Nova uredba o merama pomoći privatnom sektoru u 2021.godini

Na jučerašnjoj sednici 11.02.2021. godine Vlada Republike Srbije je donela novu uredbu vezanu za Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Prema ovoj uredbi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da ostvare pravo na direktnu uplatu novčanih sredstava u visini od 50% minimalne neto zarade u januaru 2021. godine to jest 15.450,12 dinara po zaposlenom, koja će se isplaćivati u aprilu, maju i junu 2021. godine i to isključivo za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenima.

Pravo na uplatu mogu da ostvare privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

– da su zaključno sa danom stupanja na snagu ove uredbe registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno da su sa danom stupanja na snagu ove uredbe postali obveznici PDV-a;

– da im zaključno sa poslednjim danom meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju davanja nije privremeno oduzet PIB.

Pravo na ova davanja imaju i preduzetnici, paušalci i preduzetnici poljoprivrednici koji su u statusu privremenog prekida obavljanja delatnosti, uz uslov da ispunjavaju prethodne kriterijume.

Za realizaciju prava na primanje ovog davanja potrebno je se prijaviti na portalu ePorezi popunjavanjem posebne izjave u elektronskom obliku.

Važno: Ova izjava se popunjava posebno za svako davanje i to najkasnije poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu isplate.

Radi isplate sredstava otvara se poseban namenski račun isplata direktnih davanja – COVID-19 kod poslovne banke kod koje privredni subjekat ima račun na dan stupanja na snagu ove uredbe. Privredni subjekti koji imaju račune kod više poslovnih banaka dužni su da, najkasnije do 25. marta 2021. godine, dostave podatak o nazivu banke kod koje žele otvaranje računa, takodje korišćenjem elektronskih servisa Poreske uprave.

Pravo na navedena sredstva se gubi ukoliko privredni subjekat u roku od 3 meseca od isplate zadnjeg iznosa smanji broj zaposlenih za više od 10%. Ovo se ne odnosi na zaposlene koji rade po ugovorima o radu na određeno vreme sklopljenim pre donošenja uredbe, a kojima rok ugovora ističe u periodu od trenutka stupanja na snagu Uredbe do isteka 3 meseca od primanja poslednjeg davanja. Privredni subjekti koji prime davanja nemaju pravo na isplatu dividendi od dana stupanja na snagu Uredbe pa do kraja 2021. godine. U slučaju isplate dividendi u ovom periodu gube pravo na pomoć po ovoj uredbi.

Primljena sredstva se mogu koristiti isključivo za isplatu zarada i naknada zarada i zaposlenima i to najkasnije do 30.jula 2021. godine.

Da bi ste pravovremeno bili obavešteni o bitnim novostima vezanim za poslovanje koje objavljujemo na našem blogu, lajkujte našu stranicu na Facebook-u: https://www.facebook.com/ProgramiZaKinjigovodstvo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *