Uvodi se sistem elektronskog fakturisanja od 01.jula 2021. godine

Javnosti je dat na uvid Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju po kome se u slučaju da je jedna od strana u transakciji subjekt javnog sektora uvodi obaveza izdavanja elektronske fakture subjektima javnog sektora od 01.07.2021. godine.

Nacrt zakona uredjuje opšte i posebne obaveze elektronskog fakturisanja, opis elektronske fakture i sistema za fakturisanje, postupanje sa elektronskim fakturama, definiše načine inspekcijskog nadzora i kaznene odredbe.

Obaveza izdavanja elektronskih faktura ne postoji za:

  • promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
  • ugovornu obavezu prema korisnicima sredstava iz medjunarodnih okvirnih sporazuma;
  • nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara, usluga ili radova.

O nacrtu zakona je otvorena javna rasprava koja traje od 5.02.2021. do 25.02.2021. godine. Prezentacija i rasprava o zakonu biće održana elektronskim putem. O vremenu i načunu sprovodjenja javne rasprave javnost će biti naknadno obaveštena na portalu Ministarstva finansija.

Nacrt zakona o elektronskom fakturisanju

Obrazloženje

Primedbe, predlozi i komentari vezani za Nacrt ovog zakona mogu se podneti Ministarstvu na propisanom obrascu za komentare slanjem na email: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs ili poštom na adresu:

Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, Beograd sa napomenom “Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom fakturisanju”.

Program za računovodstvo BandD for Professionals u svojim verzijama BrandD za privredu i Ozon za budžetske ustanove ima u sebi ugrađen modul za rad sa elektronskim računima. Korisnik može, prilikom izrade fakture, da se odmah odluči da li želi da je odštampa u PDF formatu i/ili pošalje direktno klijentu na mail.

Takodje, trenutno je moguća elektronska razmena faktura export-om u xml, u skladu sa formatom podataka Udruženja proizvodjača softvera Srbije UPSS XML verzija 3. U skladu sa dinamikom objavljivanja novih standarda naročito najavljenog “Srpskog standarda elektronskog faktrisanja” isti će biti implementirani.

U Nacrtu je predviđen rok od 60 dana za donošenje podzakonskih akata koji bliže uredjuju primenu ovog Zakona.

Specifikaciju standarda UPSS XML V3 možete naći ovde: https://upss.rs/upss-xml-format-3-0/

Video uputstvo za izdavanje računa u elektronskom obliku možete naći na našem Youtube kanalu sa video uputstvima: https://www.youtube.com/channel/UCMSwAs1Hf5vmz1P9s-o-vxg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *