Rad sa sistemom eFaktura (SEF)

Ko može da izgubi pravo na odlaganje poreza iz 2020. godine ?

Vlada je donela Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 koja je stupila na snagu 2. januara 2021. godine.

Ovom uredbom je određen postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa odloženih u okviru mera za pomoć privredi usled COVIDA-19 tokom 2020. godine.

Što je možda još i bitnije, ovom Uredbom se određuje ko i zašto može da izgubi ovo pravo na odlaganje, tako da mu sva odložena dugovanja stignu odmah na naplatu.

Ukupan iznos dospelih obaveza može da se odloži na najviše 24 jednake mesečne rate, bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja tih obaveza.

Propisani rokovi za izmirenje svih odloženih poreza i doprinosa su 10-og u mesecu počev od februara 2021. godine, osim za poreze na dobit i poreze na prihod preduzetnika čije plaćanje počinje 10-og u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je izvršena predaja konačne poreske prijave.

Kompletan tekst uredbe možete naći na adresi:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/156/2/reg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *