Vlada je usvojila uredbu o načinu izmirenja poreza i doprinosa, odloženih tokom 2020. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici 24. decembra donela Uredbu o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, tj. početkom januara 2021. godine.

Ovom uredbom bliže se uređuje postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čija je dospelost za plaćanje odložena u okviru mera za pomoć privredi usled COVIDA-19 tokom 2020. godine .

Za privredne subjekte koji su koristili fiskalne pogodnosti prva rata poreza i doprinosa na zarade, naknade zarade, lične zarade preduzetnika i akontacija poreza i doprinosa paušalaca dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog dana u mesecu koji sledi (10. marta, 10. aprila, 10. maja itd.). Doneto je i ograničenje da ukupna mesečna rata po osnovu navedenih javnih prihoda ne može biti manja od 1.000 dinara.

Postupak odlaganja plaćanja javnih prihoda sprovodiće se po automatizmu, tj. bez sačinjavanja bilo kakvog dodatnog sporazuma, kao i bez sredstava obezbeđenja.

Što se odloženih akontacija poreza na dobit tiče, prva rata dospeva 10. u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je izvršena predaja konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Mesečna rata po ovom osnovu ne može biti manja od 2.000 dinara.

Isti princip važi i za odložene akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti preduzetnika, uz ogranićenje da mesečna rata ne može biti manja od 1.000 dinara.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *