Da li morate da imate fiskalnu kasu ?

Izdavanje računa fizičkim licima korišćenjem fiskalnih kasa i printera (tzv fiskalnih računa) u maloprodaji i uslužnim delatnostima generalno je obaveza uvedena u Republici Srbiji pre više od 15 godina. Ipak postoje i delatnosti koje su oslobodjene obaveze korišćenja fiskalnih uredjaja pri izdavanju računa.

Fiskalna kasa ili printer ?

Fiskalni uredjaj (kasa ili štampač) je posebno testiran i sertifikovan uredjaj za izdavanje fiskalnih računa. On funkcioniše u skladu sa programom koji je upisan u njegovoj memoriji i osnovna mu je funkcija da upisuje podatke o ostvarenoj prodaji i prometu u posebnu, trajnu memoriju uredjaja koja se uvek može očitati od strane inspekcije – fiskalnu memoriju. Fiskalni uredjaj, bez obzira da li je napravljen u obliku kase ili štampača, nije ni nalik običnoj kasi ili štampaču, te nemojte očekivati da ih povežete na računar kao klasične štampače. Takodje, da bi se legalno koristio mora biti fiskalizovan i prijavljen poreskoj upravi, što radi ovlašćeni serviser, a komunikacija sa njim se vrši korišćenjem posebnih programa ili komunikacionih protokola.

I fiskalna kasa i fiskalni štampač se mogu priključiti na računar i preko njega podesiti, fiskalizovati, napuniti bazu artikala, ali postoji razlika. Svi štampači imaju i mogućnost prodaje preko računara. Ova osobina omogućava da se celokupna prodaja vrši preko programa u računaru prilagodjenog potrebama korisnika i mnogo komfornijeg za rad, a štampač se koristi za izdavanje fiskalnih isečaka kupcu, kao i izradu propisanih fiskalnih izveštaja . Ovim je omogućen ne samo komforniji rad kasira sa manjom mogućnošću greške, već i automatsko skidanje robe sa lagera u računovodstvenom programu i formiranje svih daljih robnih i finansijskih izveštaja bez dodatnih problema.

Neke fiskalne kase takodje poseduju mogućnost rada u tzv modu fiskalni printer, čime je i kod njih omogućena prodaja preko računara na isti način kao i kod fiskalnih štampača.

ABIT 034 je proizvodjač računarskog poslovnog programa BandD for Professionals BRAND™ koji pokriva sve potrebe poslovanja svih vrsta i veličina preduzeća i preduzetnika. Program koriste sve delatnosti – prodajne (veleprodaja, maloprodaja, komisiona prodaja…), proizvodne ili uslužne. Namenjen je i za upotrebu na mestu prodaje (POS) za direktnu prodaju artikala/usluga preko fiskalnih uredjaja (fiskalnih kasa i štampača) ili rad u restoranskom modu u slučaju restorana i drugih ugostiteljskih objekata.

Pa, da li vam treba kasa ili ne ?!?

Generalno, ako se isključivo bavite prodajom roba i usluga preduzetnicima i pravnim licima gde se plaćanje vrši preko računa ( na pr. veleprodajom) ne morate da imate fiskalnu kasu. Ali ako se bavite prodajom robe i usluga gde se naplata vrši u gotovom novcu, cekovima ili karticom, generalno kasu morate da imate.

Osim ako niste oslobodjeni ove obaveze na osnovu Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

Obratite pažnju da i u slučaju da nemate obavezu izdavanja računa kupcu preko fiskalne kase time niste oslobodjeni obaveze evidentiranja prometa i izdavanja običnog računa kupcu.

Nemate obavezu da imate fiskalnu kasu u sledećim slučajevima:

1.Ako ste registrovali delatnost u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:
47.91Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
49.10Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni;
49.20Železnički prevoz tereta;
49.31Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32Taksi prevoz;
49.39Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
49.41Drumski prevoz tereta;
49.42Usluge preseljenja;
50.30Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;
50.40Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;
51.10Vazdušni prevoz putnika;
51.21Vazdušni prevoz tereta;
52.21Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53Poštanske aktivnosti;
55.90Ostali smeštaj – studentski i đački domovi;
59.14Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
61Telekomunikacije;
64Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
65Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
81.21Usluge redovnog čišćenja zgrada;
81.22Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
81.29Usluge ostalog čišćenja;
84.30Obavezno socijalno osiguranje;
85Obrazovanje;
86Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87Socijalna zaštita sa smeštajem;
88Socijalna zaštita bez smeštaja;
90Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;
91Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;
92Kockanje i klađenje;
93Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
94.91Delatnost verskih organizacija;
95.23Popravka obuće i predmeta od kože;
95.25Popravka satova i nakita;
2. Ako obavljate i registrovani ste za sledeće specifične delatnosti:
47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:
-prodaja preko automata,
-prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
75.00Veterinarske delatnosti
– Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
96.09Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti
– aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.
3. Paušalno oporezovani preduzetnici (paušalaci) koji nisu PDV obveznici nemaju obavezu da imaju fiskalnu kasu ako su registrovani i obavljaju sledeće delatnosti:
33.11Popravka metalnih proizvoda;
33.12Popravka mašina;
33.13Popravka elektronske i optičke opreme;
33.14Popravka električne opreme;
33.15Popravka i održavanje brodova i čamaca;
33.17Popravka i održavanje druge transportne opreme;
33.19Popravka ostale opreme;
37Uklanjanje otpadnih voda;
38.11Skupljanje otpada koji nije opasan;
43.11Rušenje objekata;
43.12Priprema gradilišta;
43.13Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
43.21Postavljanje električnih instalacija;
43.22Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
43.29Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
43.31Malterisanje;
43.32Ugradnja stolarije;
43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga;
43.34Bojenje i zastakljivanje;
43.39Ostali završni radovi;
43.91Krovni radovi;
43.99Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
45.20Održavanje i popravka motornih vozila;
74.20Fotografske usluge;
81.10Usluge održavanja objekata;
81.30Usluge uređenja i održavanja okoline;
95.11Popravka računara i periferne opreme;
95.12Popravka komunikacione opreme;
95.21Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;
95.22Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;
95.24Održavanje i popravka nameštaja;
95.29Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;
96.01Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;
96.02Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
96.03Pogrebne i srodne delatnosti.
4. Članom 3. Uredbe od obaveze izdavanja fiskalnih računa izuzete su i:
 • Izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima (osim na pijacama);
 • poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata (“Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;
 • isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem.

U najavi….

Najavljen je novi metod fiskalizacije koji će bitno promeniti dosadašnji način, kako po pitanju tehničkog načina sprovodjenja, tako i po pitanju delatnosti koje neće imati obavezu izdavanja fiskalnih isečaka.

Što se tiče tehničkog dela poznati su samo okvirni načini na koje bi trebalo da funkcioniše sistem, a detalji bi trebalo da budu definisani do početka sprovodjenja koji je najavljen za 1.1.2022. godine. U glavnom, ABIT 034 je već pristupio prilagodjavanjima programa Fiskalna Kasa u skladu sa poznatim izmenama u Zakonu, kako bi korisnici našeg rešenja i ovaj put bezbolno prešli na korišćenje novog sistema. Kao i uvek do sada.

Preporučujemo da se prijavite na sajtove Poreske uprave ePorezi i sajt lokalne poreske administracije

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Pročitajte još: Paušalac – prednosti i mane

 1. Lidija left a comment on 30.05.2022. at 21:19

  Pausalac – frizerski salon. Da li se sa uvodjenjem kase rade dnevni izvestaji ? Da li je obaveza vodjenja KPO knjige ?

  • Darko Aksentijević left a comment on 31.05.2022. at 13:50

   Postovana,

   dnevni i periodicni izvestaji nisu vise obavezni, kao ni knjiga dnevnih izvestaja. Svaki fiskalni racun se pre stampe prvo prijavljuje PU pa tek onda stampa, te PU sve te podatke ima. Ipak, fiskalni uredjaji imaju sopstvene izvestaje o prometu radi evidencije potrebne korisniku te se moze dobiti izvestaj o prometu za period.

   KPO knjiga jos nije ukinuta i ona je u osnovi jedini obavezan dokument koji pausalac vodi. U nju mozete upisati promet u toku dana. Zbirni promet za odredjeni period u KPO bi trebalo da se slaze sa onim na sajtu PU. Ako koristite program koji automatski vodi racune izdate iz ESIR-a oni su sastavni deo KPO knjige koja se dobija iz programa.

Leave a Comment

Your email address will not be published.