023. at 18:35

   Ne, nemaju obavezu dostavljanja izvestaja na kraju godine. KPO je jedina propisana evidencija koju je pausalno oporezovani obveznik duzan da vodi i inspektor je moze traziti na uvid u slucaju kontrole.

 10. Vesna left a comment on 02.02.2023. at 18:04

  Ako kao pausalac zaposlim jedno lice,placam li doprinose kao svi zaposlemi npr. u privrednim društvima
  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.02.2023. at 13:22

   Da

 11. Maja left a comment on 06.02.2023. at 10:18

  Pozdrav.

  Na prvom mestu, hvala za tekst, vrlo je koristan.

  Da li možete da mi kažete kolika je visina (može i otprilike) mesečnih troškova jednog preduzetnika – paušalca.
  Ono što sam uspela da pronađem:
  1) Porez na prihod od samostalne delatnosti (okvirno 1.000 din mesečno)
  2) Doprinos za PIO – gledajući najnižu osnovicu (okvirno 8.500 din mesečno)
  3) Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (okvirno 3.700 din mesečno)
  4) Osiguranje za slučaj nezaposlenosti – nisam uspela da pronađem, tj našla sam neku cifru min osiguranja od 23.000 rsd okvirno?

  i ekološka taksa 5.000 din za celu godinu – da li se ona deli na mesečne iznose, ili se plaća jednokratno?

  Unapred najlepše zahvaljujem na odgovoru.

  Lep pozdrav
  Maja

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.02.2023. at 13:19

   Postovana,

   nemaju svi pausalci iste mesecne izdatke za poreze i doprinose. Visina poreza i doprinosa koje placa pausalac zavisi od vise faktora (delatnosti, godina zivota, mesta obvljanja delatnosti…). Zato je Poreska uprava na svom sajtu obezbedila kalkulator poreza i doprinosa koji omogucava da pausalac obracuna ove izdatke.

   Vise podataka imate tekstu https://bandd.abit.rs/pausalac-prednosti-i-mane/ gde imate i linkove prema izvorima dodatnih informacija pa i pomenutom kalkulatoru. Takodje, na nasem blogu imate celu kategoriju sa razlicitim tekstovima koji su namenjeni onima koji zapocinju biznis: https://bandd.abit.rs/category/sta_treba_znati_na_pocetku/.

   Pored poreza i doprinosa, od izdataka imate i ekolosku taksu cija se visina isto odredjuje prema delatnosti, ali za one koji ispunjavaju uslove za pausalno oporezivanje i nemaju vise objekata u kojima obavljaju delatnost je do 5000 dinara na godisnjem nivou (racunajte na 5000). Za nju imate obavezu da podnesete elektronsku prijavu do 30.6. za tekucu godinu. To radite prego sajta lokalne poreske administracije (lpa.gov.rs). Moze se placati na mesecnom nivou.

 12. Aleksandra left a comment on 07.02.2023. at 09:51

  Dobar dan.
  Ja sam paušalac i želela bih da uplatim novac sa svog racuna kao fizickog lica na svoj racun kao pravnog lica kako bih podmirila sve obaveze, doprinose, porez i dr. Kada mi neko kupi proizvod i uplati novac na racun u tom slucaju izdajem fiskalni racun preko Esir kase. Posto bih ja samoj sebi uplatila novac zanima me koja je sifra uplate i svrha uplate?
  Hvala!

  • Darko Aksentijević left a comment on 07.02.2023. at 18:48

   Vasa pausalna radnja nije pravno lice te nema potrebe da komplikujete. Ako nemate radnike i placate poreze i doprinose za sebe, mozete da platite i sa svog licnog racuna. Ono sto je vazno je da ih platite na vreme, na ispravne racune i sa ispravnim pozivom na broj.

 13. Nemanja left a comment on 07.02.2023. at 15:04

  Poštovani,

  Hvala na odličnom tekstu i odgovorima na pitanja!

  Takođe i mene interesuje nešto, kao paušalca.

  Nekoliko puta se desilo da mi je na račun agencije uplaćen novac sa računa fizičkog lica.
  Ja sam za te prilive rezervisao broj računa kako bih ih nekako zabeležio ali pošto nije u pitanju pravno lice nego fizičko, da li i na koji način ovo uopšte mogu da zabeležim u KPO ako već nije izdata redovna faktura?

  Hvala!

  • Darko Aksentijević left a comment on 07.02.2023. at 18:41

   Ako prodajete robu ili usluge fizickim licima bez izdavanja fiskalnog racuna u prekrsaju ste. Fizickim licima se mora izdati fiskalni racun bez obzira na nacin placanja. U tom slucaju Vam je potrebno resenje za fiskalizaciju, a to je nasa oblast i nacicemo najpovoljnije resenje za Vas. Posaljite e-mail abit@abit.rs sa podacima za kontakt.

   • Nemanja left a comment on 07.02.2023. at 22:40

    Hvala na brzom odgovoru!

    To nije ni bila usluga/roba već je greškom uplaćeno (da ne detaljišem kako je do toga došlo…) na račun agencije, umesto na moj privatni.

    Šta sada sa tim da radim? Kako to može da se pravda/reguliše?
    Pogotovo što imam slučaj i prošle i ove godine 🤨

    Napominjem, nije usluga/roba, niti sam planirao da pružam usluge fizičkim licima.

    • Darko Aksentijević left a comment on 08.02.2023. at 14:36

     Pogresna uplata se regulise tako sto se ceo iznos vrati na racun uplatioca cim se primeti greska. Pravda se tako sto se dokumentuje sta se i zasto desilo u slucaju kontrole. U KPO se upisuje prodaja, a ovo je greska u uplati pa ne treba da ide u KPO. Ali, da li ce eventualna inspekcija prihvatiti opravdanje zavisi od njihove procene.

     Napomena:
     Primanje novca od fizickog lica bez fiskalnog racuna je zicer za svaku kontrolu i skoro po automatizmu se izrice kazna. Moze da bude jedna uplata u 10 godina od 2 dinara, nema veze. Da li je roba, usluga, osnovno sredstvo, koji nacin placanja nema veze. Fizicko lice = izdavanje fiskalnog racuna, osim ako vasa delatnost nije taksativno oslobodjena obaveze. Za iznos najnize kazne koja se moze izreci preduzetniku moze se koristiti ESIR+LPFR na racunaru tri godine. Zato se sa ovim ne treba igrati jer moze da bude preskupo.

     Napomena u gornjem pasusu mozda nema veze direktno sa Vasim slucajem, ali mislim da nekome moze da bude bitna.

     • Nemanja left a comment on 09.02.2023. at 23:35

      Hvala puno na odgovoru!

 14. Saša left a comment on 12.02.2023. at 20:48

  Dobro veče, pokrenuo sam taksi delatnost 11.Januara ove godine kao paušalac i to kao dodatna delatnost jer sam zaposlen u firmi. Koliko sam čitao na poreskom portalu meni će u esanduce na portalu eporezi stići sve sta i kako da platim. E sad za eporezi aplikaciju treba fizicki sertifikat koji ja nemam jer mi je stara lična karta, a inače imam sertifikat u kaludu ali on jos uvek ne radi na eporezi.
  Kako ja da znam koliko sta treba da platim kad nemam pristup

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.02.2023. at 16:49

   Da bi prisli sajtu ePorezi neophodan Vam je vazeci elektronski sertifikat-potpis.

 15. Petar left a comment on 17.02.2023. at 20:31

  Postovanje, zanima me posto kalkulator na poreskoj upravi kaze da bi mi porez bio oko 20.831 dinara mesecno da li je moguce da se desi u trenutku prijavljivanja firme da taj iznos bude mnogo veci npr. 40.000 hiljada dinara ? tj. da li treba toga da se plasim i zanima me da li je u tom iznosu uracunato zdravstveno,pio,itd..

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.02.2023. at 16:52

   Kalkulator u mesecne obaveze pausalca uracunava sve – porez i doprinose (PIO, zdravstveno, nezaposlenost). Ako ste sva polja za unos popunili kako treba ne bi trebalo da bude velikih odstupanja.

 16. Darko left a comment on 17.02.2023. at 23:47

  Prijavio sam radnju paušalno, kako da proverim da li kada sam popunjavao dokumentaciju za APR popunio pravilno polje za paušalno oporezivanje.

  • Darko Aksentijević left a comment on 20.02.2023. at 16:54

   Proverite tamo gde ste predali dokumentaciju.

 17. Danijela Stosic left a comment on 28.02.2023. at 11:53

  Dobar dan, zbog buduceg studiranja svoje cerke u Sloveniji, i da bi dobila vizu treba da imam primanja veca od 450eura,a ja sam pausalac i sebi ne uplacujem platu kako da nabavim taj dokument, hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 28.02.2023. at 13:21

   Potvrdu o visini mesečnih primanja i zaposlenju privrednik izdaje sam sebi. Paušalcu je visina primanja poreska osnovica iz rešenja kojim se utvrđuju mesečne obaveze, a knjigašu iznos bruto plate iz obračuna.

 18. Mirjana left a comment on 28.02.2023. at 22:22

  Pozdrav,
  Ukoliko je preduzetnička radnja u mirovanju a imam dug za porez i doprinose.
  Da li dug mogu da platim tako što napišem naloge za uplatu i platim kao fizičko lice ili moram novac da uplatim na tekući račun pa da radim dalja plaćanja?
  Hvala…

  • Darko Aksentijević left a comment on 01.03.2023. at 15:06

   Sve jedno je. Nema potrebe da komplikujete – najlakše je i najjeftinije da svoje poreze i doprinose uplatite opštom uplatnicom ili prenosom sa ličnog racuna. Bitno je da upišete ispravne pozive na broj da bi uplate u Poreskoj upravi bile ispravno rasknjižene.

 19. Igor left a comment on 02.03.2023. at 12:33

  Postovanje, u postupku sam zatvaranja doo i zelim da pokrenem SZR pausal, da li kao 9511 – Popravka racunara i periferije, imam prava prodaje polovnih delova drugim firmama koje placaju preko racuna ? Znaci ne fizickim licima, zanimaju me iskljucivo firme kojima bih prodao laptop ili deo za laptop preko racuna firme ?

  Pozdrav i svako dobro zelim

  • Darko Aksentijević left a comment on 02.03.2023. at 13:52

   Kao pausalac nemate pravo da trgujete delovima bilo novim, bilo polovnim. U cenu popravke moze se ukljuciti i potrosni materijal. Na pr. obucar kad zameni fleknice fakturise zamenu fleknica, a u cenu usluge uracunava i potrosni materijal – fleknice, eksere lepak, ali nema pravo da kupi i proda bilo polovne, bilo nove cipele.

 20. Mladen left a comment on 03.03.2023. at 13:13

  Postovani,

  pre dve godine sam otvorio preduzetnicku agenciju sa pausalnim placanjem poreza. Prosle godine u decembru 2022 sam jednom klijentu ispostavio tri razlicita racuna/fakture, koje su placene u januaru 2023 godine. Interesuje me da li se prihod od faktura iz decembra 2022 godine a koji su ostvareni na osnovu racuna/faktura koji su poslati prosle godine u decembru, racuna u makimalni dozvoljeni prihod od 6 miliona dinara za 2022 ili 2023 godinu. Zahvaljujem unapred na odgovoru.

  • Darko Aksentijević left a comment on 06.03.2023. at 13:34

   Objasnjeno je u tekstu. Ogranicenje od 6 miliona se odnosi na saldo KPO knjige u okviru godine, sto znači na zbir računa koje ste izdali. Fakture koje ste izdali u 2022. godini idu u KPO knjigu za 2022. a fakture izdate u 2023. godini u KPO za 2023. godinu.

 21. Miloš left a comment on 08.03.2023. at 06:15

  Poštovni,

  Da li paušalac iz radnog odnosa ima pravo na povraćaj novca iz PIO fonda ukoliko je u pretplati?
  Ukoliko meni firma već uplaćuje maksimalan iznos PIO fondu, koja je tada bolja varijanta u slučaju jednokratnog posla od par meseci, ugovor o delu ili osnivanje agencije iz radnog odnosa?

  Hvala

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.03.2023. at 11:15

   Kada ste za bilo sta i bilo kome uplatili više sredstava nego što je potrebno, uvek imate pravo da trazite povraćaj ili preknjižavanje sredstava.

 22. Jovan left a comment on 10.03.2023. at 21:18

  Postovani,
  Vlasnik sam preduzetnicke agencije sa pausalnim oporezivanjem. Da li mi na racun agencije moze biti uplacen novac od strane pravnog lica iz inostranstva? Da li ja sa racuna agencije mogu vrsiti uplatu na racun pravnog lica u inostranstvu? Da li se iznos ovih transakcije uracunava u dozvoljeni godisnji prihod od 6 mil. dinara?

  • Darko Aksentijević left a comment on 13.03.2023. at 11:04

   Odgovore na sva ova pitanja cete naci unutar teksta na linku https://bandd.abit.rs/najcesca-pitanja-novih-pausalaca-evo-odgovora

   • Jovan left a comment on 13.03.2023. at 15:27

    Hvala najlepse na odgovoru. Izvinjavam se unapred ukoliko iz teksta nisam razumeo ili pronasao odgovor.
    Zelim da Vas pitam konkretnije da li uplata iz inostranstva od strane pravnog lica ( konkretno neprofitne organizacije koja se bavi finansiranjem organizacija ili firmi koje se bave odredjenom naucnom delatnoscu, dakle ne prodajom roba i usluga) da li ta uplata mojoj firmi predstavlja prihod ili promet mog preduzeca. I isto da li ja kao pravno lice mogu preko racuna svoje firme slati uplate firmama u inostranstvu bez fiskalnih racuna vec po ugovoru tj da li te uplate ulaze u prihod/promet?

    • Darko Aksentijević left a comment on 14.03.2023. at 13:13

     Poštovani Jovane,

     preduzeće je pravno lice i obavezno je da vodi poslovne knjige, te je za odgovor na oba pitanja nadležan Vaš računovodja koji i zna šta je kako knjižio.
     Sto se tiče isplata, kao što preduzeće može primati uplate na svoj devizni račun po različitim osnovama, isto može i isplaćivati preduzećima u inostranstvu sa svog deviznog računa po različitim osnovama. Isplate sa računa generalno su trošak Vaseg preduzeća a ne njegov prihod. U svakom slučaju, ovo su sve pitanja za Vašeg računovodju.

 23. Mija left a comment on 16.03.2023. at 11:46

  Penzioner sam, imam SZR, i plaćam porez na dobit i uplaćujem u PIO fond na osnovu rešanja PU. Moje pitanje je; da li sam u obavezi, i do kada, da uplaćujem sredstva za PIO?
  Koristim priliku da Vas pohvalim za izvanredan doprinos za razjašnjenje nedoumica koja su od “životne” važnosti za nas, male i nezaštićene preduzetnike.
  Pozdrav, i unapred, veliko hvala.

  • Darko Aksentijević left a comment on 16.03.2023. at 16:19

   U obavezi ste da placate PIO dok god obavljate delatnost. Ako obavljate delatnost iz penzije najmanje godinu dana, posle prestanka obavljanja delatnosti mozete traziti ponovni obracun visine penzije. I ovo vazi samo u slucaju da ste otisli u starosnu penziju, sto pretpostavljam da je slucaj jer bi inace imali drugi problem. U slucaju porodicne penzije danom otvaranja radnje bi Vam stopirali placanje porodicne penzije, a ako bi je otvorili kao primalac invalidske penzije pozvali bi Vas na ponovnu procenu radne sposobnosti.

 24. Sasa left a comment on 17.03.2023. at 15:26

  Postovanje,

  novi preduzetnik pausalac ovde. Ako biste bili ljubazni da mi kazete koje sifre se stavljaju za prenos novca sa pr. racuna na licni racun. Znam npr. za 241 ali dosta njih govore da za ovu sifru je najbolje prenositi samo do visine osnovice iz resenja, ako je to tacno onda koju sifru je najbolje koristiti za prenos, 289 mozda i sta je najbolje staviti kao svrhu prenosa posto pasualac nema ni platu, ni zaradu i da li i ovde vazi pravilo do 150.000 dnevno?

  Hvala.
  Sasa

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.03.2023. at 10:07

   Kao pausalac 241 koristite ako imate zaposlene pa njima prebacijete platu i druge prinadleznosti. Pausalac sam sebi ne isplacuje platu, ne vodi poslovne knjige (vodi samo KPO) pa ni troskove. Sredstvima sa racuna raspolaze slobodno. To znaci da moze da ih prebacuje ziralno (sa racuna na racun) ili podize u gotovini na salterima banke ili poslovnom karticom na bankomatima. Teoretski nemate potrebe ni da prebacujete novac sa racuna na licni racun, jer je vas poslovni racun vezan i za Vas licno, samo placate bankarsku proviziju za prenos na drugi racun. Na racun pausalca (poslovni) ne mozete da primate eventualne druge uplate upucene Vama licno, a sa njega mozete da placate. Ogranicenje od 150.000 dnevno se odnosi na podizanje gotovine sa racuna bez navodjenja razloga zasto je tolika kolicina kesa potrebna i vazi za sve poslovne subjekte pa i pausalce.

 25. Mina left a comment on 24.03.2023. at 13:33

  Poštovani,
  ako želim da se zaposlim u firmi iz SAD koja ovde nema svoj ogranak i da radim od kuće u Srbiji za istu, mogu li da postanem paušalac i preko tog računa da primam platu?

 26. Miloš left a comment on 27.03.2023. at 18:37

  Poštovani,
  Da li i ove godine paušalci ne plaćaju godišnji porez na prihod građana za prošlu godinu, pošto od 1. januara 2023. važe nekakve izmene Zakona o porezu na dohodak građana?

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.03.2023. at 10:47

   Pausalac porez od pausalno oporezovane delatnosti placa po resenju PU kao i do sada.

 27. Srba Ivanović left a comment on 30.03.2023. at 12:33

  Poštovani,nov sam paušalac i puno su mi značili komentari i Vaši odgovori kao i tekst.Radim samo sa pravnim licima i bez fiskalne kase i uglavnom e-fakture koje su valjda sada i u obavezi.Jedino me zanima kod izdavanja faktura,pošto se pretežno bavim ugradnjom trakastih i zebra zavesa,da li može u fakturi može da stoji “nabavka materijala(trakaste zavese) i ugradnja” ili je to pogrešno?
  Unapred zahvalan na odgovoru!

  • Darko Aksentijević left a comment on 30.03.2023. at 15:49

   Pogledajte odgovor dat Igoru.

   P.S. Pausalci nisu u obavezi da koriste sistem eFaktura (SEF) osim ako se nisu dobrovoljno prijavili.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *