FinPro – finansijsko knjigovodstvo

Idealan alat za službu finansijskog knjigovodstva pravnih lica koja vode dvojno knjigovodstvo uključujući i indirektne korisnike budžeta. Na osnovu knjiženja unetih kroz finansijski nalog automatski se formiraju svi dokumenti uključujući i obračun PDV-a sa poreskim prijavama (POPDV, PPPDV, PID, PID1, KM), knjige primljenih i izdatih računa, glavna knjiga, dnevnik knjiženja, analitičke i sintetičke kartice, IOS, zaključni list, bruto bilansi, bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks… Zakonom propisani statistički izveštaji se formiraju u elektronskom obliku pogodnom za automatsku predaju Poreskoj upravi.

Isporučuje se u verzijama sa već ugradjenim kontnim planom za privredu (raspoloživi su kontni planovi za korisnike iz Republike Srbije, Republike Srpske i FBiH)  ili korisnike budžeta Republike Srbije uz mogućnost svakog prilagodjavanja od strane računovođe. 

Podaci uneti kroz dokumente koji su sastavni deo drugih programskih modula (RobPro, MatPro…), automatski se knjiže u finansijske naloge modula FinPro XP prema modelima za knjiženje dokumentacije koji se mogu prilagoditi zahtevima svakog računovodje. Time se proces knjiženja svih dokumenata (kalkulacija, računa iz veleprodaje i maloprodaje, dostavnica, nivelacija…) svodi na par klikova mišem i utrošeno vreme koje se meri sekundama.

Moduli za praćenje troškova i blagajni u skladu sa potrebama korisnika (dinarskih, deviznih, blagajni bonova…) funkcionalno zaokružuju ovaj programski modul.

Indirektnim korisnicima budžeta na raspolaganju su praćenje finansiranja po izvorima (sopstvena sredstva, opština, pokrajina, Republika,  donacije) ukupno i po projektima, kao i automatsko formiranje kompletnog seta obrazaca završnog računa od 1 do 5.

Vrh strane

RobPro – robno knjigovodstvo

Programski modul namenjen za vodjenje robnog knjigovodstva trgovinskih i mešovitih preduzeća/privatnih preduzetnika koji se bave trgovinom i uslugama i upotrebu u komercijali. Pokriva poslovanje veleprodaje i maloprodaje sa neograničenim brojem magacina, maloprodajnih i ugostiteljskih objekata, prodaju ino kupcima, internet, tranzitnu i konsignacionu prodaju.

Uz osnovnu namenu praćenja toka robe sa stanjima po magacinima i prodavnicama, ovaj modul u sebi inkorporira i napredne funkcije praćenja dugovanja/potraživanja i kontakata sa svim komitentima, uplate/isplate, vodjenje faktura za troškove, distrubuciju robe po zonama isporuke, mogućnost praćenja ugovora o kontinuiranoj nabavci i isporuci, fakturisanje ino kupcima, prodaju u tranzitu.

Modul je opremljen alatima za kontrolu konzistentnosti podataka i funkcijama izradu automatskih nivelacija,  praćenje artikala po serijskim brojevima, štampanj1 barkodiranih nalepnica, garantnih listova, predračuna sa fotografijama i opisom artikala, praćenje ostvarenih kontakata sa kupcima (CMS), vodjenja evidencije dokumentacije u elektronskom obliku (DMS), itd. 

Na osnovu dokumenata unetih u ovom modulu automatski se, klikom miša, formiraju finansijski nalozi u modulu za finansijsko knjigovodstvo FinPro.

Modul RobPro sadrži izveštaje koji daju uvid u poslovanje trgovinsko-uslužnog dela preduzeća (lager liste, knjige ulaznih i izlaznih računa, kartice komitenata, artikala i usluga, KEPU i trgovačke knjige, analize prodaje, preglede dugovanja/potraživanja, cenovnike, analize troškova, dugovanja kupaca…) uključujući i obračun PDV-a, te se može koristiti, kako u sklopu sa modulom za finansijsko knjigovodstvo kod preduzeća koja imaju službu knjigovodstva, tako i u slučaju da knjigovodstvo vodi eksterni knjigovodja.

Integracija sa elektronskim servisima omogućava napredne funkcije kao što su automatska prijava faktura na CRF, provera boniteta komitenta u NBS, pristup servisima APR, CROSO, Trezora, RUJP za korisnike iz Republike Srbije ili odgovarajućim raspoloživim servisima Republike Srpske, FBiH i Crne Gore.

U delu trgovine i usluga, uz upotrebu eksternih modula Fiskalna kasa – POS, i WMSApp, funkcije ovog modula proširuju se i dodatnim mogućnostima prodaje krajnjim kupcima preko povezanih fiskalnih uredjaja, kao i naprednim mogućnostima praćenja i kontrole poslovanja svakog magacina ponaosob sa praćenjem pozicioniranja artikala unutar magacina (WMS sistem add-in).

Vrh strane

MatPro – materijalno knjigovodstvo

Namenjen za vodjenje materijalnog knjigovodstva preduzeća, organizacija, privatnih preduzetnika i budžetskih korisnika i/ili vodjenje proizvodnje.

Praćenje magacina repromaterijala, gotovih proizvoda, sintog inventara, rezervnih delova, goriva i maziva uz mogućnost vodjenja i svih vrsta proizvodnji, od proste, preko fazne do komponentne.

Kod upotrebe u proizvodnji omogućava rad korišćenjem normativa ili pogonskog obrasca, sa ili bez lansiranja radnog naloga, korišćenjem dodatnih dokumenata. Polufabrikati i gotovi proizvodi se mogu definisati sa praktično neograničenim stepenom dubine (brojem faza proizvodnje). Prediđeni su svi dokumenti koji omogućavaju praćenje repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, slanje na eksternu doradu ze vreme proizvodnje.

Za preduzeća koja su čisto proizvodna, bez sopstvenog trgovinskog dela omogućeno i formiranje osnovnih komercijalnih dokumenata (predračuna, avansnih in standardnih računa…) direktno iz modula MatPro, čime se kod takvih preduzeća isključuje potreba za dodatnim licenciranjem modula RobPro.

Na osnovu dokumenata unetih u ovom modulu automatski se, klikom miša, formiraju finansijski nalozi u modulu za finansijsko knjigovodstvo FinPro.

Program na osnovu unosa dokumenata automatski formira izveštaje kao što su lager liste po različitim magacinima, kartice artikala, komitenata itd… U slučaju upotrebe u proizvodnji, zbog kompleksnosti i razlika u različitim vrstama proizvodnje implementaciju i prilagodjavanje ovog modula potrebama korisnika vrše stručnjaci ABIT 034 dogovoru sa konkretnim korisnikom.

Vrh strane

Kadrovska evidencija/Plate

Vodjenje kompletne kadrovske evidencije i obračun plata radnika preduzeća, organizacija, budžetskih ustanova i drugih pravnih i lica i kao lica zaposlenih kod privatnih preduzetnika.

Ovaj programski modul se sastoji iz dve ogranizaciono odvojene celine.

Kadrovska evidencija pokriva sve potrebe vezane za matičnu evidenciju zaposlenih sa arhivom bivših zaposlenih, uključujući karton zaposlenog, podatke o članovima porodice, kretanju u službi, odsustvima usavršavanjima i specijalizacijama, kao i modul za izradu rešenja i ugovora i njihovu evidenciju. Sastavni deo modula je i deo za vodjenje naloga za službena putovanja u zemlji i inostranstvu i troškova.

Za korisnike budžeta Republike Srbije koji primaju plate preko Uprave za trezor Ministarstva finansija razvijen je modul IspList koji na osnovu unetih kadrovskih podataka omogućava automatsko slanje isplatnih listića na e-mai-love zaposlenih, a na osnovu zbirnog PDF file-a sa isplatnim listićima koji je primljen od Trezora.

Kadrovski izveštaji uključuju i obračun minulog rada, spiskove za jubilarne nagrade, spiskove osiguranika RFZO, spiskove dece po uzrastu, spiskove po datumima slave, organizacionim jedinicama, radnim jedinicama, službama, katedrama, sindikatima, vrstama ugovora o radu, stručnoj spremi, opštinama stanovanja, kategorijama radnog mesta…

Obračun plata je celina koja vrši automatski obračun plata zaposlenih na mesečnom nivou, uzimajući u obzir unetih radnih sati, dodataka na platu, akontacija plate, kredita, ostalih obustava kao i unetih cena rada i poreskih osnovica po mesecima. U potpunosti je prilagodjen potrebama različitih korisnika, kao što su potreba za vodjenjem kapitacionih ocena kod zdravstvenih ustanova, izrada specifičnih statističkih izveštaja ili skraćeni obračun poreza i doprinosa za manja pravna lica.

Vrh strane

Osnovna sredstva

Omogućava vođenje kompletne evidencije o aktiviranim, neaktiviranim i arhiviranim osnovnim sredstvima kao i obračun vrednosti osnovnih sredstava.

Na osnovu unetih podataka u kartonu osnovnog sredstva, amortizaciji, revalorizaciji i popisu, automatski se formiraju pregledi osn.sred. po grupama, kontima, organizacionim jedinicama, prostorijama, računopolagačima i projektima, kartoni aktivnih i arhiviranih osnovnih sredstava, pregledi nabavljenih, aktiviranih i arhiviranih sredstava, kartica osnovnog sredstva, knjiga sredstava, kao i izveštaji o efektu amortizacije po grupama i kontima.

Uz standardne opcije modul je proširen i mogućnostima praćenja intervencija na osnovnom sredstvu kao što su popravke, redovni i vanredni servisi i mogućnošću elektronskog praćenja i skladištenja dokumentacije vezane za svaki dokument, sredstvo ili intervenciju na istom.

Vrh strane

Modul KasaCM

Namenjen maloprodaji, ugostiteljstvu i uslužnim delatnostima koje imaju obavezu evidentiranja prodaje preko fiskalnih uredjaja.

Samostalno prati kompletan promet roba i proizvoda unutar jednog ili više maloprodajnih ili ugostiteljskih objekata, kao i zalihe i promet sa dobavljačima svakog objekta ponaosob.

Takodje je predvidjen za povezivanje eksternih modula Fiskalna kasa na računarski sistem preduzeća. Snabdeven je opcijama kako za očitavanje podataka iz modula Fiskalna kasa, tako i za definisanje osnovnih šifarnika i dokumenata vezanih za funkcionisanje maloprodajnih i ugostoteljskih objekata.

KasaCM se može koristiti u različitim konfiguracijama po potrebi korisnika: jedna fiskalna kasa (modul Fiskalna kasa) unutar jednog objekta, više fiskalnih kasa unutar jednog objekta ili do 99 kasa u neograničenom broju objekata, uz mogučnost isčitavanja podataka sa jednog centralizovanog mesta,

Podaci iz modula KasaCM, automatski se mogu knjižiti u finansijske naloge modula FinPro koji se koristi sa vodjenje finansijskog knjigovodstva preduzeća, a podaci maloprodaje su zajednički za modul KasaCM i RobPro te se oni, u slučaju potrebe mogu kombinovati.

Vrh strane

eFakturisanje

Namenjen korisnicima koji se bave uslužnim delatnostima, a nije im potreban promet roba.

Omogućava izradu predračuna, avansnih računa faktura pravnim licima u zemlji i inostranstvu. Ovako izdati računi se, uz promet preko modula fiskalna kasa, automatski knjiže u izveštaje, uključujući i KPO knjigu, što ga čini idealnim za paušalce.

Povezan je sa državnim SEF i SUF i CRF sistemima na nivou API-ja. Ovo omogućava dobrovoljnim korisnicima sistema eFaktura slanje avansnih i običnih računa, pojedinačnih PDV-evidencija, i ostalih dokumenata, njihovu kontrolu, storniranje ili otkazivanje direktno iz programa. Takođe, i ulazni računi se mogu pregledati, odobriti ili odbiti bez ručnog logovanja na SEF. Program omogućava, kako dodavanje dokumenata računu prilikom slanja na SEF, tako i pregled svih primljenih računa sa njihovim dodacima.

Na raspolaganju su i:

  • praćenje dospeća ugovora o održavanju za fakturisanje
  • automatsko generisanje faktura po ugovorima na mesečnoj, kvartalnoj ili godišnjoj osnovi
  • praćenje kontakata sa korisnicima
  • servisni ticketing sistem sa praćenjem intervencije te generisanjem servisnih prijemnica i zapisnika…
  • pracenje eksterne komunikacije i arhive dokumentacije…

Snabdeven je opcijama kako za očitavanje podataka iz modula Fiskalna kasa, tako i za definisanje osnovnih šifarnika i dokumenata vezanih za izdavanje fiskalnih računa.

Vrh strane

Eksterni modul Fiskalna kasa/POS

Namenjen za upotrebu na mestu prodaje (POS) za direktnu prodaju artikala/usluga.

Registrovan i odobren kao ESIR, rešenjem Poreske uprave Republike Srbije broj 000-092-00-00107/2022-0000 od 21.02.2022. godine.

Unos računa i plaćanje vrši se na računaru korišćenjem ovog modula u novom sistemu eFiskalizacije sa štampom na običnom štampaču. I dalje je podržan i stari fiskalni mod koji se koristi za štampu fiskalnih računa, preseka stanja, periodičnih i dnevnih izveštaja na priključenom fiskalnom štampaču ili kasi.

Modul prati ostvarenu prodaju preko fiskalnog uredjaja, kontrolu pristupa i formira dodatne izveštaje o prodaji zbirno i po kasirima/konobarima, kao i štampu gotovinskih računa na fiskalnom uredjaju ili običnom štampaču. Omogućava izuzetno komforan rad kasira/konobara. Pri radu se kombinuje unos preko bar kod čitača, ekrana osetljivog na dodir, brzih tastera, brzih buttona ili brzim pretraživanjem kompletnog asortimana artikala/usluga. Povezan sa modulom KasaCM omogućava kompletno praćenje zaliha unutar prodajnog/ugostiteljskog objekta, promet sa dobavljačima, kao i različite analize prodaje.

Raspoloživ je u verziji prilagodjenoj maloprodaji i uslužnim delatnostima ili ugostiteljskim i zanatskim objektima. U modu rada ugostiteljstvo uključeno je praćenje medjuračuna po stolovima i štampa naloga za šank i kuhinju na za to predvidjenim slip štampačima ili u vidu nefiskalnog teksta na fiskalnom uredjaju. U kombinaciji sa modulom KasaCM vrši se i automatsko razduživanje repromaterijala prema definisanom normativu.

Programski modul Fiskalna kasa se distribuira u vidu posebne instalacije. Može se koristiti samostalno ili povezan u poslovni sistem preduzeća BandD for Professionals BrandD.

Vrh strane

Eksterni modul IspList – slanje isplatnih listića

Pridruženi eksterni modul koji se priključuje na poslovni sistem BandD for Professionals namenjen budžetskim korisnicima koji primaju plate preko Uprave za trezor Ministarstva finansija Republike Srbije.

Automatski izdvaja isplatne listiće za svakog pojedinačnog zaposlenog i automatski ih šalje na e-mail odgovarajućeg zaposlenog. Podržava oba načina distribucije isplatnih listića od strane Trezora – kao jedan PDF ili ZIP file-a koji sadrže obračun sa isplatnim listićima svih zaposlenih na osanovu obračuna koji je poslao Trezor.

Priključen na bazu modula za Kadrovsku evidenciju programskog paketa BandD for Professionals XP omogućava automatsko slanje odgovarajućeg isplatnog listića na e-mail adresu zaposlenog – jednim klikom za sve zaposlene.

Programski modul IspList distribuira se u vidu posebne instalacije i može se instalirati na jedan ili više računara, u zavisnosti od toga kako je licenciran.

Vrh strane

WMS add-in (Warehouse Management System)

Ovaj sistem omogućava praćenje, lociranje i optimizaciju položaja artikala unutar jednog ili više magacina u okviru preduzeća. Sistem je integrisan u paket BandD for Professionals kao sloj koji se posebno licencira i sastoji se od WMS add-in -a koji sadrži deo funkcija koje su sastavni deo modula RobProXP i MatProXP i eksternog modula – aplikacije WMSApp.

Ovaj modul proširuje mogućnosti modula RobPro ili MatPro funkcijama vezanim za upravljanje i nadzor nad svim veličinama i vrstama magacina i skladišnih prostora i omogućava praćenje tačnih pozicija roba i materijala u magacinu, njihovo skladištenje i izdavanje kao i maksimalno automatizovan popis magacina.

Pri prijemu robe u magacin automatski se štampaju bar kod nalepnice za pristiglu robu i evidentira se njihov smeštaj na određenu lokaciju/policu/skladišno mesto. U svakom trenutku se zna gde je koji artikal i u kojoj količini uskladišten te prilikom pravljenja svake fakture magacioner automatski dobija instrukcije gde mu se nalazi prodata roba unutar magacina. Roba se smešta i izdaje jednostavnim očitavanjem bar kodova skladišnih mesta i robe.

Zaduživanje i razduživanje skladišnog mesta magacioner vrši korišćenjem aplikacije WMSApp i inteligentnog PDA uređaja sa bar kod čitačem za očitavanje internih i eksternih bar kodova na osnovu čega sistem automatski vrši uskladjivanje svih podataka.

WMS sistem omogućava rad sa komadnom robom ili artiklima koji imaju promenljivu količinu unutar pojedinačnog pakovanja. Opremljen je kontrolama koje automatski izračunavaju najpribližniju raspoloživu količinu artikla na lageru na osnovu kombinacija raspoloživih pakovanja te onemogućava grešku u količinama ili šiframa izdate robe u trenutku primanja/izdavanja.

Program je snabdeven automatskim generatorom 2D barkod-ova i standardizovanih nalepnica u skladu sa TSPL-2 jezikom korišćenim na TSC bar kod label štampačima.

Vrh strane