Izmene vezane za PDV koje su nastupile od 01.01.2021.godine

Od 01.01.2021. godine počinje da se primenjuje novi Zakon o izmenama zakona o PDV-u.

Jedna od izmena je da se ovim Zakonom ograničava pravilo za promet iz oblasti građevinarstva prema kome je poreski dužnik primalac dobara i usluga, samo na promet čija je vrednost preko 500.000 dinara.

Ovim Zakonom se, po prvi put, u PDV propisima definiše izdavanje računa u elektronskom obliku.

Račun u elektronskom obliku izdaje se kao elektronski dokument u skladu sa zakonom.

Zakon predviđa da se račun može izdavati u papirnom ili elektronskom obliku ukoliko postoji saglasnost primaoca.Saglasnost primaoca da prihvata račun u elektronskom obliku nije potrebna ukoliko je izdavanje računa u elektronskom obliku propisano zakonom kao obavezno.

Programski modul za Robno knjigovodstvo iz sastava programskog paketa BandD for Proffesionals (u obe verzije – BrandD za privredu i Ozon za budžetske ustanove) ima u sebi ugrađen modul za rad sa elektronskim računima. Korisnik može, prilikom izrade fakture, da se odmah odluči da li želi da je odštampa u PDF formatu i/ili pošalje direktno klijentu na mail.

Ovaj Zakon uređuje i promet virtuelnih valuta. Prenos virtuelnih valuta i zamena virtuelnih valuta za novčana sredstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje digitalna imovina oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Uvedena je i izmena poreskog tretmana investicionih fondova. Pojam poreskog obveznika proširen je tako da obuhvata i otvorene investicione fondove, odnosno alternativne investicione fondove koji nemaju svojstvo pravnog lica, a koji su upisani u odgovarajući registar u skladu sa zakonom.

Zakonom se uređuje i ispravka više obračunatog PDV u slučaju kada račun nije ni trebalo izdati.

U tom slučaju račun se stornira, a ispravka obračunatog PDV vrši se ukoliko se poseduje dokument primaoca računa da PDV nije korišćen kao prethodni porez.

Obveznici koji se bave prometom polovnih dobara (polovna motorna vozila, umetnička dela, kolekcionarskih dobra i antikviteti), po novom Zakonu mogu da utvrde osnovicu kao razliku između prodajne i nabavne cene ovih dobra, uz odbitak PDV koji je sadržan u toj razlici.

Video uputstvo za izdavanje računa u elektronskom obliku možete naći na našem Youtube kanalu sa video uputstvima: https://www.youtube.com/channel/UCMSwAs1Hf5vmz1P9s-o-vxg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *